تور مجازی با گوگل در خیابان

شرکت گوگل تاکنون سرویسهای زیادی را به کاربران عرضه کرده است. بعضی از این سرویسها مانند جیمیل یا نقشه های گوگل سرویسهای اصلی است که به صورت مستقل ارائه میشود؛ اما برخی سرویسهای گوگل را باید زیر مجموعه یا مکمل سرویس دیگری دانست.  یکی از جالبترین و موفقترین آنها، سرویس «نمای خیابان» یا  street view گوگل است که با وجود داشتن نرم افزار موبایل جداگانه، عملا در داخل نقشه های گوگل (  Google maps) گنجانده شده است.

تور مجازی با گوگل : شروع و تحول

بــا وجود عرضه نخســتین نســخه اســتریتویو در  ،2007 ســابقه این ســرویس را میتوان در پروژه  CityBlock جســتوجو کــرد کــه از  2001 تــا  2006 در دانشــگاه اســتنفورد با سرمایه گذاری گوگل انجام شــد. اما جالب است بدانید ایده فناوری استفاده شده در استریتویو از ســوی خود گوگل نبوده است.

device-carousel5

Immersive Media   شرکتی به نام 2006 سال این فناوری را همراه تصاویری از 35 شــهر آمریکا به گوگل نمایش داد و گوگل با خرید حجم زیادی از این تصاویر، آنها را در نسخه اولیه استریتویو قرار داد. در ادامه گوگل قراردادش را با این شرکت قطع و افزودن تصاویر دریافتی با سخت افزارخودش را شروع کرد.

GoogleStreetViewCar_Subaru_Impreza_at_Google_Campus

یکســال بعد از ارائه اســتریتویو، این ســرویس در ســرویسهای زمین گوگل ( Google Earth) و نقشــه های گوگل قرار داده شــد تا کاربران بتوانند به راحتی به آن دسترســی داشــته باشــند. همچنین درهمیــن ســال، گــوگل آدمکــی نارنجــی بــهنام »آدمــک میخــی« (Pegman) را معرفــی کــرد کــه بــا انداختن آیکــون آن روی هر نقطــه می توان استریتویوی آن محل را مشاهده کرد. این آدمک در سالهای بعد به نمادی برای استریتویو تبدیل شد که حتی در آیکون جدید این نرم افزار گنجانده شده است.

در سالهای بعد، پیوسته قابلیتهای جدیدی به این سرویس افزوده شد که از مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: امکان حرکت در فضای تصاویر پاناروما (2009) قابلیــت افزودن تصاویر پاناروما توســط خود کاربران به کمک اندرویــد  4/2 و حالت تصویربرداری کروی (2010) امکان نمایش تصاویر پاناروما از داخل مکانهای عمومی مانند موزه ها،ترمینال ها و… (2013) نمایــش تصاویر قدیمی از یک مــکان البته در صورت وجود (2014) از دیدگاه فنی، سایت نقشه های گوگل و بــه تبع آن اســتریتویو، ابتدا با اســتفاده از Flash پیاده ســازی شده بود، اما ســال 2013 گوگل تغییراتی اساسی در ساختار این سرویسها داد و در نسخه جدید، جاوا اسکریپت بار اصلی را بر دوش دارد.

تور مجازی با گوگل : وسایل

یکی از جالبترین جنبه های استریتویو، وسایلی است که گوگل در این ماموریت از آنها بهره میگیرد. اولین و عادی ترین وســیله در ناوگان گوگل، ماشین استریتویو این شرکت است که سال  2007 رونمایی شــد. این ماشــین کــه روی ســقف آن دوربینها و حســگرهای مخصوص نصب شــده، بــا حرکت در خیابــان، تصاویر  360 درجه ای از  3000 شــهر تحت پوشش استریتویو را تهیه میکند.

Google-Street-View-Starts-Rolling-Out-in-India-2

امــا مکانهایی مانند پارکها که امکان حرکتها خــودرو در آنها وجود نــدارد، چگونــه تصویربرداری میشــود؟ این کار توسط ســه چرخه های مخصوص اســتریتویو صورت می گیرد. جالب اســت بدانید ایده این سه چرخه ها را یکی از کارمندان گوگل که عاشق دوچرخه سواری کوهستان بوده، داده است.

واگن برقی ( trolley) یکی دیگر از وسایلی است که به کمک آن تصاویر اســتریتویو تهیه میشــود. این واگن برقی کوچــک و جمع وجور تقریبا به اندازه یک انسان ســاخته شده و گوگل برای تصویربرداری از موزه هــا وگالریهــا از آن اســتفاده می کنــد. این وســیله که به راحتــی از درها عبــور میکند و طوری طراحی شــده که به مجســمه ها برخورد نکند، گزینه مناسبی برای دریافت تصاویر از  40 هزار آثار هنری در  200موزهای اســت که تحت پوشــش اســتریتویو قرار دارد. البته اینها تمام وســایلی نیســت که گوگل در اســتریتویو اســتفاده می کنــد. در مکانهــای برفــی مانند قطب، دوربینهــای تصویربرداری روی اتومبیلهای برفی (snowmobile) نصب می شود و برای تصویربــرداری در زیر دریاها و اقیانوسها، از دوربینهای مخصوص نصب شــده روی یک بازوی قابل کنترل از راه دور استفاده میشود.

3r0a1168-1

شاید از خودتان بپرسید پس بیابانها چه میشود؟ هیچ کدام از این وسایل که قابل استفاده در صحراها وشــنهای بیابان نیســت. پاســخ این پرسش بسیار ســاده تر از آن اســت که فکر میکنیــد؛ گوگل برای تصویربــرداری از بیابانها، دوربینها را روی شــترها نصب میکنــد. با وجود این، کماکان نقاطی در زمین وجــود دارد که تنها با پای پیــاده میتوان از آنها گذر کرد. گــوگل برای این نقاط هم فکری کرده اســت؛ کوله پشــتیهای اســتریتویو. این کوله پشــتیهای  18کیلوگرمی که دوربینها در بالای آن قرار گرفته، قابل حمل توســط یک نفر اســت و بــه کمک یک دستگاه اندرویدی کنترل میشود.

تور مجازی با گوگل : دوربین ها و الگوریتم ها

نمیتــوان انــکار کــرد اصلیترین قطعــه در پازل استریتویو گوگل، دوربینها ومکمل آن، الگوریتم های مورد اســتفاده در این سیستم اســت، اما این دوربینها چگونه عمــل میکنند و گوگل چگونــه به کمک آنها میتواند تصاویر پاناروما تهیه کند؟ سیستم تصویربرداری اســتریتویوی گوگل از  15 دوربین پنج مگاپیکسلی با لنز 5/1 میلیمتری تشــکیل شــده که به صورت کروی کنار هم قــرار گرفته اند. این ســاختار به یک ماشــین استریتویو (یا هر وسیله دیگر) اجازه میدهد تصویری  360درجــهای از یک مکان تهیه کنــد. اما وجود این دوربینها به تنهایی کافی نیســت و نمی توان گرفتن یک تصویر خوب را به شانس و تصادف سپرد. گوگل در کنار این دوربین ها، از حسگرهای لیزری سه بعدی برای بررسی محیط (مثلا انتخاب یک مکان خلوت) و همچنین حسگرهای هوا برای در نظر گرفتن وضعیت آب و هــوا نیز بهره میگیرد. به این ترتیب در کنار هم می تواننــد تصاویر دقیق و واضحــی را از هر مکانی کسب کنند.

0630-google-street-view-970-630x420

پــس از گرفتن تصاویر، این تصاویر باید به صورت دقیق کنار هم و در نقشه قرار گیرند. گوگل با در نظر گرفتــن اطلاعات مکانی از  GPS ماشــین به همراه اطلاعات ســرعت و جهت آن، عملا مســیر حرکت خودرویش را بازســازی کرده و تصاویر را براساس آن می چیند و تنظیم میکند.

در مرحلــه بعدی، الگوریتمهای پــردازش تصویر مورد اســتفاده قرار میگیرند تا  15تصویر جداگانه به هم دوخته شــود و یک تصویر پانارومای 360 درجه را تشکیل دهد. علاوه بر این، هنگام نمایش این تصاویر، گوگل با تخمین فاصله به کمک حسگرهای لیزری، بهترین پاناروما را برای نشــان دادن به کاربر انتخاب می کند تا واقعا حس کنید در آن محل هستید.

تور مجازی با گوگل : پوشش و ابعاد

گوگل ســال 2012 اعلام کرد نزدیک به 20 پتابایت داده بــرای اســتریتویو جمع آوری کرده و وســایل این سرویس حدود هشت میلیون کیلومتر را طی کرده اند. در حال حاضر بیش از 50 کشور از هفت قاره تحت پوشش »سرویس استریتویو» قرار دارند که البته به جز امارات، کشور دیگری از خاورمیانه در این فهرست قرار ندارد. در برخی کشــورها نیز(مانند چین یا مصر)، تنها مکان های خاص توریســتی و مشــهور توسط اســتریتویو گوگل تصویر برداری می شود. برای دیدن نقشه پوشش سرویس استریتویو می توانید به این صفحه مراجعه کنید:

http://goo.gl/f3sXAB

تور مجازی با گوگل : حریم خصوصی

یکــی از مهمترین موضوعاتی که از همان ابتدای شــروع به کاراســتریتویو گوگل مطرح بوده، بحث حریــم خصوصی افراد در این سیســتم اســت. با در نظــر گرفتن این مســاله، در این ســرویس به کمک الگوریتمهــای پردازش تصویر، چهــره افراد و پلاک ماشــینها مات میشــود تا از این نظر مشکلی برای افــراد در موقعیتهای مختلف پیــش نیاید. علاوه بر این، گــوگل ابتدای راه اندازی این ســرویس، قابلیت گزارش و درخواســت حذف تصاویر از ســوی افراد و سازمانها را در آن قرار داده بود. ولی پس از مدتی، با حذف این امکان، این شرکت قابلیت مات یا پیکسلی کــردن تصاویر را جایگزیــن آن کرد. بــا وجود این، تصاویرعجیب وغریب گرفته شده توسط این سیستم همیشــه خوراک ســایتها و شــبکه های اجتماعی بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد