پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک : آموزش زبان انگلیسی – جلسه هفتم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه هفتم به نحوه پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک با استفاده از “Here” و “There” در محاوره انگلیسی پرداخته شده است.

ادامه

پرسش درباره اصلیت افراد : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ششم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه ششم به نحوه پرسش درباره اصلیت افراد در محاوره انگلیسی پرداخته شده است.

ادامه

روش استفاده از Want to در محاوره : آموزش زبان انگلیسی – جلسه پنجم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه پنجم به نحوه استفاده “Want to” در محاوره انگلیسی پرداخته شده است.

ادامه

روش رفع موانع در زبان آموزی : آموزش زبان انگلیسی – جلسه چهارم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه چهارم به روش رفع موانع در زبان آموزی پرداخته شده.

ادامه

روش های موثر در زبان آموزی : آموزش زبان انگلیسی – جلسه سوم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه سوم به روش های موثر در زبان آموزی برای یادگیری زبان انگلیسی پرداخته شده است.

ادامه

آموزش مکالمه زبان انگلیسی : جلسه دوم- مراقب آبشار باشید!

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه دوم به در ادامه جلسه اول به اهمیت هدف در یادگیری زبان انگلیسی پرداخته شده .

ادامه

آموزش مکالمه زبان انگلیسی : جلسه اول – انگیزه سازی

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه اول به انگیزه سازی پرداخته شده است.

ادامه
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد