در هنگام خرید کامپیوتر چه مقدار حافظه RAM براى سیستم ما کافى است؟

زمانى که مى خواهیم یک رایانه نو (چه دسکتاپ و چه لپ تاپ) بخریم، در برخى موارد تکلیف کاملا روشن است. مى دانیم یک پردازنده چهار هسته اى، عملکردى بهتر از یک نمونه دو هستهاى دارد یا در زمینه کارت هاى گرافیک مى دانیم که بر حسب مدل، قدرت پردازش آنها نیز افزایش پیدا کرده و براى مثال در یک بازى کارایى افزایش خواهد یافت. در زمینه ابزارهاى ذخیره سازى نیز اوضاع کاملا واضح بوده و انتخاب هاى کاملا مشـخصى پیش روى ما قرار دارد. همچنین مى دانیم با بهبود در هر نسل، بر کارایى و کارکرد بهینه این قطعات افزوده شده و شاهد عملکرد بهترشان هستیم. همین اتفاق ها درباره حافظه RAM سیستم نیز رخ مى دهد. با پیشرفت روز به روز، نمونه هاى سریع ترى وارد بازار مى شود، اما اصطلاحات و مشخصات مرتبط با حافظه رم جزو مواردى است که کمتر به آن پرداخته شده و بسیارى از کاربران با تفاوت ها و ویژگى هاى مرتبط با حافظه رم آشنا نیستند. شـاید بگویید تکلیف کاربر با حافظه رم مشخص است. هرچه مقدار حافظه رم بیشـتر باشد، بهتر بوده و کارایى هم افزایش مى یابد. متاسفانه درباره حافظه رم اوضاع به همین سـادگى ها هـم که به نظر مى آید نیسـت و ممکن اسـت پـس از  ارتقاى حافظـه رم در یک سیسـتم، آن طور که انتظار دارید با افزایش کارایى مورد انتظار روبه رو نشوید. به همین دلیل قصد داریم با ارزیابى وجوه مختلف حافظه رم ببینیم واقعا یک سیستم به چه مقدار حافظه رم نیاز دارد.

مقدار حافظه RAM براى سیستم: ساختار حافظه رم

حافظه رم یک ابزار ذخیره ســازى بســیار سریع اســت که با قطع برق اطلاعات ذخیره شده در آن از بین مى رود. اطلاعات مورد نیاز بخش هاى مختلف سیستم (پردازنده مرکزى، کارت گرافیک و…) در این حافظه بسیار ســریع ذخیره مى شود تا به سرعت در دسترس بخش هاى مختلف قرار گیرد و میزان تاخیر به حداقل برسد. هرچه مقدار حافظه رم بیشتر باشد، حجم بیشــترى از اطلاعات را مى تواند ذخیره کند. هرچــه فرکانس (عددى که با مگاهرتز نمایش داده مى شود) بالاتر باشد ، نقل و انتقال اطلاعات با سرعت بالاترى صورت مى گیرد. تاکنون مدل هاى مختلفى از حافظه هاى رم در بازار عرضه شده است و در حال حاضــر دو مــدل DDR3 و DDR4 اصلى ترین نمونه هــاى موجــود در بــازار اســت. حافظه هــاى DDR4 سریع تر از DDR3 بوده و به ولتاژ کارى کمتــرى نیــاز دارد، اما در عین حــال فقط از طریق پلتفرم هاى جدید اینتل پشتیبانى مى شود. از آنجا که این ســرى از حافظه ها تازه به بازار پا گذاشته است، قیمت بالاترى در مقایســه با حافظه هاى DDR3 دارد. محدوده فرکانــس حافظه هاى DDR3 بین 1333 تــا 2400 مگاهرتــز و محــدوده حافظه هاى DDR4 بین 2400 تا 3200 مگاهرتز است. با این حال ممکن اســت در بــازار حافظه هایى با فرکانس بالاتر ببینید که در واقع نمونه هاى اورکلاک شــده بوده و ممکن است روى هر سیستم و هر مادربوردى قابل استفاده نباشد

 

مقدار حافظه RAM براى سیستم: ویژگى هاى مهم

مــورد مشــخص دیگرى کــه مى تــوان براى حافظه هاى رم برشمرد، زمان تاخیر است که با چهار عدد روى برچسب مشــخصات حافظه نمایش داده مى شــود (مثلا 14-14-14-28) ایــن عدد میزان زمان تاخیــر براى انتقــال اطلاعــات در حافظه را نمایــش مى دهد. هر چه این عدد کمتر باشــد یعنى با تاخیر کمترى در انتقال اطلاعات روبه رو هســتید و البتــه ماژول حافظه نیز از قیمت بالاترى برخوردار است. میزان زمان تاخیر را به نسبت فرکانس حافظه باید سنجید . اغلب زمانى که فرکانس حافظه افزایش پیــدا مى کنــد ، به همان نسبت میزان زمان تاخیر نیز با افزایش روبه رو مى شود.

این به معنى کندتر شدن حافظه نیست ، زیرا افزایش مقدار فرکانس بــه نوعى خود جبران کننده این مســاله بوده و کارایــى را افزایش مى دهد (پس میــزان زمان تاخیر را باید با حافظه هایى از فرکانس مشابه مقایسه کرد.( سیســتم هاى کنونــى بــا قابلیت پشــتیبانى از حافظــه DDR3 از حداکثر دو کانــال براى انتقال اطلاعات اســتفاده مى کند. در حافظه هاى DDR4 با نمونه هاى دو و چهار کانال روبه رو هستیم. استفاده از دو یا چهار کانال امکان انتقال و دریافت اطلاعات به صورت همزمان را ممکــن مى کند که در نتیجه آن ســرعت انتقال اطلاعــات نیز افزایــش خواهد یافت. فعالسازى حالت دو یا چهار کانال در سیستم، بــا نصب دو یا چهار ماژول حافظــه روى آن برقرار مى شود. البته نصب فقط یک ماژول حافظه روى یک سیستم با قابلیت پشتیبانى از حافظه دو کاناله مشکلى ایجاد نکرده و سیستم به فعالیت خود ادامه خواهد داد؛ اما ســرعت انتقال اطلاعات در حافظه RAM کندتر خواهد بود.

چه مقدار حافظه RAM براى سیستم ما کافى است؟
چه مقدار حافظه RAM براى سیستم ما کافى است؟

 

مقدار حافظه RAM براى سیستم: زمان خرید

 

قبل از آن که بخواهید براى سیســتم دسکتاپ خود حافظــه تهیه کرده یا مقــدار حافظه موجود را ارتقــا دهید، باید نگاهى بــه دفترچه مادربورد و مشــخصات سیســتم خود بیندازید. به این ترتیب مطمئن خواهید شــد چــه مقدار، ســرعت و چه نوعى از حافظه توســط سیســتم قابل پشــتیبانى اســت. این که چه مقــدار حافظه براى کار شــما کافى اســت، تا حد زیادى به نحوه اســتفاده شما از سیستم و نوع کاربرى مورد انتظار بستگى دارد.
اما نوع کاربرد شــما هر چه باشــد، کمترین مقدار حافظه که مى تــوان براى هر سیســتمى توصیه کرد، چهار گیگابایت اســت. بــا این میزان حافظه مى توانید نرم افزارهاى Office را به خوبى اجرا و در مرورگــر وب نیز چند تــب مختلف را باز کنید. البته با اجراى همزمان تعداد زیادى نرم افزار باز هم ممکن است سیستم به مشکل بر بخورد و در برخى موارد با عملکرد کند سیستم مواجه شوید. اگر در امور کارى شما اســتفاده از نرمافزارهایى همچون فتوشــاپ، ویرایش عکس هــا، تبدیل فیلم و ویرایــش آن و پردازش هــا و محاســبات مختلف جایگاهــى همیشــگى دارد، به احتمــال زیاد چهار گیگابایت حافظه برایتــان محدودکننده خواهد بود. اســتفاده از هشــت گیگابایت حافظه در این حالت بســیار ایده آل و مناسب اســت و مى توانید به خوبى از پــس اجراى چنــد نرم افزار در کنار هــم و انجام امورى که به آنها اشاره شد، برآیید. در واقع مى توان گفت سیستمى با داشتن هشت گیگابایت حافظه رم، یک سیســتم مناســب و کاملا امروزى است که در انجام امور مختلف شــما را محدود نخواهد کرد. در این شرایط حتما سعى کنید از حافظه هاى دو کاناله در سیســتم خود بهره ببریــد. گیمرهایى که مى خواهند بازى ها را با سرعت فریم مناســب اجرا کنند نیز در این دســته قرار گرفته و هشت گیگابایت حافظه RAM برایشان کاملا کافى خواهد بود کســانى کــه خــود را در رده افــراد حرفــه اى مى بینند و با فایل هــاى بــزرگ ، نرم افزارهاى سنگین و پردازش هاى چند رشته اى پیچیده سر و کار دارند، باید به استفاده از حافظه هایى با حجم بیشتر بیندیشند. پلتفرم X99 اینتل با قابلیت پشــتیبانى از حافظه هاى DDR4 چهار کاناله یک گزینه ایده آل براى چنین افرادى است که البته قیمت بالایى هم دارد.
در زمینــه ســرعت و فرکانس حافظه، شــاید در زمان مشــاهده نتایج تســت ها به صورت جداگانه، تفاوت بســیار چشمگیرى دیده نشود؛ اما اگر برایتان مقــدور اســت و مادربورد شــما نیز اجــازه مى دهد، ســعى کنید از حافظه هاى با فرکانس بالاتر استفاده کنید. با ایــن حال باید بدانید تاثیر ســرعت حافظه در کارایى شــاید همواره به چشــم نیاید. براى مثال ســرعت فریم یک بازى در سیستمى با حافظه هاى ، DDR3-1600 شاید تفاوت خیلى چشمگیرى با زمانى که از حافظه هاى DDR3-2133 اســتفاده شده نداشته باشد، در حالى که تفاوت قیمت بین این دو مدل حافظه بسیار زیاد است.

 

مقدار حافظه RAM براى سیستم: حرف آخر

 

حفظ تعادل حــرف اول و آخر را در جمع کردن یک سیستم دسکتاپ مى زند. این یعنى اگر شــما روى یک سیستم با پردازنده پنتیوم یا ســلرون، هشت یا 16گیگابایت حافظه رم داشــته باشید، نباید توقع اجراى نرم افزارهاى سنگین با ســرعتى بالا را داشــته باشید. در این مثال، شما از پردازنده اى ضعیف استفاده کرده اید که خود براى انجام امور مختلف آن قدر قدرت ندارد کــه بتواند از قابلیت موجود در حافظه رم به درســتى بهره ببرد. همچنین ممکن اســت سیســتمى با پردازنده قدرتمند و مقدار کافى حافظه داشــته باشــید، اما ابزار ذخیره ســازى در سیســتم شــما کند بوده و اطلاعــات مورد نیاز را در زمــان طولانى به حافظه RAM ارســال کند کــه در نهایت مى توانــد موجب زمانبر شــدن انجــام امور مختلف شود. پس همواره سعى کنید تعادل را در خریــد یک سیســتم و انتخاب قطعات حفظ کرده و به نتیجه دلخواه خود برسید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد