نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه : آموزش زبان انگلیسی – جلسه دهم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه دهم به نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه و همچنین استفاده از never برای نفی ابد پرداخته شده است.

نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه انگلیسی همچنین استفاده از never به همراه حال ساده برای ایجاد مفهوم نفی ابد پرداخته است . در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه نهم :  ساختن جملات مفرد و جمع با استفاده از صفت اشاره

جلسه یازدهم : ساختن جمله با because ، always و when

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

[videojs_video url=”http://cdn.ubetn.com/S10-4102017.mp4″ poster=”http://bigetek.com/wp-content/uploads/2017/04/CeaAPWjqTjOobHLL2mAN_005-1.png”]

 

نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه : متن جلسه دهم

They’re dancing.

They dance.

She’s smiling.

She smiles.

You’re watching TV.

You watch TV.

She’s cooking dinner.

She cooks dinner.

They’re shouting.

They shout.

You’re cleaning your room.

You clean your room.

They’re studying English.

They study English.

He’s playing with his brother.

He plays with his brother.

She’s calling her parents.

She calls her parents.

It’s sleeping in the kitchen.

It sleeps in the kitchen.

He’s using Facebook.

He uses Facebook.

She’s helping her sisters.

She helps her sisters.

You’re playing football.

You play football.

She’s listening to rock music.

She listens to rock music.

You’re drinking coffee.

You drink coffee.

She’s washing the dishes.

She washes the dishes.

____________________

Now, let’s make some

~ing sentences

They dance.

They’re dancing.

She smiles.

She’s smiling.

You watch TV.

You’re watching TV.

She cooks dinner.

She’s cooking dinner.

They shout.

They’re shouting.

You clean your room.

You’re cleaning your room.

They study English.

They’re studying English.

He plays with his brother.

He’s playing with his brother.

She calls her parents.

She’s calling her parents.

It sleeps in the kitchen.

It’s sleeping in the kitchen.

He uses Facebook.

He’s using Facebook.

She helps her sisters.

She’s helping her sisters.

You play football.

You’re playing football.

She listens to rock music.

She’s listening to rock music.

You drink coffee.

You’re drinking coffee.

She washes the dishes.

She’s washing the dishes.

____________________

My sister is cooking dinner today.

That’s strange!

She never cooks dinner.

The children are

studying English today.

That’s strange!

They never study English.

I’m cleaning my room today.

That’s strange!

You never clean your room.

Tom is playing with his brother.

That’s strange!

He never plays with his brother.

She is calling her parents today.

That’s strange!

She never calls her parents.

The cat is sleeping in the kitchen.

That’s strange!

It never sleeps in the kitchen.

Mr. and Mrs. Wilson are dancing.

That’s strange!

They never dance.

Our teacher is smiling today.

That’s strange!

She never smiles.

We’re watching TV today.

That’s strange!

You never watch TV.

Mr. Jones is using Facebook.

That’s strange!

He never uses Facebook.

Sally is helping her sisters today.

That’s strange!

She never helps her sisters.

My brother and I

are playing football today.

That’s strange!

You never play football.

I’m drinking coffee today.

That’s strange!

You never drink coffee.

My grandmother is

listening to rock music.

That’s strange!

She never listens to rock music.

My mother and father

are shouting.

That’s strange!

They never shout.

Our mother is

washing the dishes today.

That’s strange!

She never washes the dishes.

نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه : فایل صوتی جلسه دهم

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس دهم را دریافت کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد