ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام (کانال ها و گروه ها) به طور خودکار

ایـن روزها کانالهای تلگرام همچون کانالهای تلویزیونی مشـتریان پر و پاقرصـی پیدا کرده و به نوعی به یک رسـانه تبدیل شده اسـت. رسـانه هایی که همه نوع مطلب اعم از خبری، علمی، آموزشـی، طنز و… را می توان در آنها یافت و هیچ محدودیتی نیز برای تعداد اعضا ندارند. ممکن است یک خبر یا مطلب آموزشی در چند سـایت خبری درج شـود، اما کاربران به سایتها مراجعه نکنند، در صورتی که چنانچه این مطالب در کانالها درج شود به سرعت توسط کاربران مشاهده میشود. این به روزبودن موجب شده بسیاری از مدیران سـایتها برای جذب بازدیدکننده روی سـایت خود و افزایش تعداد اعضای کانال، مطالب منتشـر شـده در سـایت را به سـرعت در کانال تلگرامی خود نیز منتشر کنند تا به این ترتیب نه تنها اعضای کانال خود را حفظ کرده و موجب افزایش آمار اعضا شـوند، بلکه برای مشـاهده جزئیات کامل اخبار و محتوا نیز اعضای کانال را به مشاهده صفحات سایت هدایت کنند. مشکلی که در اجرای این روش وجود دارد نیازمندی به فردی برای مدیریت کانال و انتشـار دسـتی مطالب منتشر شـده در سایت روی کانال تلگرام اسـت. از آنجا که سیستم مدیریت محتوای وردپرس یکی از محبوبترین سیستمهای مدیریت محتوای سایت در میان کاربران است، یک تیم ایرانی برای رفع این مشکل راهکاری منحصربهفرد ارائه کرده است. راهکاری به صورت افزونه قابل نصب روی وردپرس که همچون پلی میان تلگرام و وردپرس عمل میکند.

ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام : افزونه ای برای ارسال خودکار پیامها

با استفاده از این افزونه نه تنها مطالب اختصاصی کانال یا گروه شما در تلگرام نمایش داده میشود، بلکه مطالب منتشر شده روی سایت نیز بدون نیاز به هیچگونه فعالیت جداگانه و صرف زمان، در کانال یا گروه منتشــر شده و بی وقفه مطالب سایت شــما در اختیار اعضای تلگرامی شما نیز قرار میگیرند.

در استفاده از این روش مدیران و نویسندگان سایت شما نیازی به دسترسی مدیریتی روی کانال یا گروه تلگرام ندارند و تمام مطالب ســایت نیز دریک قالب یکسان ارسال میشود.

ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام : نیازمندیها

برای اســتفاده از این قابلیت و برقراری ارتباط میان سیســتم مدیریت محتــوای وردپرس و کانــال یا گروه تلگرام، به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • یک ســایت مبتنی بر سیستم مدیریت محتوای وردپرس (مطمئنا چنین ســایتی را دارید که این مطلب را دنبال میکنید)
 • یک کانال یا گروه در نرم افزار پیامرســان تلگرام )اگــر هنوز کانالی برای خودتــان ایجاد نکرده اید همین حالا این کار را انجام دهید)
 • افزونه رایــگان Channellerبرای نصب در وردپرس
 • یک ربات تلگرامی که جزو مدیران کانال تلگرام شما باشــد (چگونگی ســاخت ربات و افزودن به عنوان مدیر را نیز در همین مطلب آموزش میدهیم)

ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام : قدم اول ساخت ربات در تلگرام

ســاخت ربات در تلگــرام به روشهــای متعددی امکانپذیــر بــوده و آموزشهای بســیار زیــادی نیز برای آشــنایی با انجام این کار ارائه شــده است. یکی از ســاده ترین این روشها بهره منــدی از ربات پدر با نــام کاربری   BotFatherاســت. در ادامه شــما را با روش اســتفاده از این ربات و ســاخت ربات جدید و دریافت کد هویتی یا همــان   Tokenموردنیاز برای برقراری ارتباط میــان ربات و افزونه  Channeller آشنا میکنیم.

1ـ نرم افــزار تلگــرام را اجــرا کنیــد و در کادر جســتوجو عبــارت   @BotFatherرا وارد کــرده و از فهرســت نتایــج روی گزینــه یافت شــده فشــار دهیــد. همچنیــن میتوانیــد بــا مراجعــه بــه لینک وفراخوانی https://telegram.me/BotFather نرم افزار تلگرام نیز به این ربات دسترسی یابید.

2ـ بــرای شــروع ارتباط با ربات پــدر روی  Start فشار دهید.

3ـ در این مرحله ربات پدر فهرستی از دستورات قابل اجرا را در اختیار شما قرار میدهد. روی دستور  /newbot فشار داده یا این فرمان را تایپ و ارسال کنید.

4ـ اکنــون ربات پدر از شــما میخواهد یک نام برای ربات خود برگزینید. این نام معرف ربات شماست ومیتوانید از حروف فارسی نیز در انتخاب نام کمک بگیرید.

5ـ پــس از ارســال نــام دلخواه، ربات پدر از شــما میخواهد نام کاربری ربات خود را وارد کنید. برای وارد کردن نام کاربری باید از حروف انگلیسی کمک گرفته و عبارت   bot نیز در انتهای نام ربات وارد کنید. به عنوان مثال می توانید نام ربات را  bigetek_bot یا  bigetekbot انتخاب کنید.

6ـ اکنــون ربــات شــما ســاخته شــده و در پیام ارســالی توســط ربــات پدر یــک کد هویت یــا همان  Tokenبرای شــما ارســال شــده اســت. این کد را یادداشــت کرده و ذخیره کنید، زیرا در مراحل بعد به آن نیاز خواهیم داشت.

نکات مهم:

 • کد هویت در مقابل عبارت Use this token  برای شما به نمایش to access the HTTP API درمی آید.
 • چنانچه کد هویت را فراموش کردید میتوانید با ارســال فرمان /tokenو انتخاب نام ربات از فهرست رباتها، دوباره نسبت به دریافت آن اقدام کنید.
 • در این رابطه فرمانهای مختلفی همچون:

/setname, /setdescription,

/setabouttext, /setuserpic

قابل اســتفاده اســت که به کمک آنها میتوانید نام ربــات، توضیحات آن، متن دربــاره ربات و تصویر ربات را تغییر دهید. اعمال این تغییرات ضروری نیســت، زیرا کاربران به ربات شما کاری نخواهند داشت و تنها وظیفه ربات، ارســال مطالب منتشر شده در سایت روی کانال تلگرام است.

ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام : قـدم دوم افـزودن ربـات به فهرسـت

مدیران کانال اکنون که ربات خــود را ایجاد کرده اید باید آن را به فهرست مدیران کانال اضافه کنید. برای انجام این کار کافی اســت پــس از مراجعه به کانالی کــه در آن مدیر هســتید روی نام کانال فشار داده و در ادامه روی گزینه Administrators  فشار دهید.  در صفحه جدید روی Add Administrator فشــار داده و در کادر جســتوجوی بــالای برنامه، نام کاربری ربات خود را همراه @ وارد کنید. به عنوان مثال عبــارت   @bigetekbotرا وارد کنید و پس از مشــاهده ربات موردنظر، روی آن فشار دهید تا به فهرست مدیران کانال اضافه شود.

نکته: برای ارســال مطالــب در گروههای خود باید ربات شــما یکی از اعضای گروه باشد و با اضافه کردن ربات @Channeller_Bot به گروه، آیدی گروه را دریافت کنید.

ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام : قدم سوم نصب افزونه در وردپرس

اکنــون زمان آن فرا رســیده تا بــه محیط مدیریتی ســایت وردپرسی خود وارد شــوید و مراحل زیر را برای نصب افزونه   Channeller دنبال کنید:

 • از منوی سمت راست پیشخوان روی «افزونه ها« کلیــک کرده و از گزینه های موجود در آن «افزودن» را انتخاب کنید.
 • در کادر جســتوجوی به نمایــش درآمده در بالا ســمت چپ صفحه عبارت Channellerرا وارد کرده و کلید اینتر را فشار دهید.
 • افزونه Channellerرا از فهرست نتایج پیدا کــرده و با کلیک روی گزینه «نصب» عملیات دانلود و نصب را آغاز کنید.

نکته: عــلاوه بر این روش میتوانیــد با مراجعه به لینک زیر، آخرین نســخه از افزونه را دریافت کرده و با آپلود مســتقیم آن در پوشه   Pluginsدر محل نصب وردپرس، نســبت به نصب و فعالســازی آن در سایت خود اقدام کنید:

http://cdn.bigetek.com/channeller-1-2.zip

پس از نصب عملیات فعالســازی را اجرا کرده و منتظر بمانید تا گزینه «کانالر» به فهرست گزینه های موجود در نوار سمت راست پیشخوان اضافه شود.

ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام : قدم چهارم پیکربندی افزونه

 • از نوار سمت راست پیشخوان، روی گزینه کانالر کلیک کنید.
 • کدهویــت دریافتــی از ربات پدر کــه در مراحل ســاخت ربات یادداشــت کرده بودید در کادر مربوط به Tokenوارد کنید.
 • نــام کاربری هریک از کانالهایــی را که ربات شــما به عنوان مدیر بــه آنها اضافه شــده و قصد دارید مطالب ســایت به صورت خودکار در آنها ارســال شــود وارد کنید. به عنــوان مثال چنانچه ربات به کانالی با نام کاربــری bigetek دسترســی دارد، عبارت   @bigetekرا وارد کنیــد و در صورتــی که قصد دارید چند کانال را وارد کنید میان آنها یک علامت +  قرار دهید.

نکته: چنانچه قصد دارید مطالب سایت را به گروه ها نیز ارســال کنید باید نام گروههــا را مطابق با راهنمای موجــود در بخش فهرســت گروههــا وارد کنید. (روش دریافت آیــدی گروه در نکته مربوط بــه قدم دوم ذکر شده است(

 • علامــت چکمارک مقابل هریک از گزینه های دلخواه اعم از قابلیت ارسال خبرنامه هنگام ایجاد نوشته، صفحه و… را فعال کنید.
 • در صورتیکه علاقهمند به ثبت گزارشات مطالب ارسالی به تلگرام هســتید، مقدار مقابل «سوابق ذخیره شود» را نیز روی «بله» قرار دهید.
 • با کلیــک روی «ذخیره تغییرات» همه تغییرات را ذخیره کنید.

ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام : قدم پنجم ارسال مطلب جدید

اکنون زمان آن فرا رســیده تــا مطلب جدیدی را در ســایت خود ارســال کنید. چنانچه قابلیت ارسال خبرنامه هنگام ایجاد نوشــته جدیــد را در تنظیمات کانالر فعال کرده باشــید، در بالا ســمت چپ صفحه ارســال مطلب جدید گزینه کانالر را مشاهده خواهید کرد. برای ارســال خــودکار هریک از مطالب خود به کانال یا گروه تلگرام باید هنگام ارسال مطالب، موارد زیر را تکمیل کنید:

 • در بخش ارسال به کانالها، کانالهای تلگرامی و در بخش ارسال به گروهها، گروه های تلگرامی شما که در بخش تنظیمات وارد کرده اید فهرست شدهاند. برای ارســال مطلب به هر کانال یا گروه کافی است علامت چک مارک کنار نام آن را فعال کنید.
 • در بخش متن پیام چند انتخاب در اختیار شــما قرار میگیرد. به دلخواه خود یکی از ســبک های ارسال را انتخاب کرده و در صورت انتخاب گزینه های شــامل متن دلخواه، متن دلخواه خود را نیز در کادر متن دلخواه تایپ کنید.
 • چنانچه میخواهید علاوه بر متن، تصویر مجزایی را نیــز همراه با این مطلب در کانال ارســال کنید کافی اســت لینک تصویر را به صورت کامــل در کادر تصویر دلخواه وارد کنید.
 • در پایان با کلیک روی گزینه انتشار، نوشته جدید شما در سایت منتشر شده و همزمان اطلاعات مشخص شده نیز به کانال یا گروه موردنظر ارسال میشود.

ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام : ویژگی های افزونه کانالر

 • ارســال خودکار مطالب ســایت به کانال و گروههای تلگرام
 • ارســال همزمان یک مطلب به چند کانال و گروه
 • ارســال مطالب بــه کانالهــا و گروههای مختلف به انتخاب کاربر
 • ارسال لینک مطلب یا لینک کوتاه به همراه متن و تصویر دلخواه
 • ثبت ســوابق مطالب ارســالی به کانالها و گروهها

15 thoughts on “ارسال مطالب از وردپرس به تلگرام (کانال ها و گروه ها) به طور خودکار

 • January 3, 2018 at 11:43 pm
  Permalink

  چرا اخیرا تلگرام به وردپرس وصل نمیشه؟
  چه علتهایی ممکن داشته باشه؟

  Reply
  • January 4, 2018 at 4:46 am
   Permalink

   مشکلی نیست
   اگر ارور خاصی هست بفرمایید

   Reply
 • October 17, 2017 at 12:14 am
  Permalink

  باسلام چگونه فایروال های سیستم هاست اجازشون رو بازکنیم؟لطفا سریعتر جواب بدین .من نصب کردم ولی جواب نداد

  Reply
  • October 17, 2017 at 3:42 am
   Permalink

   سلام
   مراحل را با جزییات انجام دهید
   برای دسترسی های فایروال از پشیبانی هاست کمک بگیرید پنل ها متفاوت و تنظیمات مربوطه یکسان نیست

   Reply
 • August 6, 2017 at 12:55 pm
  Permalink

  سلام

  ممنون از سایت خوبتون

  آیا افزونه ای ساخته شده که تعداد ممبر واقعی یک کانال رو نمایش بده ؟

  Reply
  • August 7, 2017 at 1:22 am
   Permalink

   افزونه برای جه اپلبکیشنی؟

   Reply
  • August 7, 2017 at 10:48 pm
   Permalink

   سلام
   خیر متاسفانه هنوز رباتی با این منظور ساخته نشده ولی شما می توانید با توجه به سین های خورده شده زیر هر پست و مقایسه با ممبر ها به این اختلاف پی ببرید.

   Reply
 • May 22, 2017 at 1:52 pm
  Permalink

  این پلاگین فکر کنم دیگه کار نمیکنه

  Reply
  • May 22, 2017 at 10:38 pm
   Permalink

   خبر کار میکنه

   Reply
 • March 24, 2017 at 6:02 pm
  Permalink

  با سلام
  تشکر از توضیحات کامل و بی نقص خیلی خوب بود

  Reply
 • February 24, 2017 at 3:06 pm
  Permalink

  سلام و ممنون
  ولی برای من ارسال نمیکنه نمیدونم چرا

  Reply
  • February 25, 2017 at 12:55 am
   Permalink

   فایروال های سیستم هاست اجازشون بازه؟

   Reply
 • February 6, 2017 at 6:01 pm
  Permalink

  عالی بود خیلی خوب و دقیق توضیح دادین.
  برای اینستاگرام هم افزونه ای هست؟

  Reply
  • February 7, 2017 at 2:52 am
   Permalink

   با سلام
   خیر تا به امروز کسی‌ ننوشته چنین چیزی رو
   ولی‌ سرور‌های اینستاگرام باید اجازه این کار را قبلا بدهند
   تلگرام با ربات این اجازه رو داده

   Reply
 • February 4, 2017 at 1:18 pm
  Permalink

  واقعا عالی بود دستتون درد نکنه!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد