آشنایی با دکمه Command در مک

کلید Command در صفحه کلید رایانه های مک، توجه کاربران را به خود جلب میکند و عملکردی مشـابه کلید Control در رایانه هـای ویندوزی دارد. همانطور که میدانید کلیـد Option نیز دارای عملکردی مشـابه با کلید Alt در سیسـتم عامل ویندوز اسـت، اما اسـتفاده از این کلیـد بین کاربران سیسـتم عامل مک او اس ایکس چندان رایج نیسـت، در صورتی که این کلید قدرتهای پنهانی دارد که بـا بهره منـدی از آنها نظرتان راجع به کلیـد Command تغییر کرده و این کلیـد را به عنوان قهرمان صفحه کلیدخود انتخاب می کنید.

دکمه Command در مک : انتقال به جای کپی

انتقــال اطلاعات از بخشــی به بخــش دیگر در سیســتم عامل ویندوز به راحتی با اســتفاده از قابلیت Cut, Paste امکان پذیر است، اما در او اس ایکس برای انتقال فایل ها از بخشــی به بخش دیگر باید از عملیات کپی کمک بگیریــد (اطلاعات را در مقصد کپی کرده سپس اطلاعات محل اولیه را حذف کنید) یا با کشــیدن و رها کردن از مسیری به مسیر دیگر، عملیات انتقال اطلاعات را انجام دهید، زیرا در حالت معمول قابلیت Cut, Paste در این سیســتم عامل در دسترس نیست.
دوســت دارید از این قابلیــت در او اس ایکس نیز بهرهمند شوید؟ اولین قدرت پنهان کلید Option در فعالســازی این قابلیت به چشم میخورد. برای انجام این کار طبق معمول کلید Cmd + C را فشار دهید تا اطلاعات در حافظه سیستم عامل کپی شوند. ســپس به مقصد مورد نظر مراجعــه کرده و به جای فشار کلیدهای Cmd + V از کلید Option نیز کمــک گرفته و کلید Cmd + Option + Vرا فشار دهید. فشــار این کلید موجب میشود عملیات کپی به عملیات انتقال (move) تغییر کند و به جای کپــی مجدد اطلاعات، انتقال آنهــا از محل اولیه به مقصد اجرا شود.

نکتـه: چنانچه پس از کپــی اطلاعات به منوی Edit مراجعــه کنیــد و کلید Option را فشــار دهید نیز مشــاهده میکنید گزینه Copy به گزینه Move تغییر میکند.

دکمه Command در مک : حذف یک مرحله ای

هنگامی کــه فایلی را از رایانــه مک خود حذف میکنید، فایل مورد نظر ابتدا به ســطل زباله منتقل شده و برای حذف کامل آن باید عملیات خالی کردن سطل زباله را اجرا کنید.

چنانچــه میخواهیــد ایــن عملیــات در یــک مرحله انجام شــود کافی اســت بهجــای کلیدهای Cmd + Option + Delete از Cmd + Delete کمک بگیریــد. همچنین در صورتی که روی منوی فایــل کلیک کنید و کلید Option را فشــار دهید نیز گزینــه Delete Immediately جایگزین Move to Trash میشــود و با کلیک روی آن میتوانید حذف یک مرحلهای بدون انتقال به سطل زباله را اجرا کنید.

دکمه Command در مک : پاکسـازی تاریخچـه سـافاری بدون حذف اطلاعات سایتها

 

 همانطــور کــه میدانیــد پاکســازی تاریخچه سایتهای مرور شده میتواند سرعت اجرای مرورگر را افزایــش دهــد، اما این عملیات موجب از دســت رفتن اطلاعات ذخیره شده در مرورگر و کوکی های مرتبط با هر ســایت میشــود. دوست دارید عملیات پاکســدیگر منتقل میکنید ممکن است یک فایل با نام مشابه در مقصد وجود داشته باشد. در این شرایط سیستم عامل هشداری مبنی بر وجود فایل مشابه به شما نمایش داده و گزینه هایی برای نگهداری هر دو فایل، توقف عملیات کپی و جایگزینی فایل کپیشده در مبدا با فایل موجود در مقصد را در اختیار شما قرار میدهد. در این شــرایط اگر نخواهید فایل مبدا را با فایــل مقصد جایگزین کنیــد و حتی نخواهید هر دو فایل کپی شوند، باید گزینه توقف عملیات را انتخاب کنیــد که در این شــرایط نیز عملیــات به طور کامل متوقف میشــود. با فشــار کلیــد ،Option گزینه دیگری با عنوان Skip برای شــما نمایان میشود که با انتخــاب آن میتوانید از کپــی فایل موردنظر چشم پوشی کنید و عملیات کپی را ادامه دهید.

دکمه Command در مک : مدیریت کلیدهای عملیاتی

کلیدهای عملیاتی (Function) به شــما این امــکان را می دهند تــا عملکردهای خاصی همچون مدیریــت نور صفحه نمایش و… را بــه اجرا درآورید. برای مدیریــت بهتر هر یک از ایــن عملکردها نیز میتوان بــه تنظیمات سیســتم عامل و خصوصیات اختصــاص یافته به هــر کلید مراجعه کــرد، اما اگر میخواهیــد خیلی ســریعتر به تنظیمــات هر کلید عملیاتی دسترســی داشته باشــید، همزمان با فشار کلیــد عملیاتی مــورد نظر که ترکیبــی از کلید Fn و کلیدی دیگر اســت، کلید Option را نیز فشــار دهید. در این حالت پنجــره تنظیمات کلید عملیاتی موردنظر برای شما به نمایش درمی آید.

اطلاعات وای-فای

 

کلیک روی آیکون وای-فای در نوار منو، نام شــبکه وای-فای را که به آن متصل شــده اید همراه فهرســتی از شبکه های موجود برای شــما به نمایش درمی آورد. تا به حال کلید Option را پیش از کلیک روی این آیکون فشــار داده اید؟ کلیک روی آیکون وای-فای در حالتی که کلید Option را نیز فشــار داده اید موجب میشــود اطلاعات کاملی از اتصال مورد نظر برای شــما نمایش داده شود.

اطلاعاتی همچون آدرس آی پی و دسترســی به ابزار عیب یابی هوشــمند وایرلس ازجمله گزینه های موجود در این حالت به شمار میرود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد