منفی کردن با استفاده از do و does : آموزش زبان انگلیسی – جلسه 12

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه دوازدهم به نحوه منفی ساختن جمله با استفاده از do  و does ، پرداخته شده است.

منفی کردن با استفاده از do و does در مکالمه : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه منفی ساختن جملات با استفاده از do و does پرداخته است . در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه یازدهم: ساختن جمله با because ، always و when

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

[videojs_video url=”http://cdn.ubetn.com/S12-4122017.mp4″ poster=”http://bigetek.com/wp-content/uploads/2017/04/منفی-کردن-با-استفاده-از-do-و-does-1.jpg”]

 

منفی کردن با استفاده از do و does : متن جلسه 12

My grandfather drinks tea.

________________ coffee.

He doesn’t drink coffee.

Tom and Dave play baseball

_______________ soccer.

They don’t play soccer.

Jeff’s sister plays the guitar.

___________________ piano.

She doesn’t play the piano.

Tim and Steve drink lemonade.

________________ tea.

They don’t drink tea.

John’s father cleans the yard.

________________ the house.

He doesn’t clean the house.

Mr. and Mrs. Johnson read the newspaper.

_______________ books.

They don’t read books.

On Sunday he goes to church.

_____________ to school.

He doesn’t go to school.

Their children like TV.

______________ homework.

They don’t like homework.

The dog sleeps in the yard.

_______________ in the house.

It doesn’t sleep in the house.

Peter’s cat likes mice.

_____________ children.

It doesn’t like children.

I wear mittens to school.

____________ gloves.

I don’t wear gloves.

My mother wears stockings.

_________________ socks.

She doesn’t wear socks.

My sister feeds the dog.

_________________ the cat.

She doesn’t feed the cat.

On Saturday Mr. Johnson

goes to the beach.

________________ the library.

He doesn’t go to the library.

Tom speaks Japanese.

_________________ Korean.

He doesn’t speak Korean.

Mindy’s cousin Tom lives in New York.

______________ in San Francisco.

He doesn’t live in San Francisco.

_____________

John want’s to play poker.

_______________ to play chess.

He doesn’t want to play chess.

Mary wants to go to a movie.

______________________ to a concert.

She doesn’t want to go to a concert.

I want to visit my friend.

_____________________ grandmother.

I don’t want to visit my grandmother.

Mr. and Mrs. Smith want to eat dinner

at a restaurant.

____________________________ at home.

They don’t want to eat dinner at home.

We want to study history.

______________________ math.

We don’t want to study math.

Our English cousins want to drink tea.

_______________________ coffee.

They don’t want to drink coffee.

Bob wants to dance with Lois.

_____________________________ his sister.

He doesn’t want to dance with his sister.

_____________

Bill is going to call his uncle.

____________________ his mother.

He isn’t going to call his mother.

I’m going to fix the TV.

__________________ the sink.

I’m not going to fix the sink.

We’re going to go skating.

____________________ skiing.

We’re not going to go skiing.

My aunt and uncle are going to live in London.

________________________ in Berlin.

They are not going to live in Berlin.

Mr. Jones is going to listen to a podcast.

_____________________ to music.

He isn’t going to listen to music.

It’s going to be cloudy.

__________________ sunny.

It’s not going to be sunny.

Alice is going to make dinner.

_______________________ lunch.

She’s not going to make lunch.

 

منفی کردن با استفاده از do و does : فایل صوتی جلسه 12

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس 12 را دریافت کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد