آشنایی با دوربین های آینه دار و بدون آینه

دوربین های تلفن های هوشمند هر قدر که پیشرفته باشند، باز هم در مقایسه با یک دوربین عکاسی حرفی برای گفتن ندارند. شاید بتوان گفت دوربین ها در تلفن های هوشمند امروزی توانسته اند به نوعی بازار دوربین های عکاسی جمع و جور را کساد کنند، اما کسانی که به دنبال ثبت یک عکس با کیفیت مناسب هستند، همواره سعی می کنند یک دوربین حرفه ای تر خریده و از عکاسی لذت ببرند.در این نوشته با دسته بندی دوربین هابه دوربین های آینه دار و بدون آینه ، خواهیم پرداخت.

آنها که دوست دارند به شکل حرفه ای سراغ عکاسی بروند، می دانند باید دوربین های  DSLR داشته باشند. همان دوربین های بزرگ و نسبتا سنگین که قابلیت تعویض لنز داشته و انواع و اقسام امکانات برای عکاسی را فراهم می کنند. در کنار قابلیت های فراوان و کیفیت تصویر شگفت انگیز این دوربین ها، وزن بالا و ابعاد بزرگ این دسته باعث شده برخی افراد تازه کار رغبتی برای رفتن به سوی این سری از دوربین ها نداشته باشند و حرفه ای ها هم گاهی از دست این دوربین های سنگین وزن و جابه جایی همیشگی آنها خسته شوند. سازندگان دوربین های دیجیتـال همواره از طریق راهکارهای مختلف سـعی کرده اند این موضوع را مدیریت کنند، اما می توان گفـت در زمینه بهبود وضعیت ابعاد و وزن دوربین های  DSLR چندان موفق نبوده اند. آنها یک راه دیگر را برگزیده اند و آن معرفی نسل تازه ای از دوربین های دیجیتال معروف به دوربین های بدون آینه است.دوربین های تلفن های هوشمند هر قدر که پیشرفته باشند، باز هم در مقایسه با یک دوربین عکاسی حرفی برای گفتن ندارند. شاید بتوان گفت دوربین ها در تلفن های هوشمند امروزی توانستهاند به نوعی بازار دوربین های عکاسی جمع و جور را کساد کنند، اما کسانی که به دنبال ثبت یک عکس با کیفیت مناسب هستند، همواره سعی می کنند یک دوربین حرفه ای تر خریده و از عکاسی لذت ببرند. آنها که دوست دارند به شکل حرفه ای سراغ عکاسی بروند، می دانند باید دوربین های  DSLR داشته باشند. همان دوربین های بزرگ و نسبتا سنگین که قابلیت تعویض لنز داشته و انواع و اقسام امکانات برای عکاسی را فراهم می کنند. در کنار قابلیت های فراوان و کیفیت تصویر شگفتانگیز این دوربین ها، وزن بالا و ابعاد بزرگ این دسته باعث شده برخی افراد تازه کار رغبتی برای رفتن به سوی این سری از دوربین ها نداشته باشند و حرفه ای ها هم گاهی از دست این دوربین های سنگین وزن و جابه جایی همیشگی آنها خسته شوند. سازندگان دوربین های دیجیتـال همواره از طریق راهکارهای مختلف سـعی کرده اند این موضوع را مدیریت کنند، اما می توان گفـت در زمینه بهبود وضعیت ابعاد و وزن دوربین های  DSLR چندان موفق نبوده اند. آنها یک راه دیگر را برگزیده اند و آن معرفی نسل تازه ای از دوربین های دیجیتال معروف به دوربین های بدون آینه است.

دوربین های آینه دار و بدون آینه :  خانواده آینده دار

یکــی از دلایــل حجیــم بــودن دوربین های ، DSLR اســتفاده از یــک منشــور و آینه برای انتقال نور و تصویر به چشــمی (Viewfinder) دوربین اســت. برای ثبت عکس نیــز آینه به بالا حرکــت کرده، ســپس عکس ثبت می شــود. این ســاختار مکانیکی باعــث افزایش حجــم دوربین می شود و حذف این ساختار به ساخت دوربین های بدون آینه یا (Mirrorless) منجر شــده است. نمونه های اولیه از دوربین های بدون آینه ابزارهایی با قابلیت های محدود بودند که فقط یک نمای کلی از آنچه ســازندگان در ذهن داشــتند ارائه می کرد. نمونه های اولیه شــاید چندان دلچسب و کاربردی به شــمار نمی آمدند، اما فعالیت های شــرکت های مختلفی همچون المپیوس، ســونی و فوجی فیلم به خوبــی نشــان داد این دوربینها قابلیت بســیار بالایــی داشــته و در مدت کم، شــاهد پیشــرفت فوق العاده این دوربین هــا بودیم تا حدی که حتی دوربین هــای DSLR بــه تقلب از روی دســت دوربین های Mirrorless روی آوردند!

حذف آینه، منشور و ســاختار مکانیکی مربوط به آنها باعث شــد اندازه دوربین به شــدت کوچک شود و محصولی ساخته شــود که علاوه بر داشتن حســگری بزرگ همچون دوربین های ،DSLR قابلیــت تعویض لنز نیز داشــته باشــد و امکانات عالی برای عکاســی در اختیار کاربــر قرار دهد. با پیشــرفت فناوری و تمرکز در ایــن بخش از بازار، فناوری های مرتبط با این بخش پیشــرفت کرد و بهبودهای مختلفی به خصوص در زمینه سیســتم فوکوس دوربین و یافتن سوژه با سرعتی بالا ایجاد شــد. به نحوی که یک دوربین بدون آینه با قیمت پایین می تواند ســرعت عکاسی پی در پی همچون یک دوربیــن رده بالا و گرانقیمت DSLR ارائــه کنــد. چشــمی دوربین نیز به ســرعت به دوربین هــای کوچــک بــدون آینه بازگشــت و سازندگان از یک صفحه نمایش کوچک، به جای چشمی استفاده کردند تا دیگر نیازی به استفاده از آینه و منشــور برای انتقال تصویر نباشد. مزیت استفاده از صفحه نمایش به جای چشمی، امکان دیدن سوژه و محیط حتی در محیط های بســیار کم نور است که در بسیاری شرایط می تواند مفید باشد.

دوربین های آینه دار و بدون آینه : مزایای بدون آینه ها

بهبود در سیســتم فوکوس دوربین های بدون آینــه و اســتفاده از یک سیســتم ترکیبی دوربین  DSLR و دوربین هــای کامپکت باعث شــد تا ســرعت و دقت فوکوس در ایــن دوربین ها افزایــش یابــد و پــس از آن بســیاری از دوربین هــای جدیــد  DLSR نیز از این سیستم فوکوس بهره بردند. ســازندگانی همچــون المپیوس و فوجــی فیلم کــه قدمتی طولانی در ســاخت دوربین دارنــد، یک روال خاص و متفــاوت در پیش گرفته و دوربین های متعددی با شکل و شــمایل دوربین های اولیــه و کلاســیک، با بدنه هــای چرم یا شبه چرم وارد بازار کردند که با استقبالی عالــی روبه رو شــد. اولین ســری از این دســت دوربین ها که توســط فوجی فیلم به بازار عرضه شــد، از لنزهای ثابت بهره می بردند، امــا کیفیت لنز و حســگر به قدری بــالا بود که دوربین های رده بالاتر را نیز به چالش می کشید و هنوز هم از بابت کیفیت تصویر حرف های زیادی برای گفتن دارد. خوشبختانه از بابت لوازم جانبی نیز محدودیت های پیشــین تقریبا برطرف شــده است و مانند یک دوربین  ،DSLR می توان برای یک دوربین بــدون آینه نیز انواع و اقســام لوازم جانبی و لنزهای مختلف را تهیه کرد.

دوربین های آینه دار و بدون آینه : مشکلات موجود

دوربین هــای بــدون آینــه چندان هــم بدون اشکال نیســتند. هنوز کســانی که به دنبال یک دوربین بســیار مقاوم هستند، ســراغ دوربین های  DSLRمی رونــد. همچنین از بابت عمر باتری، دوربین های  DSLR به علت اســتفاده از ساختار مکانیکی و چشمی اپتیکال که به مصرف برق نیاز ندارد، عملکردی بسیار بهتر از دوربین های بدون آینه ارائه می کنند. این مساله باعث شده بسیاری از دارندگان دوربین های بدون آینه یک باتری اضافی نیز همراه خود داشته باشند. پیش از این گفتیــم ابعاد کوچک مزیتی برای دوربین هــای بدون آینه اســت، امــا همین ابعاد کوچک یک مشــکل بــزرگ نیز ایجــاد می کند. به علــت کم بودن فضای موجــود روی دوربین، ســازنده مجبــور اســت کنترل هــا و دکمه ها را در فضایــی محــدود جــای داده و حتــی برخی گزینه هــای پرمصرف در عکاســی را در منوهای تو در تــو قرار دهد. این در حالی اســت که در یک دوربیــن  ،DSLRبه علت وجــود فضای زیاد با دکمــه و کنترل هــای با انــدازه مناســب روبه رو هســتیم و عکاس بدون نیاز به نگاه کردن به این دکمه هــا و کنترل ها، به راحتی می تواند با آنها کار کند. مســاله محدودیت در کنترل ها در مدل های ارزانقیمت دوربین های بدون آینه مشهودتر است. خوشــبختانه در نمونه های جدید )و البته گران تر( همچــون  Fujifilm X-T1ســازنده نــه تنها بدنه ای مســتحکم و مقاوم را به کاربر ارائه کرده، بلکه کنترلرهای زیادی نیز در دسترس کاربر قرار داده است.

دوربین های آینه دار و بدون آینه : یک انتخاب دشوار

چه بخواهیم و چه نخواهیم، دوربین های بدون آینه آینده ای روشن در صنعت عکاســی خواهند داشــت و روز به روز نیز بر محبوبیت آنها افزوده می شــود. حالا کاربــران می توانند با بودجه هــای مختلف یک دوربین بدون آینه تهیه کرده و حتی حرفه ای ها نیز می توانند ســراغ مدل های قدرتمندی همچون Sony Alpha a7II بروند که از حسگر ( Full Frameیعنی حسگری با اندازه  35میلی متر) استفاده می کند و کیفیت بالایی ارائه میدهد، اما این به معنی از دور خارج شدن دوربین های  DSLR بزرگ و سنگین نخواهد بود. این دوربین ها نیز مشتریان خاص خود را خواهند داشت و همچنان می توانند میراث خود را در دنیای عکاسی حفظ کرده و آن را بهبود ببخشند. توصیه ما این است که قبل از خرید، نوع نیاز خود را بشناسید سپس برای خرید دوربین اقدام کنید. دوربین برخلاف تلفن همراه محصولی نیست که هر سال نیاز به تعویض آن باشد. دوربین عکاسی یک سرمایه گذاری است که می توان هر سال با افزایش دانش عکاسی و همچنین استفاده از ابزارهای جدید در کنار آن، به تجربیات جدیدی دست یافت.

One thought on “آشنایی با دوربین های آینه دار و بدون آینه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد