روش های رد تماس خودکار در اندروید

رد تماس های دریافتی (Reject) می تواند دلایل متعددی داشته باشد؛ گاهی ممکن است بخواهید از شر مزاحمت های تلفنی خلاص شوید و گاهی نیز ممکن است برای مدتی محدود که در یک جلسه حضور دارید، قصد رد تماس خودکار در اندروید را داشـته باشید. امروزه دستگاه های مجهز به سیستم عامل اندروید با نام های تجاری و شخصی سازی های متفاوت، این قابلیت را به طور مشابه در اختیار کاربران خود قرار می دهند. بسیاری از ما یک دستگاه هوشمند اندرویدی داریم و علاقه مندیم با روش انجام این کار در دستگاه خود آشنا شویم.

 رد تماس خودکار در اندروید : رام اصلی اندروید آب نبات چوبی

 

kitkat-deodexer

 

متاســفانه رام اصلــی اندرویــد آب نبــات چوبــی در بســیاری از مــوارد از ایــن قابلیت بی بهره اســت. البتــه در مــواردی ممکن اســت این قابلیــت به رام شخصی ســازی شــده دســتگاه شــما اضافــه شــده باشــد. بــرای اســتفاده از این قابلیت در نکســوس،5 نکسوس ، 6موتوایکس و موتو جی ابتدا باید وجود آن را در دستگاه خود بررسی کنید:

1ـ اپلیکیشــن Phoneرا در دســتگاه خود اجرا کــرده و روی شــماره مخاطب مورد نظر خود فشــار
دهید.
2ـ روی منوی جزئیات (بالا سمت راست صفحه) فشار داده و در فهرست به نمایش درآمده گزینه هایی Reject call یاAdd to blacklist همچــون را جستجو کنید.
3ـ در صــورت وجــود هر یک از ایــن گزینه ها، با فعال ســازی آنها، مخاطب مورد نظر شما در فهرست رد خودکار تماس ها قرار خواهد گرفت. در صورتی که این قابلیت در دســتگاه شــما وجود نداشت، می توانید از روش زیر کمک بگیرید:

1ـ ابتــدا شــماره ای را که قصد داریــد عملیات رد تمــاس روی آن صورت گیرد، در فهرســت مخاطبان دستگاه ذخیره کنید.
2ـ از فهرست برنامه ها به Phoneمراجعه کرده و Contactsرا انتخاب کنید.
3ـ نــام مخاطب مــورد نظر را فشــار داده و روی آیکــون مداد برای ویرایش اطلاعات مخاطب فشــار
دهید.

4- گزینه All calls to voicemail را فعال کنید.
شما می توانید از نرم افزار Calls Blacklist نیز برای انجام عملیات کمک بگیرید:
لینک دانلود نرم افزار از گوگل پلی

اگر برای دانلود از گوگل پلی مشکل دارید می توانید از نقاله زیر کمک بگیرید :

مقاله کمکی : آموزش دانلود نرم افزار اندروید از گوگل پلی براحتی تمام

 

رد تماس خودکار در اندروید : کهکشانی ها (گوشی های Galaxy)

 

150302-samsung-galaxy-s6

 

مسدودســازی تماس هــای دریافتــی از مخاطبان مورد نظر در کهکشــانی های مجهز به آب نبات چوبی (گلکسی اس ،4اس ،5اس 6و نوت 4 ) ساده است.
1ـ اپلیکیشــن Phoneرا اجــرا کــرده و Call Logرا فشار دهید.
2ـ روی شــماره مورد نظر فشــار داده و از صفحه به نمایش درآمده گزینه More را انتخاب کنید. (بالا سمت راست صفحه)

3- دکمه Add to auto reject list را فشار دهید.
چنانچــه تمایل دارید علاوه بر مخاطبان انتخاب شــده از فهرست مخاطبان، دیگر شماره هایی که در فهرســت مخاطبان شما وجود ندارند نیز در فهرست رد تمــاس خودکار قرار گیرند، می توانید از روش زیر کمک بگیرید:

1ـ اپلیکیشــن Phone را اجــرا کــرده و از بالا سمت راست صفحه روی More فشار دهید.
2ـ گزینــه Settings را فشــار داده و پــس از ورود بــه بخــش Call rejection روی Auto reject list کلیــک کنیــد و کلید مقابل گزینه Unknown را به حالت فعال تغییر وضعیت دهید.

 

رد تماس خودکار در اندروید : سری وان ام

 

main-1

 

اچ تی ســی نیز همچون سامســونگ روش بســیار ســاده ای را در اختیار کاربران قــرار می دهد. به منظور رد تماس هــای دریافتی از هــر یک از مخاطبان مورد نظر خود در گوشی های وان ام7، وان ام 8 و وان ام9 مراحل زیر را دنبال کنید:
1ـ اپلیکیشــن Phone را اجــرا کــرده و بــه Call History مراجعــه کــرده یا با فشــار روی آیکون جستجو، شماره مورد نظرتان را جستجو کنید.
2ـ روی شماره مورد نظر فشار داده و چند لحظه نگه دارید تا منوی گزینه های بیشتر نمایش داده شود. سپس از این منو گزینه Block caller را فشار دهید.
3ـ برای مدیریت شــماره های موجود در فهرست رد تماس نیز باید پس از اجرای اپلیکیشــن Phone روی آیکون منوی اصلی از بالا ســمت راست صفحه فشــار دهیــد و گزینــه Blocked contacts را انتخاب کنید.

رد تماس خودکار در اندروید : سری Z

 

xperia-hero-z-purple-1240x840-97a70da08610c7234caba6b587ac28bd

 

تاسفانه سری Z اکســپریای سونی نیز همچون رام اصلی آب نبات چوبی از قابلیت رد خودکار تماس ها پشــتیبانی نمی کند و برای اســتفاده از قابلیت مشابه برای اکســپریا Z3، Z2و Z3 کامپکت باید از روش شرح داده شده در بخش اول استفاده کنید. اجرای این روش در ســری Z اکســپریا به شــرح زیر است:

1ـ از فهرســت برنامه ها روی Contacts فشار داده و مخاطب مورد نظرتان را از فهرســت به نمایش درآمده انتخاب کنید. (چنانچه شماره مورد نظرتان در فهرســت مخاطبان وجود ندارد، ابتدا آن را به فهرست مخاطبان خود اضافه کنید)

2ـ روی آیکون ویرایش مخاطب که به شکل یک چهره همراه با یک مداد کوچک است، فشار داده و در صفحه جدید روی آیکون منو که به شــکل سه نقطه عمودی قابل مشاهده است فشار دهید.

3- روی گزینه All calls to voicemail  فشــار دهید تا علامــت چک مارک مقابــل آن فعال شود.

 

رد تماس خودکار در اندروید : سری G

 

lg-optimus-g-e975-white

 

افزودن مخاطبان مورد نظر به فهرست مردودی ها در هوشــمندهای ال جــی (G4,G3,G2) مجهز به آب نبات چوبی به روش جالبی صورت می گیرد. همان طــور که می دانید برای رد موقت یک تماس هنگام دریافت تماس، کافی اســت انگشت خود را از وســط صفحه به ســمت آیکون قرمز رنگ رد تماس بکشــید. حالا چنانچــه بخواهید فرد تمــاس گیرنده در فهرســت مردودی هــا قرار گیرد، کافی اســت این عملیــات را به صورت معکوس انجــام دهید. به عبارت دیگر آیکون قرمز رنگ را به وســط صفحه بکشید. با انجام این کار شماره مورد نظر به فهرست مردودی ها اضافه شــده و همه تماس های دریافتی از آنها به طور خودکار رد می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد