خطرات وای فای بر سلامتی انسان

امروزه در بسیاری از خانه ها، مدارس و محلهای کار پوشش وای ـ فای برای دسترسی به اینترنت یا شبکههای داخلی وجود دارد. با اینکه این امواج رادیویی میتواند به دسترسی سریع و راحت ما به شبکه بینجامد، اما برخی شواهد از مضرات احتمالی آن برای سلامت حکایت دارد.

 

خطرات وای فای : رابطه با سرطان

 

i282319414634571435._szw480h1280_

 

 

آژانس بین المللی پژوهش سرطان که یکی از نهادهای وابسته به سازمان بهداشت جهانی است، مدتی پیش امواج وای فای را جزو عوامل ســرطانزا تعیین کرد. این اقدام پــس از آن صورت گرفت که برخی پژوهشها اثرات این امواج را در ایجاد سرطان بررسی کردند. این آژانس، امــواج رادیویی الکترومغناطیســی را که وای فای نیز جزو آنهاست،در دسته «احتمالاسرطانزا« قرار داده است. به این معنا که هنوز شواهد قطعی در مورد اثر این امواج در ایجاد یا تشدید سرطان وجود ندارد. جالب اینجاســت که در فهرســت موارد «احتمالا ســرطانزا« موارد آشــنایی همچون قهوه و حتی ترشی سبزیجات نیز به چشم می خورد.

خطرات وای فای : تاثیر بر رشد کودکان

مطالعه ای که ســال 2004 به انجام رســید نشان داد قرارگرفتــن در معرض امواج وای ـ فای می تواند ســبب اختلال در رشــد طبیعی کودکان شــود. پنج سال بعد نیز مطالعه ای در استرالیا این نتایج را تایید کرد. البته هر دوی این مطالعات روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد وهنوز شواهد کافی در اثبات این مساله وجود ندارد.

خطرات وای فای : کند شدن رشد سلولی

چند ســال پیش، گروهی از دانش آمــوزان دانمارکی، یک شــب پیش ازخوابیدن، تلفن همراه خود را کنارخود قرار دادند. آنها روز بعد متوجه شــدند نمی توانند به اندازه کافــی روی درس خود تمرکــز کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتند اثــر امواج موبایل و نیز وای ـ فای را روی رشــد گیاهان آزمایش کنند. بــرای این کار مقــداری گیاه شاهی را در یک اتاق بدون امواج وای فــای و مقداری دیگر را در اتاقی دیگر در کنار دو روتر وای ـ فای قرار دادند. نتیجه به دست آمده این بود که گیاهان قرار گرفته در کنار امواج وای فای رشد چندانی نداشتند. اما آیا میتوان نتیجه این آزمایش را به انســانها نیز ارتباط داد؟ برای این منظور نیز هنوز شواهد علمی کافی دردست نیست.

خطرات وای فای : زنان حساستر از مردان

 

در پژوهشی که سال گذشته در مورد اثرات وای فای بر فعالیت مغزی انســان به انجام رسید، مشخص شد این امواج تاثیر بیشــتری روی خانمها دارد. در این مطالعه، از 15 مــرد و 15 زن در دو وضعیت مختلف یعنی اتاق بدون وای فای و اتاق دارای امواج وای فای شدید، آزمون به خاطرسپاری به عمل آمد و میزان فعالیت مغزی این افراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی این بررسی نشان داد فعالیت مغــزی خانمهــا در آزمــون بــه خاطرســپاری دراتاق دارای وای ـ فای کاهش قابل ملاحظه ای یافــت. با وجود ایــن دلیل بروز ایــن پدیــده هنــوز مشــخص نشده است.

خطرات وای فای : کاهش قدرت باروری

در گذشته پژوهش های مختلفی انجام شــده که نشــان میدهد گرمای تولید شده توسط لپتاپ میتواند قدرت بــاروری مردان را کاهش دهد. با این حال مطالعه ای دیگر نشان میدهد امواج وای ـ فای نیز شاید بر قدرت باروری تاثیر منفی داشته باشد. همچنیــن این مســاله می تواند برای زنــان نیز روی دهــد.

wireless-radiation-harms-children-pregnant-mothers

مطالعــه ای دیگر که البتــه روی موشها به انجام رســید نشــان داد قرار گیری موشهای مــاده در معرض امواج وای ـ فای به مدتی طولانی ســبب بروز مشکلاتی در بــارداری ایــن جانور می شــود. به همیــن دلیل، یک موسســه پژوهشــی در ســوئد چند ســال پیش به زنان بــاردار توصیــه کرد تا حــد امکان از تجهیزات بیســیم دور بمانند.

خطرات وای فای : افراد به شدت حساس به تابش

با اینکــه بســیاری از افــراد واکنــش فیزیولوژیک مشــخصی به امــواج وای ـ فای نشــان نمیدهند، اما برخی افــراد در مواجهه با این امواج دچار مشــکلاتی مانند ســردرد، سرگیجه، خستگی و تاری دید میشوند.

این پدیده که «ســندرم حساسیت الکترومغناطیسی» یا EHS نام دارد، در برخی کشــورها سروصدای زیادی بــه پا کــرده و برخی افــراد مبتلا نیز بــه راه حلهایی بــرای رهایی از آن دســت یافته اند. بــرای نمونه یک شــرکت آلمانی ســازنده نوعی پارچه از جنس نقره به نــام  Aaronia Shieldادعــا می کنــد محصولش میتوانــد جلــوی ورود امواج بــه بدن را بگیــرد. این پارچــه کــه هر متــر آن  380 هزار تومــان قیمت دارد توانســته طرفدارانی را در میان افراد مبتلا به حساسیت الکترومغناطیسی بیابد. محتاط تر باشیم نگاهی به شواهد و نتایج پژوهشهای علمی در ارتباط با اثرات وایـ فای بر سلامت حکایت از آن دارد که هنوز دلایل قطعی در مورد اثرات منفی این امواج بر ســلامت انســان به دست نیامده است. با وجود این بهتر است کمی محتاط تر باشیم و تمام وقت خود را در برابر صفحه گوشی یارایانه مان سپری نکنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد