آموزش کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر (رنگهای واقعی در نمایشگر)

تا به حال نمایشگر رایانه خود را کالیبره کرده‌اید؟ به احتمال زیاد بسیاری از شما واژه کالیبره را در مورد باتری دستگاه‌های هوشمند شنیده‌اید، اما آیا میدانید نمایشگرهای رایانه نیز نیازمند کالیبراسیون هستند؟ با کالیبره کردن نمایشگر رایانه نه تنها تصاویری با وضوح، شفافیت و دقت بیشتر برای شما نمایش داده می شود، بلکه میتوانید رنگهای به نمایش در آمده توسـط نمایشـگر را نیز به رنگهای واقعی نزدیکتر کنید که انجام این کار جزو یکی از مهمتریـن کارها برای طراحان و گرافیستهای حرفهای بشمار می‌رود. چنانچه تا به حال عملیات کالیبراسیون را روی نمایشگر رایانه خود اجرا نکرده‌اید پیشنهاد میکنیم همین حالا با ما همراه شوید و پس از مطالعه کامل مطلب این مقاله دست به کار شده و نمایشگر خود را برای نمایش صحیح و استاندارد رنگها و تصاویر آماده کنید.

کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر : کالیبراسیون چیست؟

تعریــف کالیبراســیون در شــرایط مختلــف کمــی متفاوت اســت، امــا در حالت کلــی عملیات کالیبراســیون یــا کالیبــره کــردن، تعییــن میزان تطابق با اســتاندارد و مرجع تائید شــده اســت و در صــورت نیاز میتــوان با اســتفاده از مقایســههای صورت گرفته و بررســی آنها، کالیبراســیون را برای نزدیک شــدن تطابق با اســتانداردها مورد اســتفاده قرار داد.

کالیبراســیون در بیشــتر موارد به دســتگاههای اندازهگیــری اختصاص داده میشــود و در عملیات کالیبراسیون باتری دستگاه‌های هوشمند نیز صحت اندازه‌گیــری دســتگاه هوشــمند از ظرفیــت باتری کالیبره شده و در این عملیات تطابق با مقدار واقعی صورت میگیرد.

bigetek.com - کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر

این عملیــات در نمایشــگرها و برخی تجهیزات دیگر نیز قابل اجراســت، اما در اجــرای این فرآیند به جــای تطابــق مقادیــر مختلف بــا اســتانداردها، مقایســه‌ها به کمک کاربر آمده و مقایســه شــرایط فعلی با شــرایط موردنظر یا شــرایط بهینه، کاربران را در کالیبره کردن همراهی میکند.

به عنوان مثال ممکن اســت شما تصویری را در رایانه خود به صورت کاملا مشــکی مشــاهده کنید، اما آن تصویر واقعا مشــکی نباشــد یا ممکن اســت شما یک عکاس یا طراح حرفهای باشید و رنگهای موجود در تصاویر یــا طرحهای خود را اصلاح کنید و از رنگهای اصلاح شده‌ای که در نمایشگر رایانه مشــاهده میکنید رضایت کامل داشــته باشــید، اما پس از چاپ تفاوت بســیار مشهودی را در رنگهای به نمایــش درآمده روی نمایشــگر و رنگهای چاپ شده روی کاغذ مشاهده کنید.

در چنیــن شــرایطی کالیبره کردن نمایشــگر با توجه به نیازهای شــما، اولیــن راه‌کار برای نزدیک شدن به واقعیت به شمار میرود.

کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر : شرایط محیطی

همــان طــور که پیشتر نیــز اشــاره کردیم، در عملیــات کالیبره کردن نمایشــگر، شــرایط فعلی و شــرایط ایده‌آل مورد مقایســه قــرار میگیرند. پس لازم اســت تا پیــش از کالیبــره کردن نمایشــگر، شــرایط محیطی مناسب را فراهم کنید. برخی نکات قابل توجه در فراهم‌ســازی شرایط محیطی مناسب عبارت است از:

نمایشــگر را در نــور همیشــگی محیط کار یا منزل خود و در شــرایط اســتاندارد قــرار دهید. قرار گرفتن نمایشــگر زیر نور مستقیم و قدرتمند یا قرار دادن آن در محیطــی تاریک عملیات کالیبره کردن را با مشکل مواجه میکند.

رزولوشن تصویر نمایشگر را در بالاترین حالت ممکن قرار دهید و در صورتی که از نمایشــگرهای  LCDاســتفاده میکنید با جســت‌وجو در اینترنت رزولوشــن پیشفرض ( (Native آن را طبق مدل نمایشــگر خــود جســت‌وجو کــرده و آن را در این رزولوشن قرار دهید.

مطمئــن شــوید کارت گرافیــک روی حالت نمایش  ۲۴ یا  ۳۲ میلیون رنگ تنظیم شــده باشــد. (۲۴bit, 32bit) عملیات کالیبره کردن را ابتدای روشــن کردن نمایشــگر اجــرا نکنید و پیش از اجــرای این فرآیند مطمئن شــوید حداقــل  ۳۰ تا  ۴۰ دقیقه از روشــن شدن آن گذشته است.

بهتر اســت نور مســتقیم به نمایشــگر تابیده نشود و بازتاب نور یا سایه نیز در آن مشاهده نشود.

کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر : کالیبراسیون در ویندوز

خوشــبختانه سیســتم‌عامل ویندوز برای کالیبره کردن نمایشــگر توســط کاربران، ابزاری را در خود جای داده است. شما میتوانید با استفاده از این ابزار و در کمتریــن زمان ممکن، در نســخه‌های مختلف ویندوز همچــون وینــدوز  ۸/۱ ،۸ ،۷ و  ۱۰عملیات کالیبره را اجرا کنید.

روش انجام این کار به این شرح است:

 ۱- بــه کنترل پنل وینــدوز مراجعــه کنید. (در ویندوزهای  ۸/۱ و  ۱۰ می‌توانید با کلیک راست روی منوی استارت و انتخاب گزینه Control Panel به این بخش دسترسی یابید)

bigetek.com - کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر

۲-  روی  Hardware and Sound کلیک کرده سپس Display را انتخاب کنید. اگر ویندوز ۸/۱ دارید به Display بروید.

bigetek.com - کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر

 ۳- از ســمت چــپ روی Calibrate color کلیک کنید.

bigetek.com - کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر

bigetek.com - کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر
شروع کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر

نکته: شــما میتوانید پــس از مراجعه به منوی اســتارت و تایــپ عبــارت calibrate در کادر جســت وجو، روی گزینــه Calibrate display color در فهرســت نتایج کلیــک کنید تا این ابزار اجرا شود.

 ۴ـ در این مرحله ابزار کالیبراســیون رنگها در نمایشگر اجرا شده و ضمن ارائه توضیحاتی به شما، به صورت مرحله به مرحله شــما را در کالیبره کردن نمایشگر راهنمایی میکند.

راهنمایی ویندوز برای کالیبره کردن نمایشگر
راهنمایی ویندوز برای کالیبره کردن نمایشگر

توجه داشــته باشــید گاما، روشــنایی، کنتراست و ســطوح رنگی نمایشــگر در صفحــات مجزایی با نمایــش نمونه‌هایــی از شــرایط ایده‌آل برای شــما نمایش داده شــده و میتوانید با استفاده از ابزارهای ارائه شده تغییرات را اعمال کرده یا گزینه ایده‌آل را انتخاب کنید.

کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر : کالیبراسیون در مک

سیســتم‌عامل مک نیز همچون وینــدوز ابزاری را بــرای کالیبــره کــردن در خود جای داده اســت. بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار بایــد مراحــل زیر را دنبال کنید:

 ۱ـ روی منــوی اپــل کلیــک کــرده و گزینــه System Preferences  را انتخاب کنید.

 ۲ـ از فهرست ابزارهای موجود روی  Displays کلیک کنید.

 ۳ـ از بالای پنجره به‌نمایش درآمده تب  Color را انتخاب کرده سپس روی گزینه   Calibrate در سمت راست صفحه کلیک کنید.

 ۴ـ در ایــن مرحلــه دســتیار کالیبراســیون اپل اجرا شــده و ضمــن ارائه توضیحــات لازم با توجه به مدل دســتگاه شــما گزینه‌هــا و مراحل مختلفی را بــرای کالیبــره کردن نمایشــگر در اختیار شــما قرار میدهد.

کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر : کالیبراسیون آنلاین

چنانچــه از سیســتم‌های عامل دیگری همچون لینوکس یا ســایر دســتگاه‌ها همچــون کروم‌بوک اســتفاده میکنید ممکن اســت ابزار کالیبراســیون توســط سیســتم‌عامل در اختیار شــما قرار نگیرد و همچنین ممکن اســت بخواهید دســتگاه مجهز به سیستم‌عامل ویندوز یا مک را نیز به صورت دقیقتر و با جزئیات بیشتری کالیبره کنید. در این شــرایط استفاده از ســرویس های آنلاین را بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم . صفحات تســت نمایشــگرهای ال‌ســی‌دی   Lagom در  ۱۳ مرحله بــا ارائه آموزش‌هــای لازم و نمونه‌هایی از شــرایط ایده‌آل و وجود خطا در کالیبراســیون به شما کمک میکنــد به بهترین نحو نمایشــگر دســتگاه خود را کالیبره کنید.

تنها نکته‌ای که هنگام اســتفاده از این ابزار باید توجه داشــته باشــید نیازمندی به گزینه‌های تنظیم نور، کنتراست، گاما و… روی نمایشگر است. به عبــارت دیگــر چنانچــه نیازمند اســتفاده از ایــن ســرویس آنلایــن روی نمایشــگر لپتــاپ خود باشــید بایــد از ابزارهــای کمکــی نرم‌افزاری کــه قابلیــت کنتــرل روشــنایی، گاما و کنتراســت نمایشــگر را در اختیــار شــما قــرار میدهند کمک بگیرید.

سایت Lagom

You May Also Like

2 thoughts on “آموزش کالیبره کردن مانیتور کامپیوتر (رنگهای واقعی در نمایشگر)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد