بازی خط کردن چهار مهره

bigetek - بیگ ای تک

   
   
میزان سختی بازی
 
بازیکن قرمز
نام
   
بازیکن آبی
نام
   
امتیاز
قرمز
 
آبی
: