تقویت و بهبود امواج وای فای : تجربه استفاده از اینترنت پرسرعت تر

کمتـر کسـی را می توان یافت که در خانه خود برای اتصال به اینترنت از کابل شـبکه اسـتفاده کند. وجود گوشی های هوشمند و تبلت ها باعث شـده شـبکه بی سـیم وای فای بیش از پیش عمومیـت یابد. اسـتفاده از وای فـای برای اتصال به شبکه و اینترنت به قدری محبوبیت یافته که حتی برخی سـازندگان لپ تاپ ها نیز در برخی تولیدات خود پورت مخصوص اتصال کارت شبکه را حذف کرده و تنها گزینـه اتصال به اینترنت در این دستگاه ها، استفاده از وای فای است. آنچه باید در ذهن داشته باشـید این است که نمی توان یک راه حل قطعی برای شـرایط مختلـف معرفی کرد. مدیریت و در دسـترس سـاختن امـواج وای فای گاهی سـاده و بدون دردسـر نبوده و ممکن است مدتی زمان ببرد تا بتوان به یک راه حل خوب برای مشکل و محدودیت به وجود آمده رسید. در این مقاله قصد داریم برخی از ایـن راه حل های تقویت و بهبود امواج وای فای را مرور کرده و ببینیـم در دنیای امـروز به کمک چـه ابزارهایی می توان امواج وای فای را تقویت و تجربه ای بهتر از کار در یک شبکه بی سیم را فراهم کرد.

تقویت و بهبود امواج وای فای : راه سر راست

اتصــال وای فــای از امواج رادیویی بــرای انتقال اطلاعات اســتفاده می کند و همان طــور که همه ما تجربه کرده ایم، اســتفاده از آن دردسرهای مختلفی دارد. بــا فاصلــه گرفتن از روتر بی ســیم ســیگنال ضعیف تر می شود و برخی مناطق از خانه حتی ممکن اســت نقطه کور باشد و هیچ آنتنی در آن نقطه یافت نشــود. تداخل امواج هم مســاله دیگری اســت که کاربران ممکن است با آن مواجه شوند. سر راســت ترین راه ممکــن بــرای دســتیابی به پوشــش دهی بالاتر اســتفاده از یک روتر بی ســیم قدرتمندتر است. البته این پیشنهاد را زمانی می توان راه حلی مناسب دانست که در حال حاضر از یک روتر ضعیف اســتفاده کرده و به این موضوع واقف باشید. قطعا یک روتر ســاده با یک آنتــن داخلی نمی تواند جوابگوی یک خانه یا اداره با مساحت 200مترمربع باشــد و اســتفاده از یک روتر بهتر با تعداد آنتن های بیشتر و قدرت بالاتر، تاثیر بهتری روی کارایی شبکه بی سیم خواهد داشــت. همچنین اگر روتر فعلی شما قابلیت تعویض آنتن دارد، ممکن اســت اســتفاده از یــک آنتن قدرتمندتر پوشــش دهی بهتــری برایتان فراهم کند.

1411501300418667918
یکی از راه های تقویت و بهبود امواج وای فای استفاده از آخرین تکنولوژی موجود در بازار است

تقویت و بهبود امواج وای فای : پل بزنید

گاهی شــرایطی وجود دارد که حتی اســتفاده از روتر بی سیم قدرتمندتر یا تعویض آنتن نیز نمی تواند راهگشا باشد. برای مثال زمانی که بخواهید اینترنت بی سیم را به طبقات مختلف یک ساختمان برسانید، تکیه بر تنها یک روتر بی سیم چندان منطقی به نظر نمی رســد و ممکن است نتواند به شکلی صحیح نیاز شــما را برآورده کند. یک روش استفاده از یک روتر مجزا در هر طبقه و اتصال آن روتر بی ســیم به روتر اصلی به کمک کابل شبکه است. با آن که استفاده از کابل راه حلی مطمئن است، اما این راه حل همواره کارساز نیست و بسیاری از اوقات دوســت داریم تا هرچه بیشتر خود را از شر کابل های دســت و پا گیر خلاص کنیم.

از دیگر پیشنهادها برای تقویت و بهبود امواج وای فای پیدا کردن مکانی مناسب برای روتر است
از دیگر پیشنهادها برای تقویت و بهبود امواج وای فای پیدا کردن مکانی مناسب برای روتر است

به همین دلیل باید از Bridge و حالت Access Point ابزاری به نام اســتفاده کرد. زمان راه اندازی این دستگاه در مکان مورد نظــر، باید شــماره شناســه (آدرس MAC) روتر اصلی به همراه نام شــبکه بی ســیم و رمز عبور آن را به یاد داشــته باشــید تا بتوانید مشخص کنید Access Point شــما باید به کدام روتر بی ســیم متصل شــود.

گاهی سرعت پایین وایرلس اینترنت دزدی است پس با امنیت بهتر جلوی این واقعه را بگیرید
گاهی سرعت پایین وایرلس اینترنت دزدی است پس با امنیت بهتر جلوی این واقعه را بگیرید

پــس از برقــراری ارتبــاط می توانید از شــبکه بی ســیم با برد بهتــر در مکانی که در نظر گرفته اید نهایت لــذت را ببرید. نکته ای که در زمان اســتفاده از Bridge باید به خاطر بسپارید این است که این دســتگاه ها نیز از شــبکه بی سیم برای نقل و انتقــال اطلاعات بهره برده و بهتر اســت در مکانی قرار گیرند که بتوانند به شــکلی مطمئن اطلاعات با روتر بی سیم انتقال دهند. همچنین نوع و تعداد آنتن Access Point مورد استفاده می تواند در کارایی آن و میزان پوشش دهی تاثیر گذار باشد.

تقویت و بهبود امواج وای فای : تکرار

ابزار دیگری که برای افزایش برد شــبکه بی سیم می تــوان به کار بــرد، Repeater نــام دارد که با نام Range Extender نیز شــناخته می شــود. ظاهر این ســری از دســتگاه ها دقیقا مشــابه با یک Access Point اســت و اغلــب، بســیاری از Access Pointهــا قابلیت فعال شــدن در حالت Repeater را نیــز دارنــد.

برای تقویت و بهبود امواج وای فای جلوی برنامه هایی که از پهنای باند بصورت غیر ضروری استفاده میکنند را بگیرید
برای تقویت و بهبود امواج وای فای جلوی برنامه هایی که از پهنای باند بصورت غیر ضروری استفاده میکنند را بگیرید

(روی جعبه دســتگاه یا صفحه مشــخصات دستگاه در سایت ســازنده، این مساله ذکر شده است) راه اندازی Repeater مانند راه اندازی Bridge اســت و دوباره باید این نکته را به یاد داشــته باشید که این دستگاه را جایی بگذارید که همپوشــانی خوبی با سیگنال روتر بی سیم اصلی داشته باشد. یکی از محدودیت های Repeaterها افت پهنای باند انتقال اطلاعات به نصف است، زیرا بخشــی از پهنای باند صرف انتقال اطلاعات با روتر بی سیم اصلی شــده و به همین دلیل ممکن است با افت سرعت در انتقال اطلاعات مواجه شوید.

تقویت و بهبود امواج وای فای : جادوی برق

دو راه حلــی کــه تاکنــون دربــاره آنهــا صحبت کردیم، راه حل هایی نســبتا ارزان قیمت هستند، اما راه ســومی هم وجــود دارد که هزینه آن بالاتر اســت، اما به شــکلی جالب می تواند نیاز مــا را برآورده کند. ایــن ابزارهــا Power line نــام دارد و به کمک کابل های برق، اطلاعات را در شبکه انتقال می دهند. Power lineها معمولا در بســته بندی دو تایی به فروش می رســند. برای راه انــدازی Power lineیکــی از آنها را به پریز بــرق وصل کرده و به کمک یک کابل شبکه آن را به روتر اصلی متصل می کنید. سپس Power lineدوم را در مکان مورد نظرتان به یک پریز برق خالی وصل کرده و ســیگنال شبکه در آن اتاق قابل دسترس می شود. Power lineهــا در انــواع مختلفی عرضه می شــود. برخــی از آنها تنهــا دارای یک اتصال شــبکه برای وصل کردن آنها به ســوئیچ یا یک روتر و Access Point هستند.

برخی دیگر نیز خود یک Access Point داخلی داشــته و کاربر را از خریــد ابزارهای مجزا بی نیاز می کنند. راه اندازی Power lineها نیز بســیار ساده است و به دانش خاصی نیاز ندارد. سیم های برق خانه نیز از قبل درون دیوار تعبیه شــده اند و دیگر لازم نیست با کابل کشی و دردسرهای آن سر و کله بزنیم. چنــد نکتــه در اســتفاده از Power Lineهــا وجــود دارد کــه رعایــت آنهــا می توانــد بــه بهبود کارکــرد آنهــا کمــک کنــد. اول از همــه این کــه ” Power lineباید مستقیم به ریز برق متصل شود. اتصال Power lineبــه ســه راهی های محافــظ دار می تواند باعث مختل شــدن ســیگنال شــبکه شود. همچنیــن با افزایــش فاصله قدرت ســیگنال انتقالی نیــز افت می کنــد. در حالــت تئوری گفته می شــود Power lineهــا می تواننــد تا فاصلــه 300 متری اطلاعات را انتقال دهند.

با این حال بهتر اســت برای حفظ کیفیت در سطحی قابل قبول، فاصله را به کمتر از 200 متــر کاهش دهید. همچنین نوع سیم کشــی خانــه نیز در کیفیت شــبکه ســاخته شــده به کمک Power line تاثیرگــذار اســت. خانه های قدیمی با سیم کشــی قدیمی پتانســیل کمتری در اســتفاده صحیح از Power Lineها دارند. همچنین اتصال Power line بــه مدار اصلی خانــه می تواند روی بهبود قدرت سیگنال تاثیرگذار باشد. توصیه آخر این که بهتر است از Power line های مشابه برای استفاده در شــبکه خانگی اســتفاده کرد تا به بهترین شکل با یکدیگر هماهنگ بوده و دردسر کمتری ایجاد کنند.

 

تقویت و بهبود امواج وای فای : بهترین راه حل

حتما تا الان به این نتیجه رســیده اید که هیچ راه حلی با بهترین نتیجه برای بهبود پوشــش دهی شــبکه بی ســیم وجود ندارد. ابزارهای موجود هر یک مزایای خودشــان را دارنــد، اما در عین حال محدودیت های مختلفی نیز به همراه می آورند که باید به نحوی با آنها کنار آمد. با این حال شناخت این ابزارها می تواند قدمی مناســب برای آشــنایی با انواع راه حل ها برای بهبود پوشــش دهی شبکه بی ســیم بوده و به شــکل بهتری ما را یاری کند. به یاد داشته باشید هیچ ابزار بی سیم کامل نبوده و گاهی باید مجموعه ای از آنها در کنار هم به کار گرفت تا به نتیجه مطلوب رسید.

در پایان مقاله زیر از سایت پی سی مگزین نیز می تواند مفید باشد

10 Ways to Boost Your Wireless Signal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد