راه کارهای داشتن سایت خوب

بعضی از مدیران سایت ها یا دغدغه پشتیبانی از کاربران ندارند و یا در تعامل با مردم خجالتی هستند. دلیلش آن است که اغلب مدیران سایت افراد فنی هستند که بیشتر ترجیح می دهند پشت کامپیوتر باشند تا با کسی صحبت کنند. در ادامه مواردی که یک سایت خوب باید داشته باشد را مرور می کنیم.

ادامه

عوامل موثر در سئو (SEO) سایت

راهنماهـای زیـادی در مـورد سـئو وجـود دارد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کــه بســیاری از ایــن راهنماهــا قدیمــی بــوده و یــا توصیه هــای اشــتباه دارنــد. طــی چنــد مــاه گذشــته، وب ســایتهای زیــادی را بــرای شـرکتهای قانونـی در کشـور حسابرسـی شده و تصمیـم گرفتـه شد ۱۸ عامـل را بیـان کنیـم، کـه بسـیاری از افـراد بـه سـادگی نادیـده گرفته و یـا یادشان مـی رود آنهـا را اجـرا کنند.

ادامه
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد