فیلمبرداری از صفحه نمایش در مک

دلایل متعددی وجــود دارد که نیازمند فیلمبرداری از صفحه نمایش در مک خود باشــید. ممکن اســت بخواهیــد آموزش ویدئویــی دربــاره کار با یــک نرم افزار را بســازید یــا بخواهید خطاهــای به نمایش درآمده هنگام اجرای یک فعالیت در رایانه مک خود را برای دوستتان ارسال کنید تا به شما برای رفع آن کمک کند. فیلمبرداری از صفحه نمایش با هر دلیلی که همراه باشد نیازمند ابزاری برای انجام این کار است. آیا می دانید در سیستم عامل مک او اس ایکس بدون نیاز بــه نرم افزارهای جانبی براحتی می توانیــد از کل صفحه نمایــش یــا هــر بخــش دلخــواه آن فیلمبــرداری و ایــن فیلم هــا را در یوتیوب و دیگر ســایت های اشتراک گذاری فیلم آپلود کنید؟

ادامه
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد