آشنایی با رایانش ابری ( Cloud Computing)

مفهوم «ابــر»  (cloud) در علوم رایانه در دهه 1960 برای نخســتین بار توســط دانشمندی به نام لیکلیــدر (Licklider) مطرح شــد. بــا این حال اجرای عملی این ایده تا سال 2008 به طول انجامید و طی چند سال به یکی از اصلی ترین گزینه ها برای ذخیره فایل های مختلف تبدیل شد.در ادامه این مقاله به مفاهیم مربوط به آشنایی با رایانش ابری است خواهیم پرداخت.

آشنایی با رایانش ابری : مقدمه

لیکلیدر نقش برجســته ای در توســعه «آرپانت» (ARPANET) داشت. آرپانت اولین شبکه تبادل داده های دیجیتال در جهان اســت که قرار بود برای ارتبــاط میان واحدهای مختلف ارتش ایالات متحده و بعدهــا دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی این کشــور بــه کار رود. همین آرپانت بعدهــا تکامل یافت و به «وب جهان گســتر» یا همان World Wide Web بدل شــد. لیکلیدر را شاید بتوان نخستین فردی دانســت که باور داشت شــبکه های رایانه ای را می تــوان بــه هم متصل کرد و در هــم آمیخت تا به این ترتیب کاربران از نقاط مختلف به آن دسترسی داشته باشند.

در چند سال اخیر، بسیاری از شرکت ها و افراد به استفاده از سرورهای ابری برای ذخیره اطلاعات و برنامه های کاربردی خود روی آوردهاند. براساس پیش بینی کارشناسان، رایانش ابری در چند سال آینده رونق بیشتری می یابد و به گزینه اصلی برای ذخیره اطلاعات در دنیای مجازی تبدیل می شود.

همان طور که اشــاره شــد این ایده آقای لیکلیدر در نهایت به شــکل گیری وب جهان گســتر انجامید. اما تفاوت های مهمی بین این نوع از شــبکه و شبکه مبتنی بر رایانش ابری وجود دارد، زیرا وب جهان گستر در واقع پروتکلی برای انتقال فایل اســت و راهکاری برای به اشتراک گذاری منابع به شمار نمی رود.
یکــی دیگــر از افرادی که نقشــی برجســته در شــکل گیری مفهوم رایانش ابری داشت، دانشمندی به نــام جان مک کارتــی (John McCarthy) بود. او بر این باور بود که در آینده بهره گیری از منابع مختلــف رایانه برای پــردازش و ذخیره اطلاعات به یکی از نیازهای جامعه بشری تبدیل می شود. ظاهرا حق بــا آقای مک کارتی بود؛ زیــرا روند گرایش به استفاده از سامانه های مبتنی بر رایانش ابری درستی این پیش بینی را نشان می دهد.

آشنایی با رایانش ابری : رایانش ابری چیست؟

 

مفهوم ابر چندان هم پیچیده نیســت. ابر در واقع شــبکه ای از رایانه هــای متصل به هم اســت که به وسیله آن می توان داده ها و نیز منابع (توان پردازشی، حافظــه و…) را بین رایانه های مختلف متصل به این شبکه به اشــتراک گذاشت. از آنجا که پهنای باند و نیز توان پردازشی ازجمله مهم ترین نیازهای کاربران در دنیای وابسته به رایانه به شمار می رود، بسیاری از شــرکت ها به دنبال راه حلی بودنــد که در آن نیازی بــه خرید انواع تجهیــزات گران قیمت زیرســاختی )نظیر انبوهی از رایانه های سرور( نباشد و در عوض بتوان از توان مورد استفاده قــرار نگرفته ســرورهای موجود بهــره گرفت. این رویکرد ســبب اســتفاده بهینه از منابــع موجود و در نتیجه، کاهش هزینه ها برای مشــتریانی می شود که قصد استفاده از سرور برای ذخیره و پردازش دارند.

آشنایی با رایانش ابری : وضعیت فعلی رایانش ابری

 

براســاس نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی جدیــد، حــدود 34درصــد کارشناسان در حوزه آی تی از ابزارهایی که روی سرورهای ابری واقع است استفاده می کنند و 43 درصد دیگر نیز قصد اســتفاده از این ســرورها را در آینده دارند.

معماری در رایانش ابری
معماری در رایانش ابری

افزون بر این، بیش از 31 درصد پاســخ دهندگان به ایــن نظرســنجی، نرم افزارهایی مهــم و حیاتی (نظیر ســامانه های مدیریت شــرکت یا حسابداری) را روی ســرورهای ابری قرار داده و از آنها اســتفاده می کنند. در واقع بسیاری از شرکت ها به جای این که اطلاعــات مهــم و حیاتی خود را روی ســرورهایی داخلی و ویژه ســازمان خود ذخیره کنند، به استفاده از ســرورهای ابری روی آورده انــد. همچنین حدود 66درصد دیگر از شــرکت کنندگان اعلام کردند که در حال برنامه ریزی برای انتقال داده ها و برنامه های مهم خود به این ســرورها هستند. همه این یافته ها نشــان می دهد نوعی گرایش جهانی برای اســتفاده از رویکــرد رایانــش ابری بــه جــای بهره گیری از زیرساخت های درون سازمانی در جهان شکل گرفته است.

آشنایی با رایانش ابری : آینده رایانش ابری

 

بازار ســرورهای ابری بســیار رونق یافته و البته رنــگ و بویــی رقابتــی می یابد. بــه همین دلیل شــرکت های مختلــف در دنیا هر یک می کوشــند با ارائــه امکانات بیشــتر با قیمتی کمتر مشتریان بیشتری را جذب کنند. روی هم رفته عواملی نظیر قابلیت های سرور، قیمت و امنیت، سه شاخصه اصلی در این بازار رقابتی به شمار می رود. همچنین امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان ها ترجیــح می دهند از ســرورهای ابــری هیبریدی یا سرورهای ابری داخلی استفاده کنند تا به این ترتیب اطمینان خاطر بیشتری نسبت به مساله امنیت داشته باشند.
با این که موضوع امنیت ســرورها در چند ســال پیــش کــه رایانش ابری تــازه وارد بازار شــده بود، موضوعی بســیار بحث برانگیز به شــمار می رفت؛ اما پیشرفت های صورت گرفته در این حوزه در آینده به احتمال زیاد ســبب می شود این نگرانی خاطر تا حد زیادی از بین برود و شــرکت ها و سازمان ها به جای پرداخــت هزینه های گزاف نصب، راه اندازی و تعمیر زیرســاخت های داخلی مرتبط، از ســرورهای ابری خصوصی ارائه شــده از ســوی شــرکت های بزرگ رایانش ابری استفاده کنند.
این رویکرد در نهایت به نفع فناوری رایانش ابری نیز خواهد بود؛ زیرا سودآوری شرکت های ارائه کننده این خدمات سبب پیشرفت این فناوری و نیز ارتقای هر چه بیشتر امنیت این سرورها خواهد شد.
روی هــم رفته، بســیاری از کارشناســان حوزه علــوم رایانه بر این باورند کــه آینده دنیای دیجیتال با رشــد رایانش ابری گره خورده اســت و این شیوه نوید بهره گیری با امنیت و ثبات بیشتر و البته هزینه کمتر از ســرورهای مورد نیاز کاربــران را با خود به همراه دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد