سکتورهای خراب و روش ترمیم آنها : سکتورهای خراب باعث ایجاد دردسر می شوند

مشـغول کار با رایانه هسـتید و به طور ناگهانی برق قطع می شـود. پس از دقایقی جریان برق وصل شـده و طبق روال همیشـگی رایانه را روشـن می کنید، اما در کمال بدشانسی مشاهده می کنید ابزار اسکن هارد دیسک در سیستم عامل اجرا شـده و پیغامی مبنی بر وجود سکتورهای خراب در هارد دیسـک را برای شـما به نمایش درمی آورد. در این شرایط سکتورهای خراب یا همان اصطلاح همیشگی و رایج آن یعنی بدسکتور به کابوسی برای اطلاعات شما تبدیل می شوند. آیا می دانید بدسکتور چیست؟ چرا سکتورها خراب می شوند و چه راه حلی برای ترمیم سکتورهای خراب وجود دارد؟ در این مقاله به سکتورهای خراب و روش ترمیم آنها خواهیم پرداخت.

 سکتورهای خراب و روش ترمیم آنها :  سکتور چیست؟

در حالت کلی و به زبان ســاده، یک هارددیســک مکانیکی از یک یا چند صفحه (پلاتر)  آلومینیومی یا شیشــه و ســرامیک پوشــش داده شده با مواد مغناطیسی شامل کبالت (cobalt) یا پلاتین و نیکل ساخته شده است. هر طرف این پلاترها از حلقه های هم مرکزی تشکیل شده که اطلاعات را در خود ذخیره می کند و شیار (Track) نامگذاری می شود.

مجموعه ای از شیارها با فاصله یکسان از مرکز در تمام پلاترها نیز سیلندر (cylinder) نامگــذاری شــده (به عنــوان مثال چنانچه یک هارد دیســک شــامل ســه پلاتر و هر پلاتر از 500شیار تشکیل شده باشد، در مجموع این هارد دیســک 500ســیلندر دارد) و هر شــیار نیز به قوس هایی کمانی تقســیم می شــود که بــه هر قوس ســکتور (sector) می گویند.

سکتورهای خراب و روش ترمیم آنها : هارد دیسک ها یکی از حساسترین قطعات کامپیوتر های امروزی هستند
سکتورهای خراب و روش ترمیم آنها : هارد دیسک ها یکی از حساسترین قطعات کامپیوتر های امروزی هستند

هر ســکتور 512بایت فضــا برای ذخیره ســازی اطلاعات در اختیار شــما قرار می دهد و بخشــی از هر سکتور به ECC (مخفف عبــارت error correcting code) یا همان کد اطلاح خطا اختصاص می یابد.

دسترســی به اطلاعات ذخیره شــده در شیارهای هر پلاتر، به وسیله هدهای (Head) مخصوص خواندن و نوشتن صورت می گیــرد و جالب اســت بدانیــد هنگامی که پلاتــر می چرخد، لایه ای از هوا ایجاد شــده و نوک هد به اندازه پنج تا ده نانومتر از پلاتر فاصله می گیرد. همین فاصله بسیار کم موجب می شود تا تماس فیزیکی میان سطح مغناطیسی پلاتر و هد برقرار نشود (ضخامت یک ورق کاغذ حدود 75000نانومتر است.)

اکنــون که با ســکتور آشــنا شــدید، لازم اســت بدانید هر هارد دیســک شیارهای سیســتمی را به خود اختصاص می دهد که دسترســی به اطلاعات آن توسط کاربر امکان پذیر نیست و کنترلر هارد این اطلاعات را به منظور دسترســی به اطلاعات یا مدیریت هارد مورد اســتفاده قرار می دهد. فهرست بدسکتورها، فهرست سکتورهای ذخیره بــرای آدرس دهی مجدد و دیگــر اطلاعات از جمله مواردی اســت که جزو اطلاعات ذخیره شده در شیارهای سیستمی به شمار می رود.

سکتورهای خراب و روش ترمیم آنها : بدسکتور چیست؟

بدسکتور یا سکتور خراب به سکتوری گفته می شود که خواندن یا نوشتن اطلاعات روی آن امکان پذیر نیســت. سکتورها در بیشــتر موارد به دو دلیل خراب می شوند:

دلیــل اول مربــوط به صدمات فیزیکی اســت که به رســانه ذخیره ســاز وارد می شــود و خطاهــای خواندنــی غیرقابــل ترمیــم را موجب می شــود. (صدمات فیزیکی در خط تولید، مشکل در پوشش مغناطیسی و …)
دلیــل دوم نیــز تمــاس فیزیکــی هدهای خواندن و نوشــتن بــا پلاتر و صدمه دیدن پوشش مغناطیسی است.

حتی یک هارد دیسک کاملا نو نیز سکتورهای خراب دارد، اما این سکتورها از سوی شرکت سازنده مشخص شده و در فهرستی قرار می گیرند که موجب می شود کنترلر هارد دیسک از آنها چشم پوشی کند و هیچ گاه سراغ آنها نرود

بسیاری از هاردد یسک های تولیدی همان ابتدای امر نیز دارای سکتورهای خراب هســتند و شرکت های ســازنده این محصول، در پایان تولید و پیش از ارائه محصول به مشــتریان، این ســکتورها را مشــخص کــرده و آنها را در فهرســتی با عنوان P-LIST مخفف عبــارت Primary defect Listقرار می دهند. کنترلر هارد دیسک از سکتورهای موجود در این فهرســت چشم پوشــی کرده و همین موضوع موجب می شود شما هیچ گونه افت سرعت یا مشکلی در استفاده از هارد دیسک مشاهده نکنید.

هارد های SSD دچار بد سکتور نمی شوند زیرا ساختار آنها کاملا الکترونیکی است و مانند هارد دیسک های معمولی ساختار مکانیکی ندارد

سکتورهای خراب و روش ترمیم آنها : نشانه گذاری سکتورهای خراب

کنترلر هارد دیســک علاوه بر مدیریت اطلاعات و عملکرد هارد دیســک، فعالیت هــای بســیاری را نیــز به طور ســریع و نامحســوس انجام می دهند که یکــی از این فعالیت ها، کنترل اطلاعــات ذخیره شــده بــرای اطمینان از عدم تغییــر یا بروز مشکل در آنهاست.

کــد اصــلاح خطــا (ECC) را کــه در معرفــی ســکتور بــه آن اشــاره کردیم، بــه یاد داریــد؟ همان طور کــه گفتیم بخشــی از فضای هر سکتور به کد اصلاح خطا اختصاص داده می شود.
هنگامی که اطلاعاتی در ســکتور ذخیره می شود، یک کد ECC بــه آن داده می شــود و هنگامی که درایو ســکتور را می خوانــد، برای جلوگیری از بروز مشــکل و اطمینــان از صحت اطلاعات، ابتدا کد اصلاح خطا را با توجه به اطلاعات خوانده شده ایجاد می کند، سپس این کد را با کد موجود در ســکتور مقایســه می کند. در صورتی که هر دو کد یکسان باشــد، به این معناست که اطلاعات ذخیره شده هیچ تغییری نداشته و همه اطلاعات به درســتی خوانده شده اســت، اما در صورتی که کد اصلاح خطای جدید با کد موجود متفاوت باشــد، ســعی می کند اطلاعات را براساس کد اصلاح خطای موجود دوباره ساخته و مشکلات را رفع کند. در صورتی که قادر به رفع مشکل نباشد سکتور را به عنوان یک سکتور غیرقابل دسترس یا سکتور خراب نشانه گذاری می کند.

سکتورهای خراب و روش ترمیم آنها : معرفی نرم افزار

هیچ کس مایل به از دست دادن اطلاعات هارد خود و یا فورمت اجباری آن و یا حتی از دست دادن هارد دیسک نمی باشد. بدسکتور نام آشنا و نه چندان خوشایندی است که بسیاری از دارندگان هارد دیسک های ارزشمند را تهدید می کند و بدین ترتیب افراد همیشه از ترس گرفتار شدن به آسیب های هارد و بدسکتور ناچارا مدام از اطلاعات خود نسخه ی پشتیبان تهیه می کنند.
HDD Regenerator نرم افزار منحصر به فرد برای ترمیم و بازیابی درایو های هارد دیسک آسیب دیده می باشد. این نرم افزار به بررسی سطح هارد دیسک می پردازد و در صورت مواجه شدن با بد سکتور، سعی در رفع اشکال آنها می نماید. HDD Regenerator بیش از 60 درصد از انواع صدمات هارد دیسک آسیب دیده را پیدا و تعمیر می نماید. این نرم افزار از یک تکنولوژی فوق العاده قدرتمند و جدید در تعمیر بد سکتور ها استفاده می کند و با انواع  هارد دیسک ها، کلیه سیستم فایل ها و همچنین هارد های پارتیشین بندی نشده سازگار می باشد و بد سکتور ها را به گونه ای رفع می کند که هیچ تغییری در اطلاعات به وجود نیاید. شما به کمک این نرم افزار می توانید یک دیسک بوت بسازید و در محیط Dos به رفع اشکالات موجود در هارد دیسک بپردازید. بعضاً اشکالات هارد دیسک به قدری است که فورمت low-leve هم مشکلی را حل نمی کند. به کمک این نرم افزار می توانید اطلاعات مهم خودتان را که قبلا به واسطه بد سکتور شدن قابل خواندن نبوده را بازیابی نمایید.

قابلیت های کلیدی نرم افزار HDD Regenerator:

 • قابلیت شناسایی بد سکتورهای فیزیکی درایو های هارد دیسک
 • توانایی تعمیر بد سکتورهای فیزیکی درایو های هارد دیسک
 • قابلیت Bootable بودن برنامه برای رفع اشکالات از طریق بوت سیستم به علت بالا نیامدن ویندوز
 • قابلیت تولید دیسک بوت برای بالا آوردن سیستم در محیط داس و تعمیر کامل هارد در آن محیط
 • قابلیت تولید سی دی بوت برای بالا آوردن سیستم در محیط داس و تعمیر کامل هارد در آن محیط
 • قابلیت شناسایی و تعمیر فایل سیستم های معیوب از طریق اسکن دیسک
 • توانایی اجرا با NTFS ،FAT یا فایل های دیگرسیستم و هارد دیسک های پارتیشن بندی شده و نشده
 • حجم کم نرم افزار
 • قابلیت سازگاری با ویندوز ویستا و XP

این نرم افزار را می توانید از لینک زیر دانلود کنید :

download

One thought on “سکتورهای خراب و روش ترمیم آنها : سکتورهای خراب باعث ایجاد دردسر می شوند

 • April 27, 2017 at 8:12 am
  Permalink

  ممنون از این همه اطلاعات مفید

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد