بروز رسانی برنامه ها بصورت گروهی و آسان

همانطور که میدانید این روزها سیسـتم های عامل نصب شـده روی دستگاه های هوشمند و رایانه ها به فروشگاه های محصولات نرم افزاری مجهز شده اند که به کاربران این امکان را میدهد به راحتی با مراجعه به فروشـگاه مرتبط با سیسـتم عامل دستگاه خود (گوگل پلی، اپ استور، ویندوز اسـتور و…)  نرم افزار، بازی و دیگر ابزارهای مورد نیاز برای اجرا روی دسـتگاه موردنظر را دانلود کرده و از آن اسـتفاده کنند. این روش دریافت ابزارهای مورد نیاز نه تنها از امنیت بالایی برخوردار بوده و انجام آن نیز به سادگی امکان پذیر است، بلکه کاربران می توانند به محض انتشـار نسـخه جدید هر برنامه از آن اطلاع یافته و نسبت به بروزرسانی خودکار برنامه های نصب شـده روی دستگاه خود اقدام کنند. این ویژگی منحصر به فرد موجب شده یکی از کاربران بیگ ای تک، پرسشـی را برای ما ارسـال کند و از ما بخواهد روش یا ابزاری را برای بروزرسانی خودکار نرم افزارهای نصب شـده روی رایانه های ویندوزی معرفی کنیم. چنانچه شـما نیز به پاسـخ این پرسـش علاقه مند هستید، پیشنهاد میکنیم با این مقاله همراه شوید.

بروز رسانی برنامه ها با فروشگاه ویندوز

پیش از معرفی ابزار پیشــنهادی بیگ ای تک لازم است فروشــگاه ویندوز را به شــما معرفی کنیم. فروشــگاه وینــدوز با نــام Windows Store در ویندوز 8 و نسخه های جدیدتر از آن قابل دسترسی است و میانبر آن در منوی اســتارت (صفحه شــروع) با نام  Store قابل مشاهده است.

storelogo

فروشــگاه وینــدوز شــامل نرم افزارهــا، بازیها و دیگر ابزارهای کاربردی بــرای محصولات ویندوزی مایکروســافت اســت که می توانید به صورت رایگان بــه مجموعه ابزارهای رایگان در آن دسترســی یابید. (دسترسی از ایران دارای محدودیت هایی بوده و نیازمند تغییر آی پی (IP) به کشوری به جز ایران خواهید بود) هنگامــی کــه روی آیکــون فروشــگاه وینــدوز کلیک میکنیــد، مجموعه ابزارهای در دســترس در گروه بندیهــای مختلف در اختیار شــما قرار میگیرد و بــا دانلود و نصب هرکدام میتوانید از آنها اســتفاده کنید. همچنین همه اپلیکیشنها، بازیها و برنامه های دانلودی از این فروشــگاه قابلیت به روزرسانی خودکار توسط ویندوز را پشتیبانی میکنند که برای اطمینان از به روزرسانی خودکار این ابزارها توسط ویندوز میتوانید این مراحل را دنبال کنید:

1ـ پس از مراجعه به منوی اســتارت روی  Store کلیک کنید تا فروشگاه ویندوز اجرا شود.

2ـ صفحه را از ســمت راست به سمت چپ جارو کنیــد تا نوار تنظیمات برای شــما نمایش داده شــود ســپس گزینه  Settings را فشــار دهید. چنانچه از ماوس اســتفاده می کنید و نمایشگر رایانه شما لمسی نیســت باید نشــانگر ماوس را به گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش انتقال داده سپس آن را به سمت بالا حرکت دهید و روی  Settings کلیک کنید.

3ـ در پنجــره تنظیمــات گزینــه  App updates را انتخاب کرده و در صفحه جدید مطمئن شــوید مقدار  Yes برای گزینه Automatically update my apps  انتخاب شده است.

بروز رسانی برنامه ها با برنامه Ninite Updater

به جرأت میتوانیم بگوییم  Ninite Updater یکی از بهتریــن ابزارها برای بروز رســانی خودکار و بی دردســر برنامه های ویندوزی به شمار میرود. برای اســتفاده از این برنامه تنها کاری که باید انجام دهید کلیک روی فایل اجرایی برنامه و در ادامه فشــار یک کلیک برای به روزرسانی برنامه های نیازمند بروزرسانی است. نرم افزار به طور خودکار و بدون دخالت شما نسخه جدید نرم افزارهای نیازمند به بروزرسانی را دانلود کرده و عملیات نصب را آغاز میکند.

nin2

نرمافــزار Ninite Updaterاز بیــش از 92 نرم افــزار کــه معروفتریــن و کاربردیتریــن نرم افزارهای ویندوزی را شــامل میشــود پشــتیبانی می کند و به شما این اطمینان را میدهد در صورتیکه نرم افزارهــای موردنظرتان را به وســیله ابزار مرتبط با همین نرم افزار با نام  Ninite Installerنیز نصب نکرده باشــید، در تشــخیص نیازمندی آنها به نسخه جدید کوتاهی نمی کند.

نکته 1 : نکته مهمی که باید درباره تمام برنامه های به روزرســان خــودکار به آن توجه داشــته باشــید در محدودیتهای موجود در این نرم افزارهاست. به عبارت دقیقتر تمام این نرم افزارها قادر به بروزرسانی خودکار نرم افزارهــای تجاری نخواهد بود؛ زیــرا نرم افزارهای تجاری نیازمند مراحل فعالســازی و بررســی اعتبار در سایت ارائه کننده خود هستند. همچنین بسیاری از برنامه هــای تجاری در بخش تنظیمات خود گزینه ای برای بروزرســانی خودکار دارند که با فعال بودن این گزینه می توانید به بروزرســانی خــودکار برنامه های تجاری خود اطمینان داشــته باشید. (البته در صورتی این امر محقق میشود که نرم افزار را به صورت قانونی خریده باشید)  نرم افزارهای پشتیبانی شــده در  Niniteهمگی رایگان بــوده و مجموعه ای از برتریــن نرم افزارها در گروه های مختلــف همچون مرورگر، فشرده ســازها، پیام رســانها، پخش کننده های صوتــی و تصویری، ابزارهــای کاربــردی، مدیریــت تصاویــر، مدیریــت اســناد، ابزارهای امنیتــی، مدیریت فضاهــای ابری، اشــتراک گذاری فایل و… توسط این برنامه پشتیبانی میشود.

نکته 2 : متاســفانه تنها نقطه ضعفی که می توان بــرای نرم افــزار  Ninite Updater مطرح کرد، تجاری بودن آن است. این نرم افزار دارای حق اشتراک ســالانه حدود 10 دلار اســت. البته ایــن مبلغ برای کســب اطمینان از به روز بودن برنامه ها و به روزرسانی خــودکار آنها مبلغ ناچیزی اســت، اما با درنظر گرفتن محدودیتهای پرداخت هزینه از ایران ممکن اســت حق اشــتراک، بزرگترین ضعف برنامه برای کاربران ایرانی به شمار برود.

راه حــل اســتفاده رایــگان: چنانچــه به اســتفاده رایگان از این برنامه علاقــه دارید، میتوانید از ترفند ســاده ای کمک بگیرید. شــما میتوانید با مراجعه به ســایت  www.ninite.comو انتخــاب هریــک از برنامه هــای موردنظر خود از فهرســت برنامه های پشتیبانی شده توسط این ابزار قدرتمند و کلیک روی گزینه  Get Installerیک فایل اجرایی اختصاصی از برنامه های انتخاب شده برای خودتان ایجاد کنید.

در ادامه هرگاه این فایل را اجرا کنید جدیدترین نسخه از برنامه های انتخاب شده به صورت خودکار دانلود شده و روی رایانه شما نصب میشود. همچنین در صورتیکه این برنامه ها از قبل روی رایانه شــما نصب شده باشد نســخه جدید آنها نصب شــده و در صورتیکه نسخه جدیدی وجود نداشــته باشــد از آن برنامه صرفنظر میشــود. به این ترتیب هــرگاه ارتباط اینترنتی شــما فراهم باشد، میتوانید با اجرای بسته نصبی اختصاصی خــود برای همیشــه به طور رایگان آخرین نســخه از نرم افزارهای موردنظرتان را در اختیار داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این ابزار قدرتمند می توانید از این لینک کمک بگیرید: https://ninite.com/updater

بروز رسانی برنامه ها با برنامه FileHippo App Manager

ســایت  FileHippo یکــی از بزرگتریــن ســایتهای نرم افــزاری دنیاســت و بســیاری از علاقه منــدان دنیــای نرم افــزار بــا آن آشــنایی دارنــد. ایــن ســایت ابــزار منحصربه فــردی بــا نام را برای کاربران FileHippo App Manager طراحی کــرده که به کمک آن می توانند نرم افزارهای نصب شــده روی رایانــه ویندوزی خــود را به صورت خودکار به روزرســانی کنند.

new-filehippo-logo

برای انجام این کار کافی است نرم افزار را روی رایانه خود نصب و اجرا کنید، در این مرحله نرم افزار به طور خودکار عملیات اسکن روی نرم افزارهای نصب شــده در رایانه شما را اجرا کرده و پس از فهرســت کردن نرم افزارهای موجود در بانک اطلاعاتی خود، نسخه نرم افزار نصب شده در رایانه را با نســخه موجود در بانک اطلاعاتی مقایسه میکند و در صورتیکه نســخه جدیدی بــرای نرم افزارها یافت شــود آنها را به صــورت فهرســتی از برنامه های قابل بروزرســانی در اختیار شــما قرار میدهد و می توانید با کلیــک روی گزینه دانلود و نصب مقابل هر برنامه، عملیات دانلود و بروزرســانی به آخرین نسخه را اجرا کنید. اســتفاده از ایــن برنامه کاملا رایگان اســت و میتوانید محل ذخیره سازی فایلهای دانلودی را نیز به دلخواه خود تغییر دهید. همچنین با مراجعه به تنظیمات برنامه اجازه دارید عملیات بررســی زمانبندی شده را نیز فعال کنید تا با شــروع ویندوز یا زمان مشــخص در هر روز، عملیات اســکن به طور خودکار اجرا شده و فهرست برنامه های نیازمند به بروزرسانی در اختیارتان قرار گیرد.

download

بروز رسانی برنامه ها با برنامه Secunia PSI

گاهی هدف کاربران از بروزرسانی برنامه های نصب شــده در ویندوز، دراختیار گرفتن امکانات جدید نیست، بلکه بروزرســانی را برای پیشــگیری از بروز مشکلات امنیتی و حفظ امنیــت رایانه درمقابل نفوذ هکرها انجام میدهند.

Secunia-PSI-3-0-Available-for-Download-2

نرم افزار   Secunia PSI برای این دســته از کاربران طراحی شــده است. این نرم افزار همچون دیگر نرم افزارهای پیشنهادی عملیات اســکن و بروزرسانی خودکار برنامه های نصب شده روی رایانه شما را به عهده می گیــرد، اما نکته مهمی که موجب تفــاوت آن با این نرم افزارها می شــود توجه ویژه این برنامه به مشکلات، باگها و راه های نفوذ موجود در نرم افزارهاست. به عبارت دقیقتــر این برنامه یک مکمل بــرای ابزارهای امنیتی همچــون ویروسیاب ها به شــمار میرود و با بررســی نرم افزارهای نصب شــده روی رایانه شــما آنهایی را که باگهای امنیتی دارند شناسایی کرده و با ارائه راهکارهای ویــژه و بروزرســانی خودکار، این مشــکلات امنیتی را اصلاح و راه های نفوذ به رایانه را مسدود میکند.

download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد