نحوه جستجوی عکس در اینترنت (با استفاده از عکس بجای متن)

با استفاده از موتور جستجوی گوگل میتوانید به راحتی به جستجوی عکس های مورد نظر خود بپردازید. موتور جستجوی گوگل این امکان را فراهم آورده است که با روش های مختلف به جستجوی تصاویر بپردازید. در ادامه مطلب روش جستجوی عکس در اینترنت را آموزش خواهیم داد.

ادامه

عوامل موثر در سئو (SEO) سایت

راهنماهـای زیـادی در مـورد سـئو وجـود دارد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کــه بســیاری از ایــن راهنماهــا قدیمــی بــوده و یــا توصیه هــای اشــتباه دارنــد. طــی چنــد مــاه گذشــته، وب ســایتهای زیــادی را بــرای شـرکتهای قانونـی در کشـور حسابرسـی شده و تصمیـم گرفتـه شد ۱۸ عامـل را بیـان کنیـم، کـه بسـیاری از افـراد بـه سـادگی نادیـده گرفته و یـا یادشان مـی رود آنهـا را اجـرا کنند.

ادامه
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد