نحوه پرداخـت الکترونیـک عوارض آزادراه ها

حتما برای شما نیز پیش آمده که با سرعت در حال راندن در یک آزادراه یا بزرگراه هستید ناگهان با تابلوهای پرداخت عوارضی مواجه می شوید که به شما می گوید که در فاصله ای مشخص به محل پرداخت عوارضی نزدیک می شوید و از سرعت خود بکاهید. پرداخت عوارض یکی از روش های مرسوم برای تامین هزینه های سنگین نگهداری آزادراه ها است که در همه جای دنیا مرسوم بوده و یکی از راه های جذب سرمایه گذار خصوصی به صنعت جاده سازی است اما شاید زمان تلف شده برای پرداخت چندان خوشایند نباشد . در چند سال گذشته برای مقابله با اتلاف زمان رانندگان گزینه پرداخـت الکترونیـک عوارض آزادراه ها نیز بر روی میز قرار گرفته که می توانیم با پرداخت آن بدون توقف از لاین پرداخت الکترونیکی به حرکت خود ادامه دهیم.

پرداخت عوارض آزادراه ها به شیوه سنتی یکی از علت هــای اصلی ایجاد ترافیک در مســیرهای ورودی و خروجی آزادراه های بین شــهری اســت. این در حالی اســت که پرداخت عوارض به شیوه الکترونیــک به خصــوص بــرای خودروهایی که به طور دائم و همیشگی در این مسیرها تردد دارند، می تواند راهکاری مناســب بــرای کاهش اتلاف وقت خودروهای عبوری در این مسیرها باشد.

وزارت راه و شهرســازی بــرای جلوگیــری از ایجاد ترافیــک در مســیرهای ورودی و خروجی آزادراه های بین شــهری بــه ارائه برچســب های الکترونیک اقدام کرده اســت. این برچســب ها به فناوری RFIDمجهز است و هنگام عبور خودرو از این مســیرها به صورت خودکار هزینه مربوط به عوارض تعیین شده از شارژ آن کم خواهد شد.

معرفی سایت پرداخـت الکترونیـک عوارض آزادراه ها و روش انجام آن

برای خرید و شارژ برچســب الکترونیک عوارضی باید به سامانه پرداخت الکترونیک عوارض به نشانی

https://avarezi.bank-maskan.ir

مراجعــه کنیــد.

صفحه سایت پرداخـت الکترونیـک عوارض آزادراه ها
صفحه سایت پرداخـت الکترونیـک عوارض آزادراه ها

 

روی گزینه «خرید برچســب» کلیــک کرده و در مرحله بعــد در فرم به نمایش درآمده، اطلاعات خواســته شده را ثبت کنید. در بخش اطلاعــات کاربر باید مشــخصات هویتی و اطلاعــات تمــاس خــود را ثبــت کنــد. دقت داشــته باشید برچســب پرداخت الکترونیک شما به نشــانی پســتی ثبت شــده در این فرم ارسال خواهد شــد.در قسمت حســاب کاربری باید نام کاربری و رمــز عبور دلخواه خــود را ثبت کنید. در بخش مربوط به محاســبه مبلغ نیز باید تعداد برچســب های درخواســتی خود را تعییــن کنید. بعد از وارد کردن این اطلاعات روی گزینه درگاه پرداخت کلیک می کنید.

صفحه خرید برچسب پرداخـت الکترونیـک عوارض آزادراه ها
صفحه خرید برچسب پرداخـت الکترونیـک عوارض آزادراه ها

در مرحلــه بعد اطلاعات ثبت شــده برای تائید نمایــش داده می شــود. درصورتی کــه اطلاعات وارد شــده صحیح اســت، می توانیــد روی گزینه پرداخــت الکترونیک کلیک کنیــد تا وارد صفحه پرداخت شوید. پس از پرداخت وجه، نام کاربری و کلمه عبور در ســامانه ثبت می شود و با استفاده از آن می توانید در صفحه اول سامانه از بخش ورود به سامانه به پروفایل شخصی خود وارد شوید.

در ســامانه پرداخت الکترونیک باید اطلاعات خــودروی خــود را وارد کنیــد، ســپس عملیات فعالســازی را انجــام دهید. می توانیــد برای این کار از لینــک اطلاعــات خــودرو یا فعالســازی برچســب نیز اســتفاده کنید. برای شارژ برچسب پرداخــت الکترونیــک عــوارض از طریق لینک «شارژ برچســب» وارد این سامانه شوید و اعتبار موجود در برچســب را از طریــق پرداخت آنلاین افزایــش دهید. توجه داشــته باشــید برچســب پرداخت الکترونیک عوارض باید در پشــت آینه خودرو نصب شــود. به این ترتیــب بدون نیاز به پرداخت عوارض در مسیرهای ورودی و خروجی آزادراه های بین شــهری از مسیرهای اختصاصی کــه بــرای عبــور خودروهــای دارای برچســب در نظر گرفته شده است، عبور می کنید.

صفحه خرید شارژ پرداخـت الکترونیـک عوارض آزادراه ها
صفحه خرید شارژ پرداخـت الکترونیـک عوارض آزادراه ها

اگر همه خودروهایی که همیشــه در این مسیرها در تردد هســتند از این برچسب ها برای پرداخت عوارض اســتفاده کنند، به میزان قابل توجهی از حجم بار ترافیک در این مسیرها کاسته خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد