فناوری های آینده ای نه چندان دور

برای کسانی که اخبار فناوریهای پیشرفته در حوزه رباتیک را دنبال میکنند، «دارپا» نامی آشناست. دارپا یکی از مشـهورترین واحدهای پژوهشی در زمینه فناوریهای پیشرفته دفاعی در جهان است که پروژه هـای مختلفی را به ویـژه در زمینه رباتیک در کارنامه خود دارد. دارپا دارای بخشهای پژوهشـی مختلفی اسـت که روی طراحی و سـاخت فناوریهای پیشرفته فعالیت میکنند. به تازگی سه دانشمند برجسته دارپا در یک مجموعه تصویری، پیش بینی های خود در مورد 30 سال آینده را ارائه کردند. این پیش بینی ها براساس فناوری هایی که اکنون در این مجموعه در دست اجراست و روند موجود در دنیای فناوری ارائه شده است.

آینده فناوری از دیدگاه یک فضانورد

پم ملــوری ( Pam Melory) که در گذشــته یکــی از فضانوردان ناســا بــوده و اکنــون یکی از واحدهای مهم مجموعه دارپا را سرپرســتی میکند، بر این باور است که فناوری دیجیتال در آینده زمینه ارتباط بهتر و آســانتر انسان با دستگاههای مختلف را فراهم میکنــد و به این ترتیــب میتوانیم کنترل بیشــتری بر نحوه عملکرد آنها داشــته باشیم. البته در ایــن میان، هوش مصنوعی حــرف اول و آخر را خواهد زد و در نتیجه تحول ایجاد شده تا حد زیادی به پیشرفت هوش مصنوعی بستگی خواهد داشت.

پیشــرفت نحوه ارتباط خلبان بــا هواپیما یکی از حوزه هایی اســت که هوش مصنوعی میتواند به ما در کنترل بهتر این وسیله کمک کند. در این صورت، کافی است خلبان دستوری نظیر «فرود» را به رایانه بدهــد تا هوش مصنوعی همه کارهایی را که اکنون به صورت دســتی توسط خلبان صورت میگیرد، به انجام برساند.

ایجاد پایگاه فضایی که به نوعی ایستگاه برای سفرهای طولانی فضایی خواهد بود
ایجاد پایگاه فضایی که به نوعی ایستگاه برای سفرهای طولانی فضایی خواهد بود

همچنین وجود سیستم های مشابه ناوبری مبتنی بــر هوش مصنوعی در هواپیماها ســبب میشود بدون نیاز به برج کنترل، هواپیماها بتوانند مسیری مجــزا از یکدیگــر را در پیش گیرند و ترافیک هوایی بدون دردســر و خطای انســانی جریان یابد. این روند میتواند بــه ایمنــی بیشــتر مســافران هوایی بینجامد. افزون بــر این، هــوش مصنوعی میتواند در ســفرهای دریایی نیز به کار گرفته شود و به این ترتیب کشــتی ها نیز بتوانند در موقعیتهای نامطلوب جوی بدون مشــکل به ســفر خــود ادامه دهند. به کارگیری این ارتباط هوشــمند در خودروها نیز میتواند به امنیت هر چه بیشتر سفرهای زمینی بینجامد.

فناوری های آینده : عصر پهپادها

شاید  30سال آینده را بتوان عصر پهپادها نامید. اســتفنی تامپکینــز ( Stefanie Tompkins) یکی دیگــر از دانشــمندان دارپا بر این باور اســت که پیشــرفتهای آینــده در زمینه پهپادها، بســیار شگفتی ساز خواهد بود. مجموعــه دارپا در حال حاضــر روی نوعی پهپاد بــه نــام خونآشــام (vampire drone) کار میکند که در نور مســتقیم خورشید نامرئی میشود.

فناوری های نوین برای منتقل کردن داده با استفاده از پهپادها
فناوری های نوین برای منتقل کردن داده با استفاده از پهبادها

ایــن پهپادها کــه رادارگریز بــوده و حتی به زحمت مشــاهده میشــوند میتوانند سرنوشت جنگهای آینده را به کلــی دگرگون کنند. البته کارکرد پهپادها فقط به جنگها محدود نمی شــود. با توجه به تلاش زیاد شرکتهایی نظیر آمازون و گوگل برای طراحی پهپادهای ویژه حمل کالا، شــاید در  30 سال آینده شــاهد استفاده گسترده از این تجهیزات برای انتقال وسایل مختلف در شهرها و روستاها باشیم.

فناوری های آینده : کنترل با فکر

اما یکــی از هیجان انگیزتریــن فناوریهایی که احتمــالا تا  30ســال آینده به آن دســت می یابیم، توانایی کنترل دســتگاههای مختلف با فکر اســت. جاســتین شــانچز که یکی از مدیران واحد فناوریهای زیســتی دارپاســت، آینــده ایــن فناوریها را در 30 ســال آینده هیجان انگیــز توصیف میکند و بر این باور است پیشــرفتهای آینده میتوانــد بســیاری از ناممکن هــا را امکانپذیر کند.

کنترل از طریق فکر کردن به آن
کنترل از طریق فکر کردن به آن

پژوهشــگران دارپــا در حــال کار روی حــوزهای به نــام فناوری عصبی (neurotechnology)  هستند که به نوعی ترکیبی از دانش عصب شناسی و فناوریهای دیجیتال است. این حوزه از دانش در نهایت به ما کمک میکند با اســتفاده از ســیگنالهای مغزی، با دســتگاه های مرتبط ارتباط برقرار کرده و آنها را کنترل کنیم.

چند ســالی اســت اعضای رباتیک بــدن (نظیر دســت) طراحی شــدهاند که فرد دارای نقص عضو میتوانــد آن را بــا فکر کردن کنترل کنــد، اما این تازه شروع داســتان است. در  30 سال آینده احتمالا میتوانیم بســیاری از چیزهــای اطرافمان را با فکر کردن کنترل کنیم.

در حــال حاضر دارپا در حــال کار روی پروژهای است که امکان ارتباط فرد فلج با دنیای اطراف را از طریق مسیرهای عصبی بدن فراهم میکند. همچنین شــاید در آینــده برای ارتبــاط با افراد دیگری که در کنارمان نیستند، دیگر نیازی به تایپ پیام متنی نباشــد و با فکر کــردن به متن مورد نظر بتوانیم آن را برای مخاطب مورد نظر ارسال کنیم!

فناوری های آینده : خانه های هوشمند

بحث خانه های هوشمند در چند سال اخیر به شدت مورد توجه واقع شــده اند و شــرکتهای دانش بنیان مختلــف تجهیزاتــی نظیر انــواع نرمافزارهای تلفن همــراه را بــرای کنتــرل تجهیزاتی مانند دســتگاه تهویــه، لامپ و ســامانه گرمایشــی و سرمایشــی خانه به بازار عرضه کرده اند، اما براســاس پیش بینی برخی کارشناســان دارپا، سال  1425 خورشیدی این فناوری ها جای خود را به فناوری های مبتنی بر فکر میدهند. به این ترتیب، هر فرد میتواند با فکر کردن به روشن کردن لامپ، آن را روشن کند و به همین ترتیب کنترل کامل بر ابزارهای خانگی داشته باشد.

خانه های هوشمند
خانه های هوشمند

2 thoughts on “فناوری های آینده ای نه چندان دور

 • January 3, 2016 at 8:20 am
  Permalink

  سلام
  از سایت خوبتون تشکر میکنم
  از این مطالب باز هم منتشر کنید
  برای من خیلی جالب بود
  ممنون

  Reply
  • January 3, 2016 at 3:00 pm
   Permalink

   سلام دوست عزیز
   ممنون از اینکه نظر گذاشتید
   حمایت های شما باعث دلگرمی ما در کار می شود

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد