شارژ دهی طولانی تر باتری در ویندورز ۱۰

تخلیـه زودهنگام شـارژ باتـری در رایانه های قابل حمـل، تبلتها و تلفنهای همراه هوشـمند جزو مشـکلاتی اسـت که هنوز هم کاربران با آن مواجه بوده و راه حل مناسـبی برای آن ارائه نشـده اسـت. به صورت کلی در بسـیاری از روشهای پیشـنهادی برای رهایی نسبی از این مشکل، چگونگی استفاده کاربران از دستگاه و امکانات موجود در آن بررسی و اصلاح شده است. به عبارت دیگر اکنون تنها روش رهایی از این مشـکل به خصوص در شـرایطی که دسترسی به برق شهری وجود ندارد و تنها منبع تغذیه برای دستگاه هوشمند شما باتری آن است، بهینه سازی مصرف انرژی به شمار میرود. با توجه به انتشار جدیدترین نسخه سیستم عامل ویندوز یعنی ویندوز ۱۰ در این مقاله قصد داریم شما را با مجموعه ابزارها و روشهای بهینه سازی مصرف انرژی در این نسخه آشنا کنیم.

شارژ دهی طولانی تر باتری در ویندورز ۱۰ : ذخیره گر انرژی

اولیــن و بهتریــن گزینهای که وینــدوز ۱۰برای افزایش مدت زمان شــارژدهی باتری در اختیار شــما قــرار میدهد، تنظیمات ذخیره انرژی اســت. قابلیت Battery Saver از جمله امکانات جدیدی اســت که در این نســخه از ویندوز طراحی شــده و به شما این امــکان را میدهد تا در صورتیکه شــارژ باتری به میزان مشــخصی کاهش یافت، تغییرات متعددی را بــرای مدیریــت مصرف انرژی و بهینه ســازی آن اعمال کنید.

یکی از راه های موثر در کاهش مصرف باتری استفاده کاهش نور صفحه می باشد
یکی از راه های موثر در کاهش مصرف باتری کاهش نور صفحه می باشد

به عنــوان مثال میتوانید هشــدارهای به نمایش درآمده از ســوی برنامه ها را غیرفعــال کنید یا نور
صفحه نمایش را کاهش دهید. برای دسترسی به این بخش باید ابزار Settings را اجرا کــرده، به بخــش System مراجعه کنید و در ادامــه Battery saver را کلیــک کنید. همه تنظیمات مورد نیاز برای فعال سازی و غیرفعال سازی این قابلیت در اختیار شما قرار میگیرد و امکانات دیگری همچون نمایش مدت زمان تخمینی شارژدهی باتری (در صورتی که دســتگاه به منبع تغذیه متصل باشــد مدت زمان لازم برای شارژ کامل باتری نمایش داده میشود) نیز از همین بخش قابل دسترسی است.

شــما میتوانید برخی برنامههــای موردنظرتان را در فهرســت گزینه های معاف از قوانین قرار دهید تا قوانین اعمال شــده برای بهینه سازی مصرف انرژی در عملکرد آنها تاثیری نداشــته باشــد. در این بخش میتوانیــد فهرســتی از برنامه هایی را که بیشــترین میــزان مصرف انرژی را بــه خود اختصاص می دهند نیز مشاهده کنید.

شارژ دهی طولانی تر باتری در ویندورز ۱۰: مدیریـت زمانهـای بیکاری

از دیگــر امکاناتی که در وینــدوز ۱۰ و البتــه نسخه های پیشین وینــدوز در اختیار شــما قرار میگیرد ایجــاد طرحهــای مصــــرف انــــرژی بـه منظــــور مدیریت مصــرف در زمانهای بی اســتفاده بودن از دســتگاه اســت. گزینــه Power & sleep در بخــش System از تنظیمــات ویندوز به شــما این امکان را میدهــد مدت زمــان لازم برای خاموش شــدن خــودکار صفحه نمایــش، ورود به حالــت ،Sleep روشنایی صفحه نمایش و حتی عملکرد هارددیسک را کنترل کنید. شــما میتوانیــد با کلیک روی گزینه بــه صفحــه Additional power settings کلاســیک تنظیمــات مصرف انــرژی مراجعه کنید و همچون نسخه های پیشین ویندوز مصرف انرژی را در زمانهای استفاده نکردن از دستگاه مدیریت کنید.

شارژ دهی طولانی تر باتری در ویندورز ۱۰ : مدیریت ارتباطات بیسیم

کاربران دســتگاههای هوشــمند به خوبی میدانند غیرفعــال کــردن ارتباطات وای فــای و بلوتوث تا حد زیادی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی میشود. این عملیات در رایانه های مجهز به ویندوز نیز همین نتیجه را در پی دارد و شــما میتوانید بــا غیرفعال کردن این ارتباطــات، مصرف انرژی را تا حد زیادی کاهش دهید.

البته در صورتی که نیازمند اســتفاده از اینترنت هستید و به شبکه کابلی دسترســی دارید پیشنهاد میکنیم از این نوع اتصال کمک بگیرید؛ زیرا در مقایســه با ارتباط وای فای مصرف انرژی کمتری دارد.

بهتریــن روش بــرای غیرفعــال کــردن هر دو گزینــــه، فعـالســازی حالــت پرواز یــا همان (یــا Flight mode (Airplane mode حتی اســت. برای فعالســازی این قابلیت کافی است پس از مراجعه به Settings Network & internet به بخــش مراجعــه کــرده و پــس از انتخــاب Flight mode وضعیــت آن را بــه حالت Onتغییر دهید.

شارژ دهی طولانی تر باتری در ویندورز ۱۰ : به روزرسـانی را فرامـوش نکنید

متاسفانه یاخ وشبختانه مایکروسافت در نسخه جدید ویندوز کاربران را درگیر مســائل پیچیده به روزرســانی نمیکند و ویندوز شــما عملیات به روزرسانی را به طور خــودکار انجــام میدهــد. به روزرســانی در شرایطی که رایانه شما به برق متصل نیست میتواند انــرژی زیادی از باتری را به خــود اختصاص دهد و برای جلوگیری از این مصرف انرژی پیشنهاد میکنیم پیش از خروج از منزل و استفاده از دستگاه با استفاده از باتری، آن را به شارژر متصل کرده و بگذارید تا چند ساعت روشن بماند بلکه به روزرسانی های موردنیاز در همان زمان دریافت شده و روی رایانه نصب شود. در صورتیکه نیازمند استفاده از اینترنت نیستید میتوانید با فعالســازی حالت پرواز، دسترســی بــه اینترنت و دانلود فایلهای به روزرســان را از شب قبل غیرفعال کنید تا مطمئن باشــید هیچگونه عملیات نصب فایل به روزرسانی در دستگاه شما اجرا نمیشود. از نــکات دیگــری که باید توجه داشــته باشــید به روزرســانی درایورها و نرم افزارهای ارائه شده برای دســتگاه شماست. بسیاری از شــرکتهای سازنده با به روزرســانی نرم افزارهای مرتبط با محصولات خود، میزان مصــرف انرژی را در آنها بهینه کرده و به این ترتیب مدت زمان بیشــتری میتوانید از دستگاه خود استفاده کنید.

شارژ دهی طولانی تر باتری در ویندورز ۱۰ : مدیریت شدت صوت

شــاید فکر کنید بلنــدی صدای پخش شــده از دســتگاه تاثیر چندانــی در مصرف انرژی نــدارد، اما این طرز فکر کاملا اشــتباه است؛ زیرا پخش فیلم یا موزیک با صدای بلند، به ســرعت موجب تخلیه شارژ باتری دســتگاه شما میشود. تا حد امکان سعی کنید میزان بلندی صــدا را کاهش دهید، در صورتیکه به هدفن دسترسی دارید از آن کمک بگیرید و با این کار اسپیکرهای دســتگاه را غیرفعال کنید. در صورتیکه نیازمند پخش صدا نیستید پیشــنهاد میشود به طور کل صــدا را قطــع (Mute ) کنید تــا حتی صدای هشــدارهای به نمایش درآمــده در ویندوز نیز پخش نشــود. برای مدیریت ســریع تنظیمــات صدا کافی اســت در کادر جســت وجوی منوی استارت عبارت . را جستجو کنید mobility center مدیریت اتصالات غیرضروری یکــی از پیشــنهادهای مایکروســافت بــرای صرفه جویی در مصرف انرژی، جداســازی اتصالات غیرضــروری هنــگام اســتفاده از دســتگاه اســت.

هارددیســک اکســترنال، چاپگر، کارتهای حافظه، حافظه های فلش، لیوانهای گرم نگهدارندهای که به درگاه یو.اس.بی متصل میشوند و دیگر دستگاههای جانبــی متصل بــه درگاههــای مختلف رایانه شــما مقداری از شارژ دستگاه را به خود اختصاص میدهند که مصرف همین مقدار کم انرژی نیز در مدت زمانی مشخص میتواند توان شارژدهی باتری دستگاه را تا چند ساعت کاهش دهد.

جالب است بدانید در شــرایط بحرانی که نیازمند روشن نگه داشتن لپتاپ هستید جدا کردن ماوس از لپ تاپ و اســتفاده از ترک پد نیز میتواند مدت زمان شارژدهی را افزایش دهد.

شارژ دهی طولانی تر باتری در ویندورز ۱۰ : نکات طلایی نگهداری از باتری

۱ـ از نرمافزارهــای حفاظت از باتری که توســط شــرکتهای ســازنده لپتاپ ارائه میشــود کمــک بگیرید. ایــن نرم افزارها با مدیریت عملیات شــارژ و تخلیه شــارژ، عمر باتری دستگاه شما را طولانی تر میکنند.

۲ـ همواره ســعی کنید تلفن همراه، تبلــت و لپتاپ خود را در محیطی به دور از گرما اســتفاده کنید. تهویه مناسب هوا در اطراف دســتگاه هوشــمند شــما و جلوگیری از داغ شــدن بیش از حد آن افزایش عمر باتری را به همراه دارد.

۳ـ کاهــش نور صفحــه نمایش از دیگر مواردی اســت که نیاز به شــارژ مجدد را کاهش داده و هر چه باتری دســتگاه شما کمتر شــارژ شود، مدت زمان بیشــتری میتوانید از آن استفاده کنید. هر باتــری در حالت کلی به دفعات محدودی از قابلیت شــارژ و تخلیه پشتیبانی میکند.

۴ـ در تلفن همراه و تبلــت از نرمافزارهای ذخیره انرژی کمک بگیرید.

۵ـ در مواردی که قصد دارید در فاصله زمانی کوتاه مدت دوباره از لپتاپ خود اســتفاده کنید، به جای خاموش کردن کامل دستگاه از قابلیت Sleep کمک بگیرید.

۶ـ در بازههــای زمانی مختلف باتری دســتگاه خــود را کالیبره کنید. توضیحات کامل دربــاره کالیبره کردن باتری را میتوانید در خبر زیر بخوانید :

مقاله مرتبط :کالیبره کردن باتری اندروید راهی برای افزایش زمان نگهداری شارژ و عمر باتری

۷ـ اجازه ندهید باتری لپتاپ، تلفن همراه و تبلت شما بهصورت کامل تخلیه شــود و هنگام شــارژ نیز اجازه ندهید عملیات شارژ در حالت صددرصد باقی بماند. همواره توصیه شــده است شارژ باتری را بین ۲۰ تا ۸۰ درصد حفظ کنید.

۸ـ به منظور کاهش دفعات شــارژ باتری باید مصرف انرژی را در دستگاه خود بهینه کنید. با استفاده از نرمافزارهای مختلف و یادگیری عادتهای جدیــد مصرف، در انرژی مصرفی دســتگاه صرفه جویی کرده و با کاهش دفعات شارژ باتری، عمر آن را افزایش دهید. برخی روشهای بهینه سازی مصرف در همین مطلب ذکر شده است.

You May Also Like

One thought on “شارژ دهی طولانی تر باتری در ویندورز ۱۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد