عوامل موثر در سئو (SEO) سایت

راهنماهـای زیـادی در مـورد سـئو وجـود دارد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کــه بســیاری از ایــن راهنماهــا قدیمــی بــوده و یــا توصیه هــای اشــتباه دارنــد. طــی چنــد مــاه گذشــته، وب ســایتهای زیــادی را بــرای شـرکتهای قانونـی در کشـور حسابرسـی شده و تصمیـم گرفتـه شد ۱۸ عامـل را بیـان کنیـم، کـه بسـیاری از افـراد بـه سـادگی نادیـده گرفته و یـا یادشان مـی رود آنهـا را اجـرا کنند.

 

عوامل موثر در سئو (SEO) :  بهینه سازی تگ عنوان مناسب

 

جالـب اسـت کـه چنـد وب سـایت هنـوز تعـداد زیـادی کلمـه کلیـدی در تـگ عنـوان قـرار مـی دهنـد. بـرای مثـال، مـن وب سـایت یـک شــرکت قضایــی را حسابرســی مــی کــردم و تــگ عنــوان دارای بیــش از حــد ۶کلمــه کلیــدی متفــاوت بــود. ایــن باعــث شــده بــود رتبــه سـایت کاهـش پیـدا کنـد. عبـارت « Bankruptcy Lawyer یـا وکیـل ورشکسـتگی» در تـگ عنـوان بـه دفعـات تکـرار شـده بـود.

از عنوانـی اسـتفاده کنیـد کـه منطقـی بـوده و تنهـا از کلمـه کلیـد هدفمند بـه صـورت طبیعـی اسـتفاده کنیـد. همیـن طـور بهتـر اسـت عنوانـی را بنویسـید کـه ترافیـک را جـذب کـرده و وسوسـه مـی کنـد تـا بـر روی آن، در بیـن نتایـج متفـاوت کلیـک کنـد. رتبـه بنـدی تنهـا بخشـی از اهـداف ماسـت، مـا بایـد کاری کنیـم افـراد واقعـی نیـز بـر روی عنـوان کلیـک کننـد.

عوامل موثر در سئو (SEO) : بهینه سازی توضیح با هدف آمار کلیک میانی

 

توضیحــات شــما بایــد بــا یــک هــدف در ذهــن نوشــته شــوند، و آن بایـد انجـام کاری باشـد کـه کلیـک میانـی ترافیـک افزایـش پیـدا کنـد. توضیحـات شـما در رتبـه آوردن هیـچ ارزشـی نـدارد، امـا مـی توانـد باعـث افزایـش آمـار کلیـک هـای میانـی شـما باشـد.

یـک توضیـح خـوب راه حلـی را بـرای مشـکلی ارائـه مـی کنـد کـه فـرد در موتــور جســتجو گــزارش کــرده اســت. بــرای مثــال، اگــر کســی جسـتجو مـی کنـد زیـرا مـی خواهـد «یـک ویجـت بخـرد» و توضیـح شـما مـی توانـد او را متقاعـد بـه خریـد کنـد.

 

عوامل موثر در سئو (SEO) : ساختار URLآشنا با سئو

 

مــا طرفــدار اســتفاده از صفحــه یــا عنــوان مقالــه بــه عنــوان ســاختار URL هستیم، زیــرا ظاهــر بســیار زیبایــی دارد و معمــولا باعــث مــی شــود کلمــه کلیــدی هــدف در URLنیــز قــرار بگیــرد. به نظر شما کدامیک عملکرد بهتری خواهد داشت؟

yoursite.com/۱۴/۳۰/۱۰/sdffuhkoiaiofuhsdfkj.html;

or

yoursite.com/the-post-title-that-includes-your-keyword

نــه تنهــا عنــوان URLبــرای ســئو مناســب تــر اســت، بلکــه ظاهــر بهتــری نیــز دارد. اگــر شــما از وردپــرس اســتفاده مــی کنیــد، ســریعا مــی توانیــد ســاختار URLرا در تنظیمــات عمومــی و Permalink Structureتغییــر دهیــد. گزینــه Post Nameرا انتخــاب کــرده و مـی توانیـد URLآشـنا بـا سـئوی خـود را در مقـالات و صفحـات قـرار دهیــد.

عوامل موثر در سئو (SEO) : هدینگ و ساب هدینگ خوانا

 

محتـوای شـما بایـد هدینـگ و سـاب هدینـگ متمایـز از متـن داشـته باشـد و نـکات اصلـی و ویـژه را بـه خواننـده نشـان دهـد. صبـر کنیـد، یعنــی چــه؟ اکثــر بازدیدکننــدگان وب ســایت در هــر صــورت تمــام محتـوای شـما را نخواهنـد خوانـد. آنها مـی خواهنـد سـریعا از آن عبور کننــد، مخصوصــا اگــر محتــوای طولانــی داشــته باشــید. موتورهــای جسـتجو نیـز بـه H1و H2شـما توجـه مـی کننـد، پـس بهتـر اسـت هدینــگ را رعایــت کنیــد. یادتــان باشــد کــه اول بــرای خواننــدگان بنویسـید، سـپس بـه فکـر سـئو باشـید. در ایـن مـورد رعایـت H1و H2صحیـح بـرای سـئو و کاربـران مفیـد خواهـد بـود.

عوامل موثر در سئو (SEO) : تنها از متن استفاده نکنید

 

اکثـر محتـوای وب سـایت متـن اسـت. متوسـط مصـرف کننـدگان هـر روز بــا متــن خســته کننــده روبــرو مــی شــوند، امــا راه حــل مــا بــرای جلـب توجـه ایـن افـراد چیسـت؟ شـما مـی توانیـد از رسـانه هـای دیگر نیـز اسـتفاده کنیـد.

فیلــم و اینفوگرافیــک دو گزینــه عالــی هســتند. مــا چندیــن مشــتری شــرکت قانونــی داشــتیم. بــرای آنهــا چندیــن فیلــم را هــر هفتــه در مــورد ســوالات رایــج مشــتریان آنهــا سـرا تهیه می کردیم. همیــن طــور ایــن کار باعـث افزایـش شـخصیت شـرکت شـده و مـی توانـد رابطـه بیـن مشـتری و وکیـل را قبـل از حتـی صحبـت رو در رو ایجـاد کنـد. فیلـم بـرای اثربخشـی نبایـد طولانـی باشـد. ایـن شـرکت فیلمهـای ۳دقیقـه ای منتشـر مـی کنـد. همیـن طـور فیلـم بـا آی فـون جدیـد گرفته شـده اسـت، و بنابرایـن بـه هزینـه زیـادی نیـاز نـدارد.

عوامل موثر در سئو (SEO)
عوامل موثر در سئو (SEO)

عوامل موثر در سئو (SEO) : از افراط در کلمات کلیدی خودداری کنید

 

افـراط در کلمـه کلیـدی و تمرکـز کـردن بـر چگالـی بیشـتر کلمـه کلیـدی در گذشـته اثربخشـی داشـت. وب سـایتهای زیـادی وجـود دارنـد کـه محتــوای پــر از کلمــه کلیــدی بــوده و جالــب اســت کــه هنــوز جریمــه نشـده انـد. بهتـر اسـت محتـوای خـود را بررسـی کنیـد، حتـی مقالاتـی کـه چندیـن سـال پیـش نوشـته ایـد. هـر محتـوای کـم کیفیتی مـی تواند باعـث جریمـه شـدن شـما شـود، و مهـم نیسـت چـه زمانـی در سـایت شـما قـرار گرفتـه اسـت. ایـن روش دیگـر اثربخشـی نخواهـد داشـت.

عوامل موثر در سئو (SEO) :  عکس در بالای مقاله

 

شــما بایــد همیشــه یــک عکــس در مقالــه قــرار دهیــد، زیــرا باعــث افزایـش ارزش سـئو شـده و توجـه خواننـده را بـه خـود جلـب مـی کند. ما همیشـه یـک عکـس در شـروع محتـوا قـرار مـی دهیـم. بـه نظـر می رسد محتـوای دارای عکـس عملکـرد بهتـری داشـته و اگـر SEJ را نـگاه کنیـد، خواهیـد فهمیـد کـه هـر مقالـه یـک عکـس در بـالا دارد.
اگـر شـما به منبع خوبـی برای عکس نیـاز داریـد، بـه ShutterStock یـا سـایر سـایت هـای پولـی برویـد. یکـی دیگـر از منابـع عکـس جالب PhotoPinاسـت. همیـن طـور شـما مـی توانیـد از برنامـه Flickrنیـز اســتفاده کنید.

عوامل موثر در سئو (SEO) : برای بازدیدکنندگان بنویسید نه گوگل

 

 ایـن نکتـه را در مـورد ، افـراط در کلمـات کلیـدی نیز بیـان شد. شـما بایـد بـرای بازدیدکننـدگان و مشـتریان خـود مطلـب بنویسـید. محتـوای وب سـایت بایـد بـه بازدیـد کننـده بگویـد کـه چـه محصولات و خدماتــی را ارائــه مــی کنــد. اگــر در نوشــتن تنهــا بــر موتورهــای جسـتجو تمرکـز داشـته باشـید، محتـوای شـما بـرای بازدیدکننـدگان خسـته کننـده خواهـد بـود و آنهـا از سـایت خـارج خواهنـد شـد.

اگـر بازدیدکننـده نتوانـد بوسـیله محتـوا بـا شـرکت ارتبـاط برقـرار کند، شـما نمـی توانیـد آنهـا را بـه مشـتری خـود تبدیـل کنیـد. عـلاوه بـر بازدیدکننـدگان، سـایر وب سـایتها نیـز بـه محتـوای کـم کیفیـت لینـک نمــی دهنــد. بــا تمرکــز بــر محتــوای بــا کیفیــت، شــما مــی توانیــد بازدیدکننــدگان را بــه مشــتریان خــود تبدیــل کــرده و فرصــت هــای لینــک زیــادی بدســت آوریــد.

عوامل موثر در سئو (SEO) : لینک خارجی را در منابع اقتدار قرار دهید

 

لینـک دادن بـه وب سـایت بـا کیفیـت مرتبـط و مـورد اعتمـاد، راهـی عالـی بـرای ایجـاد سـیگنال در موتـور جسـتجو اسـت کـه محتوای شـما نیـز کیفیـت بالایـی دارد. شـما مـی توانیـد بـه یکـی از ۱۰وب سـایت اول در حیطـه خودتـان لینـک دهیـد. ایـن مسـئله را در زمـان نوشـتن مقـالات بـلاگ نیـز بـه خاطـر داشـته باشـید.

اگـر وب سـایت شـما بـلاگ نویسـی مهمـان دارد، پـس بایـد لینکهـای خارجــی را بررســی کــرده و مطمئــن شــوید کــه بــه وب ســایتهای بــا کیفیـت و مرتبـط اشـاره مـی کننـد. چندیـن وب سـایت اخیـرا بررسـی شد کـه تنهـا بـه لینـک دادن بـه سـایتهای دیگـر توجـه داشـته انـد.

ایـن وب سـایتها چنـد لینـک داشـتند کـه سـایت مرجـع دیگـر فعالیـت نداشـته و بعضـی از وب سـایتهای مرجـع دیگر اسـپم بودنـد، و بنابراین سـریعا ایـن لینکهـا را حذف شد.

عوامل موثر در سئو (SEO) : لینک درونی بین محتوای بلاگ

 

لینـک درونـی بیـن مقـالات بـلاگ در اکثـر سـایتها انجـام نمـی شـود. ایـن کار بسـیار سـاده اسـت، امـا فوایـد سـئوی زیـادی بـه همراه داشـته و بازدیدکننــده را متقاعــد مــی کنــد تــا محتــوای وب ســایت را کامــل بررســی کنــد. اگــر در حــال حاضــر چنیــن کاری را انجــام نــداده ایــد، بهتـر اسـت همیـن الان دسـت بـه کار شـوید.

لینـک درونـی بـه مقـالات بـلاگ، باعـث نشـان دادن قـدرت و اقتـدرا صفحـات شـما و همیـن طـور محتـوای جدیـد خواهـد شـد. محتـوای مرتبـط در وب سـایت را بـه هـم لینـک دهیـد تـا بازدیدکننـده تشـویق شـود در سـایت باقـی مانـده و سـایر محتـوای شـما را نیز مطالعـه کنید. اگـر متـن انکـور توضیـح دهنـده داریـد، مـی توانیـد در هـر صفحـه از آن اسـتفاده کنیـد. ایـن کار باعـث کاهـش آمـار پـرش شـده و احتمـال انجـام عملکـرد دلخـواه توسـط بازدیدکننـده را افزایـش مـی دهـد.

عوامل موثر در سئو (SEO) : کلمـات کلیـدی طولانـی را هـدف بگیریـد بـر روی حجـم جسـتجو تمرکـز نکنیـد.

 

در وب ســایتهای زیــادی را مشــاهده شده کــه کلمــات کلیــدی اشــتباه را هــدف گرفتــه انــد. نــه تنهــا پــول خــود را بــا هــدف گرفتــن کلمــات کلیــدی کــه توانایــی رتبــه آوردن ندارنــد، هــدر مــی دهنــد، بلکـه زمـان آنهـا مـی توانسـت صـرف کسـب سـرنخ هـای فـروش و تجارتهـای بهتـر شـود. مشـاهده چنیـن چیـزی ناراحـت کننـده اسـت، امـا بسـیاری شـرکتهای سـئو بـه سـادگی کلمـات کلیـد بـا حجـم بـالا را هــدف مــی گیرنــد.

بعضــی از وب ســایت شــرکتهای قضایــی کــه بررســی شده اند، کلمـات کلیـدی عمومـی ماننـد «وکیـل» و «شـرکت قضایـی» را هـدف گرفتــه بودنــد. آیــا یــک شــرکت کوچــک در اوســتین تگــزارس مــی توانـد در ایـن کلمـات عمومـی رتبـه بیـاورد؟ نـه، و حتـی اگـر رتبـه اول را بیاورنـد، چنـد نفـر در محدوده اوسـتین چنیـن چیزی را جسـتجو می کننـد؟ مطمئـن تعـداد کمـی افـراد.

حتمـا کلمـه کلیـدی را هـدف بگیریـد کـه بـرای شـما ترافیـک واجـد شــرایط بــه همــراه دارد. ایــن شــرکت هــا بــا هــدف گرفتــن عباراتــی مثـل «وکیـل صدمـات شـخصی اوسـتین» بهتـر عمـل مـی کردنـد زیرا هـم در ایـن عبـارت کلیـدی رتبـه آورده و هـم ترافیـک واجـد شـرایط را جـذب مـی کردنـد.

عوامل موثر در سئو (SEO) : در شــبکه هــای اجتماعــی حضــور داشــته و کاری کنیـد کـه بـه راحتـی پیـدا شـوید

 

شـبکه اجتماعـی در تمـام اینترنـت وجـود داشـته و تقریبـا هـر کسـی بـا آن در ارتبـاط اسـت، مخصوصـا فیـس بـوک و تویتـر. مـی دانـیم کـه گـوگل دوسـت دارد افـراد بـاور کننـد گـوگل+ فعـال و موفـق اسـت، امـا آیـا شـما کسـی خـارج از صنعـت سـئو و بازاریابـی را می-شناسـید کـه از ایـن شـبکه اجتماعـی اسـتفاده کنـد؟

بـه دیگران توسـعه مـی کنـیم تـا توجـه بیشـتری بـه دو شـبکه موفــق فیــس بــوک و تویتــر داشــته باشــند تــا انــرژی خــود را صــرف شـبکه-های غیرفعـال کننـد .

از تمـام وب سـایتهایی کـه بررسـی شده اند، اکثـر آنهـا پروفایلهای اجتماعـی خـود را تنظیـم کـرده انـد، امـا از آنهـا اسـتفاده نکـرده و حتـی بـه وب سـایت خـود لینـک نشـده انـد. پروفایـل فیـس بـوک و تویتـر شـما بایـد متمایـز بـوده و طراحـی شـما طـوری باشـد کـه لینـک ایـن شـبکه هـا مشـخص باشـند.

عوامل موثر در سئو (SEO) : محتوای تازه منتشر کنید

 

شــما بایــد وب ســایت خــود را بــا محتــوای تــازه و بــه طــور منظــم، آپدیـت کنیـد. اول، اینکـه چنیـن کاری سـیگنالی از اقتـدار و کیفیـت بـه موتورهـای جسـتجو ارسـال مـی کنـد.

دومـا، بازدیدکننـدگان وب سـایت موضـوع جدید بـرای بررسـی کردن دوبـاره سـایت شـما را دارنـد. اگـر آنهـا بازدیدکننـده دوبـاره بـه سـایت آمـده و محتـوای یکسـان را مشـاهده کنـد، علاقه خـود را از دسـت داده و وب سـایت دیگـری را پیـدا خواهنـد کـرد کـه تازه اسـت.

همیـن طـور، شـما محتـوای تـازه را مـی توانید در شـبکه هـای اجتماعی نیـز بـه اشـتراک بگذاریـد تـا پیـروان آنهـا را نیـز فعـال نگـه داریـد. امـا شـما بایـد مشـخص کنیـد کـه زمـان منظـم انتشـار محتـوا روزانـه، هفتگـی و ماهانـه در نیـچ شـما چقـدر اسـت.

عوامل موثر در سئو (SEO) : از فیلمهای توضیح دهنده استفاده کنید

 

بعضـی اوقـات، بـه سـختی مـی توانیـد پیـام را بـا متـن انتقـال دهیـد. یـک فیلـم توضیـح دهنـده مـی توانـد پیامـی را بـه بازدیدکننـدگان بیان کنـد کـه توجـه آنهـا را جلـب کـرده و پیشـنهادات شـما راحتتـر بیـان شـود. ایـن فیلـم مـی توانـد باعـث ایجـاد سـر نـخ فـروش و یـا حتـی فـروش شـود. بسـیاری از وب سـایتها از فیلـم اسـتفاده مـی کننـد و بـه راحتـی مـی تـوان بیـن فیلـم بـا کیفیـت و یـک قالـب سرسـرانه تمایـز ایجـاد کـرد. حتـی اگـر چنـد هـزار دلار پـول نداریـد تـا بتوانیـد فیلـم حرفـه ای بسـازید، مـی توانیـد بـا یـک دوربیـن موبایل یا دسـتی سـاده نیـز فیلمـی بـا محتـوای مناسـب بسـازید.

عوامل موثر در سئو (SEO) : کیفیــت مهــم تــر از کمیــت اســت خدمــات ســئو ۱۹۹دلاری وجــود نــدارد

 

تعـداد زیـادی وب سـایت دیـده شده است کـه پروفایـل لینـک آنهـا اسـپم بـوده اسـت. جالـب اسـت کـه چـه تعـداد شـرکت قضایـی بـا میلیونهـا دلار درآمــد حاضــر شــده بودنــد خدمــات ســئو بــا نصــف قیمــت را انتخـاب کننـد. متاسـفم، ولـی بـا صـرف چنـد صـد دلار در مـاه نمـی توانیــد خدمــات ســئوی مناســبی را اســتخدام کنیــد. ممکــن اســت چندیـن نفـر چنیـن ادعایـی را داشـته باشـند، امـا خدمـات و محتـوای آنهـا کـم کیفیـت بـوده و بـدون پرداخـت قیمـت مناسـب، نمـی توانیـد نتیجــه مناســب را دریافــت کنیــد. همیــن طــور اســتفاده از خدمــات ارزانتـر مـی توانـد بـه معنـای جریمـه شـدن و پرداخـت هزینـه بیشـتر بـرای اصـلاح جریمـه نیـز باشـد.

عوامل موثر در سئو (SEO) :  از نظــرات اســتفاده کــرده و آنهــا را تشــویقکنیـد

 

در پایـان هـر مقالـه بـلاگ کـه منتشـر مـی کنیـد، یـک سـوال مطـرح کـرده تـا افـراد بـه آن جـواب داده و بحـث در بخـش نظـرات شـروع شـود. همیشـه بخـش نظـرات را بررسـی کـرده و بـه سـوالات و نظرات جـواب دهیـد. نظـرات مـی تواننـد چندیـن هدف داشـته باشـند/ شـما مـی توانیـد تفکـر خواننـدگان در مـورد محتـوا را تشـخیص دهیـد و در نتیجـه مـی توانیـد بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار کنیـد .

بسـیاری از بازدیدکننـدگان علاقـه بـه تمـاس گرفتـن از طریـق تلفـن ندارنـد، امـا مـی تواننـد پـس از خوانـدن مطلـب در بخـش نظـرات، اطلاعــات بیشــتر را درخواســت کننــد. پاســخ دادن بــه نظــرات نیــز باعــث مــی شــود افــراد برگشــته تــا پاســخ شــما را مشــاهده کننــد و بنابرایــن ترافیــک ســایت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

عوامل موثر در سئو (SEO) :  از انتشار دوباره محتوای خودداری کنید

 

وقتـی در مـورد محتـوای تکـراری در سـئو صحبـت مـی کنیـم، معمولا منظورمـان سـایتهای اسـکرپر و اسـپمی اسـت کـه محتـوا را دزدیـده و در ســایت خــود قــرار مــی دهــد. طــی ســالها بررســی ســایتها بــا چنیـن چیـزی مواجـه نشـده ایم، امـا شـرکتهای زیـادی وجـود داشـتند که خودشـان محتـوای خـود را دوبـاره منتشـر کـرده بودنـد.

ایـن کار از انتشـار یـک خبرنامـه تکـراری تـا محتـوا متفـاوت بـود. آنهـا نمــی دانســتند کــه ایــن کار اشــتباه محســوب مــی شــود. پــس بهتــر اسـت محتـوای «تکـراری» غیرعمـدی را نیـز بررسـی کنیـد.

عوامل موثر در سئو (SEO) : نقشـه سـایت را مشـخص کنیـد و بـه GWT و آنالیتیکـز ارتبـاط دهید

 

بعضــی اوقــات، مســئله ای ســاده مثــل نقشــه ســایت XMLو ارتبــاط دادن آن بـه گـوگل وب مسـتر تولـز و آنالیتیکـز فرامـوش مـی شـوند. نقشــه ســایت ،XMLقابلیــت مشــاهده شــدن وب ســایت را افزایــش داده و هیـچ دلیلـی بـرای عـدم انجـام ایـن کار وجـود نـدارد.

گــوگل آنالیتیکــز و وب مســتر تولــز اطلاعاتــی ارزشــمند را در اختیــار شـما قـرار داده کـه بایـد هـر روز آنهـا را بررسـی کنیـد. آنالیتیکـز مـی توانـد بـه شـما در درک فعالیـت بازددیکننـدگان در وب سـایتتان کمک کــرده و وب مســتر تلــوز مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا کلمــات کلیـدی هـدف را انتخـاب کـرده و مشـکلات آن را تشـخیص دهیـد.

 

 

You May Also Like

One thought on “عوامل موثر در سئو (SEO) سایت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد