محاسبات سریع در آفیس (Office)

نرم افــزار واژه پــرداز( Word ) از مجموعــه نرم افزارهــای آفیس، امکانات متعــددی را برای تایپ متن و فرمولهای ریاضی در اختیار شما قرار می دهد،اما این نرم افزار برخلاف اکسل که یک نرم افزار محاسباتی تمام عیار به شمار می رود، به طور مستقیم امور محاسباتی را انجــام نمی دهد و ابزاری را برای انجــام این کار در اختیار کاربران قرار نداده است. کاربران به خوبی می دانند نرم افــزار واژه پرداز برای محاســبه کردن نمی تواند همچون اکســل باشــد، اما گاهی ممکن است نیازمند انجام برخی محاسبات ساده در این نرم افزار باشــید. به نظر شما واژه پرداز آفیس در این شــرایط نمیتواند به شما کمک کند؟ پاسخ به این ســوال خیر اســت، زیرا میتوانید با فعال کردن قابلیت محاسبات سریع در این نرم افزار برخی محاسبات ساده خود را به راحتی انجام دهید و نتیجه را مشــاهده کنید.

به عنوان مثال میتوانید نتیجه عبارت (2^3)*4/16 را که برابر با  2 اســت محاسبه کنید. (حاصل ۲ به توان ۳ ضربدر ،۴ تقسیم بر ۱۶ )  دوســت دارید همین حالا قابلیت انجام محاســبات ســریع در نرم افزار واژه پرداز را فعال کنید؟ از این ترفند کمک بگیرید:

نحوه فعال کردن محاسبات سریع در آفیس 

1ـنرم افــزار  Word را اجرا کرده و پس از مراجعه به منوی  File روی  Optionsکلیک کنید.

2016-01-10_150304

2ـ از ســمت چــپ گزینــه  Quick AccessToolbar را کلیک کرده و در ســمت راســت، ازمنوی پایین افتادنی در بخش Choose Command From گزینه  All Commands را انتخاب کرده و در ادامه فهرست موجود در این بخش را به پایین اسکرول کرده و گزینه  Calculate را پیدا کنید.

2016-01-10_150400
Quick AccessToolbar
All Commands
All Commands

 

 

Calculator
Calculator

3ـپس از پیدا کردن این گزینه روی آن کلیک کرده وروی گزینه  Add در میانه صفحه کلیک کنید.

پس از Add کردن
پس از Add کردن

4ـ بــا کلیک روی  OK تغییــرات را ذخیره کرده و پنجره تنظیمات را ببندید.

5ـ اکنــون در بــالا ســمت چپ محیــط کاربری نرم افزار واژه پرداز آیکون جدیدی را که به شــکل یک دایره است مشاهده خواهید کرد. از حالا به بعد هرگاه نیازمند مشــاهده نتیجه محاســبات خود در واژه پرداز بودید کافی اســت متــن محاســباتی موردنظرتان را تایــپ کــرده و پــس از انتخاب آن (کشــیدن ماوس روی متــن) روی ایــن آیکون کلیک کنیــد تا در نوار وضعیــت (نوار پاییــن واژه پرداز) نتیجه محاســبات را مشاهده کنید.

دایره مربوط به محاسبات
دایره مربوط به محاسبات

نکته: چنانچه متن شما شامل اعداد مختلف باشد و میان این اعداد، علامتهای محاسباتی همچون ضرب، تقسیم و… قرار نگرفته باشد میتوانید با انتخاب کل متن و کلیک روی آیکون محاسبه سریع، حاصل جمع اعداد موجود در میان متن را مشــاهده کنیــد. به عنوان مثال درعبارت « دو جعبه سیب،یک جعبه پرتغال، یک جعبه کیوی، داریم». حاصل  5 نمایش داده میشود که نشانگر مجموع تعداد صفحات ذکر شده در متن است.

حاصل در زیر سمت چپ نمایش داده می شود
حاصل در زیر سمت چپ نمایش داده می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد