پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها : آموزش زبان انگلیسی – جلسه 14

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه چهاردهم به نحوه پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها با استفاده از what color ، پرداخته شده است که با انجام این تمرین می توانید به دست یابید.

پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها با استفاده از what color پرداخته است . در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه سیزدهم: یادگیری متضاد کلمات در مکالمه

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

[videojs_video url=”http://cdn.ubetn.com/S14-4152017.mp4″ poster=”http://bigetek.com/wp-content/uploads/2017/04/learning-English.jpg”]

 

پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها : متن جلسه 14

car

Whose car is it?

keys

Whose keys are they?

umbrella

Whose umbrella is it?

pens

Whose pens are they?

phone

Whose phone is it?

books

Whose books are they?

computer

Whose computer is it?

______________

Her skirt

What color’s her skirt?

Their hats

What color are their hats?

His tie

What color’s his tie?

Their shoes

What color are their shoes?

Our uniforms

What color are our uniforms?

Her bag

What color’s her bag?

My pen

What color’s my pen?

_________________

Ken / shirt

It’s Ken’s shirt.

Janet / shoes

They’re Janet’s shoes

Mary / T-shirt

It’s Mary’s T-shirt.

Mr. Smith / coat

It’s Mr. Smith’s coat.

Mike / socks

They’re Mike’s socks.

Lisa / jeans

They’re Lisa’s jeans.

Tom / glasses

They’re Tom’s glasses.

John / tie

It’s John’s tie.

______________

Brian’s T-shirt.

What color is Brian’s T-shirt?

Tom’s and Dave’s shirts.

What color are

Tom’s and Dave’s shirts?

Tiffany’s jacket.

What color is

Tiffany’s jacket?

Susan’s and Lisa’s jackets.

What color are

Susan’s and Lisa’s Jackets?

Jane’s gloves.

What color are Jane’s gloves?

Kim’s and Ann’s socks.

What color are

Kim’s and Ann’s socks?

Brandon’s uniform.

What color is

Brandon’s uniform?

The Tokyo Giant’s Uniforms.

What color are

the Tokyo Giant’s Uniforms?

_________________

the food

How’s the food?

the fries

How are the fries?

the drink bar

How’s the drink bar?

the vegetables

How are the vegetables?

the pizza

How’s the pizza?

the appetizers

How are the appetizers?

the salad

How’s the salad?

the service

How’s the service?

the potatoes

How are the potatoes?

پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها : فایل صوتی جلسه 14

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس 14 را دریافت کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد