حذف پیام هشدار هنگام نمایش تمام صفحه ویدئوها

این روزها فایل های ویدئویی در بسیاری از ســایت ها با استفاده از فنــاوری HTML5 نمایش داده می شــود و بســیاری از کاربران نیــز هنگام مشــاهده این فایل هــا از قابلیت نمایــش به صــورت تمام صفحــه بهره مند می شــوند. یکــی از مشــکلاتی که هنگام فعالســازی قابلیــت نمایش تمام صفحــه وجود دارد، نمایش پیام هشــدار جهت تائید این حالت است. در پنجره هشدار به نمایش درآمده در بیشــتر مرورگرها دو گزینــه Allow و Deny در اختیار کاربر قــرار می گیرد که با کلیک روی گزینــه Allow عملیات نمایش در حالت تمام صفحه فعال می شود. در ادامه روشی برای حذف پیام هشدار در هنگام نمایش ویدئو بصورت تمام صفحه را آموزش می دهیم.


چنانچه به مشــاهده کلیپ های ویدئویی آنلاین علاقه مند باشید نمایش این هشدار برای هر ویدئو می تواند آزاردهنده باشد و برای رهایی از این کار خسته کننده باید این هشدار را غیرفعال کنید.

هشدار مربوط دریافت اجازه برای حالت تمام صفحه
هشدار مربوط دریافت اجازه برای حالت تمام صفحه

انجــام ایــن کار در مرورگــر فایرفاکــس بــا اســتفاده از افزونــه امکان پذیر اســت، اما بدون Disable HTML5 Fullscreen Alert نیاز به این افزونه نیز با اعمال تغییری کوچک در تنظیمات مرورگر می توانید این هشدار را برای همیشه غیرفعال کنید. برای اجرای این ترفند از روش زیر کمک بگیرید:
1ـ مرورگــر فایرفاکــس را اجــرا کنیــد و در نــوار آدرس عبــارت about:config را وارد کرده، کلید اینتر را فشار دهید.
2ـ در مرحلــه بعــد وارد بخش جســت وجو شــوید و از صفحه تنظیمات را وارد کــرده و روی full-screen-api.approval-required گزینه یافت شده به همین نام در بخش Preference دو بار کلیک کنید تا مقدار آن از trueبه falseتغییر کند.
3ـ از حــالا به بعد نمایش هشــدار هنگام فعالســازی حالت تمام صفحه غیرفعال شده و می توانید بدون دردسر از این قابلیت بهره مند شوید. همچنین هر زمان که قصد داشتید دوباره این قابلیت را فعال کنید، کافی است مراحل بالا را تکرار کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد