حذف پیام هشدار هنگام نمایش تمام صفحه ویدئوها

این روزها فایل های ویدئویی در بسیاری از ســایت ها با استفاده از فنــاوری HTML5 نمایش داده می شــود و بســیاری از کاربران نیــز هنگام مشــاهده این فایل هــا از قابلیت نمایــش به صــورت تمام صفحــه بهره مند می شــوند. یکــی از مشــکلاتی که هنگام فعالســازی قابلیــت نمایش تمام صفحــه وجود دارد، نمایش پیام هشــدار جهت تائید این حالت است. در پنجره هشدار به نمایش درآمده در بیشــتر مرورگرها دو گزینــه Allow و Deny در اختیار کاربر قــرار می گیرد که با کلیک روی گزینــه Allow عملیات نمایش در حالت تمام صفحه فعال می شود. در ادامه روشی برای حذف پیام هشدار در هنگام نمایش ویدئو بصورت تمام صفحه را آموزش می دهیم.

ادامه
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد