یادگیری متضاد کلمات در مکالمه : آموزش زبان انگلیسی – جلسه 13

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه سیزده به نحوه پاسخ منفی دادن با استفاده از متضاد کلمات ، پرداخته شده است که با انجام این تمرین می توانید به یادگیری متضاد کلمات دست یابید.

یادگیری متضاد کلمات : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه پاسخ منفی دادن با استفاده از متضاد کلمات پرداخته است . در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه دوازدهم: منفی کردن با استفاده از do و does

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

[videojs_video url=”http://cdn.ubetn.com/S13-4132017.mp4″ poster=”http://bigetek.com/wp-content/uploads/2017/04/یادگیری-متضاد-کلمات.jpg”]

 

یادگیری متضاد کلمات : متن جلسه 13

NOTE: Spelling mistake at (3:29) cheep ==> cheap

Also: were ==> we’re (we are = we’re)

Tell me about your new friend.

Is he rich?

No, he’s poor.

Is he tall?

No, he’s short.

Is he heavy?

No, he’s thin.

Is he young?

No, he’s old.

Is he single?

No, he’s married.

Is he handsome?

No, he’s ugly.

Now, Tell me about your apartment.

Is it large?

No, it’s small.

Is it quiet?

No, it’s noisy.

Is it expensive?

No, it’s cheap.

____________________________

My apartment isn’t large.

It’s small.

Bill isn’t poor.

He’s rich

I’m not tall.

I’m Short

Mr. and Mrs. Smith aren’t quiet.

They’re loud.

We aren’t heavy.

We’re thin.

My husband isn’t ugly.

He’s handsome.

Miss Jones isn’t young.

She’s old.

English isn’t difficult.

It’s easy.

_____________________________

Next, What’s the question?

She’s not beautiful.

Is she ugly?

It’s not hot.

Is it cold?

He’s not short.

Is he tall?

I’m not poor.

Are you rich?

They’re not expensive.

Are they cheep?

We’re not single.

Are you married?

It’s not easy.

Is it difficult?

She’s not young.

Is she old?

_____________________________

Before we painted our house,

it was ugly.

Now it’s beautiful.

Before I worked at a restaurant,

I was thin.

Now I’m heavy.

When Mr. & Mr. Smith got married,

they were poor.

Now they’re rich.

When I was young,

coffee was cheap.

Now it’s expensive.

Last week the weather was warm.

Now it’s cold.

Before Mary met her husband,

she was always sad.

Now she’s happy.

When our children were young

they were always noisy.

Now they’re quiet.

Before we had dinner

we were hungry.

Now were full.

 

یادگیری متضاد کلمات : فایل صوتی جلسه 13

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس 13 را دریافت کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد