ساختن جملات مفرد و جمع با استفاده از صفت اشاره : آموزش زبان انگلیسی – جلسه نهم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه نهم به نحوه ساختن جملات مفرد و جمع درباره اجسام دور و نزدیک با استفاده از صفت اشاره های This , That ,  These و Those می پردازیم.

ساختن جملات مفرد و جمع با استفاده از صفت اشاره : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه ساختن جملات مفرد و جمع درباره اجسام دور و نزدیک با استفاده از صفت اشاره های مناسب می پردازد . در این به نحوه استفاده از either در جملات منفی و too در جملات مثبت خواهیم پرداخت. در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه هشتم: سوال پرسیدن با Where و There، جمله ساختن با آنها

جلسه دهم : نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

[videojs_video url=”http://cdn.ubetn.com/S9-4102017.mp4″ poster=”http://bigetek.com/wp-content/uploads/2017/04/CeaAPWjqTjOobHLL2mAN_005.png”]

 

ساختن جملات مفرد و جمع  : متن جلسه نهم

These hats

This …

This hat

Those skirts

That …

That skirt

That dress

Those …

Those dresses

This book

These …

These books

These watches

This …

This watch

Those necklaces

That …

That necklace

This bracelet

These …

These bracelets

That exercise

Those …

Those exercises

These pets

This …

This pet

This book

These …

These books

Those shirts.

That …

That shirt

This woman

These …

These women

___________________________________________

These hats are red.

That ….

That hat is red too.

Those skirts are short.

That …

That skirt is short too.

That dress is beautiful.

Those …

Those dresses are beautiful too.

This is her book.

These …

These are her books too.

This woman is rich.

These …

These women are rich too.

These watches are gold.

This …

This watch is gold too.

Those necklaces are expensive.

That …

That necklace is expensive too.

This bracelet is silver.

These …

These bracelets are silver too.

That exercise is easy.

Those …

Those exercises are easy too.

These are his pets.

This …

This is his pet too.

Those are Kim’s shirts.

That …

That is Kim’s shirt too.

________________________________________________

These hats aren’t red.

This …

This hat isn’t red either.

Those skirts aren’t short.

That …

That skirt isn’t short either.

That dress isn’t beautiful.

Those …

Those dresses aren’t beautiful either.

This woman isn’t rich.

These …

These women aren’t rich either.

These watches aren’t gold.

This …

This watch isn’t gold either.

Those necklaces aren’t expensive.

That …

That necklace isn’t expensive either.

This bracelet isn’t silver.

These …

These bracelets aren’t silver either.

That exercise isn’t easy.

Those …

Those exercises aren’t easy either.

These aren’t his pets.

This …

This isn’t his pet either.

This isn’t her book.

These …

These aren’t her books either.

Those aren’t Kim’s shirts.

That …

That isn’t Kim’s shirt either.

___________________________

That isn’t my shoe.

Those …

Those aren’t your shoes either.

These aren’t my books.

This …

This isn’t your book either.

That isn’t my shoe.

Those …

Those aren’t your shoes either.

These aren’t my books.

This …

This isn’t your book either.

That isn’t your pencil.

Those …

Those aren’t my pencils either.

Those aren’t your gloves.

That …

That isn’t my glove either.

These aren’t my socks.

This …

This isn’t your sock either.

This isn’t my mitten.

These …

These aren’t your mittens either.

That isn’t your bag.

Those …

Those aren’t my bags either.

 

ساختن جملات مفرد و جمع : فایل صوتی جلسه نهم

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس نهم را دریافت کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد