کالیبره کردن باتری اندروید راهی برای افزایش زمان نگهداری شارژ و عمر باتری

یکی از رایج ترین مشکلاتی که کاربران تلفن های همراه هوشمند با آن مواجه اند، شارژ باتری و تخلیه زود هنگام آن است. چنانچه مدتی از خریدن دستگاه هوشمندتان می گذرد و حس می کنید بازدهی عملکرد باتری و مدت زمان نگهداری شارژ آن کاهش یافته، زمان آن رسیده است که با کالیبره کردن باتری اندروید به این مشکل خاتمه دهید.

کالیبره کردن باتری اندروید: بررسی سلامت باتری

هنگامی که شارژ باتری بســرعت تخلیه می شود و به عبارت دیگر، دســتگاه شما مدت زمان بسیار کمی روشن می ماند، پیش از فکر کردن به عملیات کالیبره باید از ســلامت باتری مطمئن شوید. چنانچه باتریدســتگاه شما از نظر سخت افزاری دچار اشکال باشد، مطمئنا روش های نرم افــزاری نمی تواند مشــکل را رفع کند و کالیبره کردن بی معناســت. بنابراین پیش از هر چیز اگر باتری دســتگاه شما قابل جدا کردن است، آن را جدا و ظاهر آن را با دقت بررســی کنید. در بســیاری موارد خرابی باتری با مشکلات ظاهری اعم از برآمدگی و تورم، سوراخ شدن یا نشتی
همراه است.

باتری اندروید
باتری اندروید بسیار نسبت به نحوه استفاده از آن و شارژ حساس است بطوری که در استفاده نادرست از آن بسرعت عمر نگهداری شارژ آن کاهش می یابد.

 

ممکن است باتری برخی دستگاه ها براحتی قابل جداشدن نباشد، اما چنانچه باتری در این دستگاه ها خراب شده باشد، با کمی دقت می توانید تغییرات ظاهری در بدنه دستگاه را مشاهده کنید. به عنوان مثال، ممکن اســت باد کردن باتری موجب شــود تا صفحه جلو و پشت دستگاه شما از همدیگر جدا شــوند. همچنین با قرار دادن دســتگاه روی یک سطح صاف و مشــاهده میزان تراز بودن آن می توانید تغییرات ظاهری را که بر اثر خرابی باتری رخ می دهد، مشــاهده کنید. در صورتی که مشکلات ظاهــری روی باتــری دیده نمی شــود و حدس می زنید باتــری از نظرســخت افزاری مشــکلی ندارد، می توانیــد از روش کالیبره کردن کمک بگیرید؛ اما چنانچه مشــکل باتری سخت افزاری است پیشنهاد می کنیم آن را بــه مراکــز و نمایندگی های مجاز برند مورد نظــر ببرید و باتریجایگزین برای دستگاه خود تهیه کنید.
نکته: در صورتی که باتری دســتگاه شما شارژ نمی شود ممکن است مشکل در شارژر یا درگاه شارژ دستگاه باشد. گاهی برخی کاربران پس از به روزرســانی سیستم عامل دستگاه خود با مشــکل شارژدهی باتری مواجه می شــوند که این مشکل با پاکسازی پارتیشن کش رفع می شود.(روش انجام این کار با جستجویی ساده در گوگل قابل مشاهده است)

 

کالیبره کردن باتری اندروید: کالیبراسیون در اندروید

 

سیســتم عامل اندروید از قابلیتی ســاده برای نمایش وضعیت باتری برخوردار است. به کمک این قابلیت ظرفیت باتری در حالت تخلیه کامل و شــارژ کامل ثبت می شــود و این ظرفیت باتوجه به مصرف شارژ تغییر می کند. گاهی اطلاعات ثبت شده از میزان ظرفیت باتری در سیستم عامل اندروید به هم میریزد و نمایش وضعیت باتری با مشکل مواجه می شود. در این شــرایط اعدادی که نشان داده می شــود واقعی نیست و به عنوان مثال ممکن است پیش از آن که شارژ باتری دستگاه شما به صفر نزدیک شود، دستگاه به دلیل نداشتن شارژ کافی خاموش شود.

کالیبره کردن باتری در سیســتم عامل اندروید، به معنای اصلاح این مشــکل و مرتب سازی مجدد اطلاعاتی است که سیستم عامل از باتری دستگاه شــما در اختیار دارد. توجه داشته باشید شــما نمی توانید باتری دستگاه را کالیبره کنید؛ زیرا باتری از یک سلول ساخته شده که عملیات ذخیره سازی انرژی و تخلیه آن را انجام می دهد.

منظور از کالیبره کردن باتری ترمیم اطلاعاتی اســت که سیستم عامل دستگاه هوشمند شما از وضعیت باتری در اختیار دارد تا ضمن شــارژ کامل باتری، هنگام تخلیه نیز اطلاعاتی صحیح برای شما نمایش داده شود.

 

کالیبره کردن باتری اندروید: باتری های بدون هوش و حافظه

 

متاســفانه باتری های لیتیوم یون که در دســتگاه های هوشمند مورد اســتفاده قرار می گیرد، برخلاف این دستگاه ها از هیچ حافظه و هوشی برخــوردار نیســت و به همیــن علت خود باتــری به تنهایــی نمی تواند اطلاعاتی را در اختیار سیســتم عامل و دســتگاه هوشمند شما قرار دهد.

سیســتم عامل اندروید به کمــک فایلی با نــام batterystats.bin هر بار که باتری دســتگاه شما بیش از 80درصد شارژ می شود، عملیات ریســت روی ظرفیت باتری را اجرا می کند و هنگامی که باتری دستگاه به شــارژر متصل نیســت و به وســیله برنامه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، میزان مصرف را به ثبت می رســاند و باقیمانده ظرفیت را به شما نشــان می دهد.

کالیبراسیون باتری در اندرویــد نیز با این فایل ســر و کار دارد، زیرا نتیجه محاسبات اشــتباه از طریق این فایل، نشان دهنده ظرفیت باقیمانده به شما خواهد بود. اگــر ظرفیــت باتری دســتگاه شــما با یک بار خاموش و روشــن کردن دســتگاه صفــر می شــود یا بــدون اتصال دســتگاه به شــارژر، نشــانگر شــارژ باتــری فعال و مراحــل افزایش ظرفیت را نشــان می دهد، اطلاعــات ثبــت شــده از باتــری نیازمند کالیبراســیون اســت که انجام این عملیات در دســتگاه های روت شــده و روت نشــده به روش هایی که در ادامه معرفی می کنیم، امکان پذیر است.

 

کالیبره کردن باتری اندروید : کالیبراسیون در روت نشده ها

 

سیســتم عامل اندرویــد به طور پیش فرض دسترســی بــه فایل های سیستمی را برای شــما محدود می کند و گذر از این محدودیت را روت کردن می نامند. چنانچه دســتگاه شــما روت نشده است )اگر این کار را انجام نداده باشید مطمئنا دســتگاه روت نشده( می توانید با طی مراحل زیر عملیات کالیبره کردن باتری را اجرا کنید:

1ـ از دســتگاه خود استفاده کنید تا شــارژ آن به طور کامل تخلیه و دستگاه خاموش شود.
2ـ پس از چند دقیقه دوباره دســتگاه را روشن و صبر کنید تا باز هم خود به خود خاموش شود.
3ـ دســتگاه را به شارژر متصل کرده و بدون آن که دستگاه را روشن کنید منتظر بمانید تا نشــانگر ال ای دی یا تصویر روی نمایشــگر، شارژ 100درصدی را به شما نشان دهد.
4ـ دستگاه را از شارژر جدا کنید.
5ـ دســتگاه را روشــن کنید. بــه احتمال زیاد در ایــن مرحله میزان ظرفیت نمایش داده شــده برابر با 100نخواهد بود. در همین حالت که دســتگاه روشن است شــارژر را به آن متصل کنید تا میزان ظرفیت به 100درصد برسد.
6ـ شــارژر را از دستگاه جدا و دســتگاه خود را ری استارت کنید. در صورتی که پس از ری اســتارت شــدن ظرفیت باتری عدد 100را نشان ندهد، دوباره شــارژر را به دســتگاه متصل کنید و منتظر بمانید تا میزان ظرفیت به 100درصد برسد.
7ـ مراحل 5و 6را تا زمانی که پس از ری اســتارت شــدن دستگاه و متصل نبودن شــارژر به آن، میزان ظرفیت برابر با 100درصد باشــد تکرار کنید.
8ـ حالا دستگاه را روشن کنید و اجازه دهید شارژ آن به طور معمول تخلیه شــود و به صفر درصد برســد. منتظر بمانید دستگاه خود به خود خاموش شود.
9ـ بدون آن که دستگاه را روشن کنید آن را به شارژر متصل و یک بار به طور کامل آن را شــارژ کنید. اکنون اطلاعات محاسبه میزان ظرفیت باتری در سیســتم عامل اندروید دستگاه شما ریست شده و کالیبراسیون با موفقیت به پایان رسیده است.
نکته: در بیشــتر موارد، اجرای این عملیات در بازه های زمانی ســه ماه یکبار توصیه می شــود و چنانچه دستگاه شــما نیازمند کالیبراسیون بیشــتر در این بازه زمانی باشد، باتری یا سیستم عامل دستگاه با مشکل جدی مواجه است.

 

کالیبره کردن باتری اندروید : کالیبراسیون در روت شده ها

 

مراحل کالیبراســیون در دســتگاه های روت شده با انجام این کار در دســتگاه های روت نشــده تقریبا مشابه اســت. برای انجام این کار باید مراحل 1تا 7مربوط به دستگاه های روت نشده را تکرار کنید و در ادامه مراحل زیر را دنبال کنید:

1- اپلیکیشن Battery Calibration  را از گوگل پلی دانلود کرده، پیش از اجــرای آن مطمئن شــوید ظرفیت شــارژ باتری 100درصد است.

DownloadGooglePlay

اگر در دانلود از گوگل پلی بخاظر تحریم مشکل دارید در مقاله زیر آموزش دانلود از گوگل پلی آمده است :

مقاله مرتبطآموزش دانلود نرم افزار اندروید از گوگل پلی

2ـ بســرعت نرم افــزار را اجرا کنید و روی Battery Calibration را فشار دهید.
3ـ پس از کالیبره شــدن باتری، از دستگاه خود اســتفاده کنید تا شــارژ آن به طور کامل تخلیه و دستگاه به طور خودکار خاموش شود.
4ـ دستگاه را به شارژر وصل کرده، بدون آن کــه آن را روشــن کنیــد منتظــر بمانید تا عملیات شارژ 100درصد تکمیل شود.
5ـ مراحــل کار بــه اتمام رســیده اســت. می توانید پس از جدا کردن شــارژر از دستگاه از آن استفاده کنید.

جلوگیری از تخلیه شارژ کامل

 

تخلیه کامل شــارژ باتری و شــارژ بیش از حد آن به هیچ وجه توصیه نمی شود. به همین دلیل برای پیشگیری از بروز آسیب های احتمالی به باتری، پس از اتمام ظرفیت شــارژ ایمن (شــارژ کمتر از 100درصــد)، عملیات شــارژ به طــور خودکار قطــع و پیش از تخلیه کامل ظرفیت نیز دســتگاه شــما خاموش می شود. عملیات کالیبراسیون موجب تخلیه کامل شارژ باتری و شارژ بسیار کامل آن (شــارژ 100درصد) می شود و به همین دلیل اجرای عملیات کالیبراسیون و تکرار آن در بــازه زمانی کوتاه مــدت به باتری دستگاه شما آسیب می رساند. بنابراین از کالیبراسیون در فاصله زمانی کوتاه خود داری کنید، پیشنهاد ما تکرار آن هر 4 الی 6 ماه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد