آشنایی با کارکرد رام های اندروید و دانلود رام ها

رام جدید برای گوشی من آمده یا نه؟،«گوشی باید فلش بشود». «اگر فارسی می خواهی، باید رام خاورمیانه را بگیری».اینها و خیلی جملات مشابه، همه حول یک مفهوم مشترک می چرخند؛ «رام.» حال رام چیست؟ نصب یا ارتقای آن چگونه انجام می شود؟ فلش کردن چه مفهومی دارد؟ رام (ROM) از قدیمی ترین اصطلاحاتی است که در زمینه رایانه و موبایل به کار می رود.رام در ارتباط با گوشی ها و تبلت ها، تعریف بسیار ساده ای دارد؛ نسخه ای از سیستم عامل آنها. حالا این سیستم عامل می خواهد اندروید باشد یا ویندوزفون یا حتی سیمبین. اما امروزه عموما رام را برای سیستم عامل اندروید به کار می برند. اما اگر کنجکاوید بدانید این اصطلاح از کجا آمده است، باید به مبنای سـخت افزاری آن رجوع کنید؛ رام در اصل به حافظه فقط خواندنی (Read-Only Memory) گفته می شود و چون پیش از این، داخل دستگاه های همراه یکی از این نوع حافظه های مخصوص سیستم عامل وجود داشته است، به تدریج به سیستم عامل نصب شده داخل آن نیز رام اطلاق شده است.

کارکرد رام های اندروید : انواع رام

 

در حالت کلی، ســه نوع رام اندروید وجود دارد. رام stock یــا stock android که اندروید خالص و بدون دستکاری را می گویند. اندروید stock به صورت مســتقیم از ســوی شــرکت گوگل عرضه می شــود و مخصوص گوشــی های ســری نکســوس و همچنین مدل های play edition از گوشی های شرکت هایی مثل HTC یا سامسونگ است. به دلیل همین عرضه مستقیم آن، همیشه رام stock اندروید جدید زودتر از مدل های دیگر رام به کاربر ارائه می شود. نوع دیگر رام که متداول ترین نوع آن نیز به شــمار می رود، رام OEM یا رام شــرکتی اســت. به عبارت دیگر، همان اندروید های ارائه شده از سوی شرکت های سازنده گوشی. یعنی وقتی شما یک گوشی سامسونگ دارید، اندرویدی که روی آن است، رام OEM است.

این شــرکت ها اندروید اصلی را از گوگل دریافت کرده و آن را بــا تغییراتی که همیشــه هم مفید نیســت به کاربرانشان عرضه می کنند. (دلیل تفاوت اندرویدهای گوشــی های مختلف هم همین اســت) این که شما با یک گوشــی سامسونگ مدت زیادی برای دریافت رام گوشــی تان منتظر می شوید به دلیل این تغییرات است. رام های OEM براســاس مناطق و کشــورهایی که برای آنها عرضه می شود تفاوت هایی با هم دارد.

ســومین نــوع رام اندرویــد، رام کاســتم (Custom ROM) یــا رام تغییریافتــه اســت. با توجــه به این که اندروید یک سیســتم عامل متن باز به شــمار می رود، تیم هایی هســتند که بر پایه کد اصلی اندروید، نســخه ای از آن را با تغییرات مختلف و آزاد از سلطه گوگل برای گوشی های مختلف عرضه می کنند. سیانوژن ماد (Cyanogen Mod) و پارانوید اندروید (Paranoid Android) از مشهورترین رام های کاستم هستند.

کارکرد رام های اندروید : ارتقا و عزل رام

 

اگــر بخواهید اندروید گوشــی تان را ارتقا بدهید یا برعکس، ارتقا داده اید، اما پشیمان شده اید و می خواهید به نسخه قبلی برگردید، باید چه کنید؟

ارتقای اندروید به سه روش امکان پذیر است:

 1) ارتقا از طریق خود گوشی:

گوگل و شرکت های سازنده گوشی، هنگامی که نسخه جدید اندروید برای گوشی/ تبلت موردنظر آماده استفاده باشد، فایل آپدیت  آن را برای دانلود روی ســرورهای خود قرار می دهند. ایــن فایل آپدیت، فقط تغییرات جدید اســت و نه کل سیســتم عامل که باعث می شود حجم آن بسیار کمتر باشــد. به این دلیل که این آپدیت از طریق اینترنت و به عبارت بهتر، از هوا به گوشی منتقل می شود، به آن آپدیت OTA یا Over The Air می گویند. اگر شــما خوش شــانس باشید و شــرکت سازنده گوشی تان هم حال و حوصله داشته باشد، وقتی آپدیت آماده دانلود باشــد، برای شما یک پیغام برای دانلود و نصب آن روی گوشــی داده می شود. اما اگر این اتفاق نیفتــاد،

برای چــک کردن این که آپدیــت جدید برای گوشی یا تبلت شــما آمده است یا نه و دانلود آن، باید به تنظیمات اصلی بروید و روی گزینه ارتقای سیستم کلیــک کنید. (مکان این گزینــه در مدل های مختلف گوشــی ها متفاوت اســت و ممکن اســت ذیل گزینه درباره سیســتم قرار گرفته باشــد) بــا زدن این گزینه، گوشــی شما با سرور شــرکت چک می کند آیا آپدیتی برای گوشی شما ارائه شده است یا خیر. البته توجه داشــته باشــید، در صورتی که گوشــی یــا تبلت تــان را روت کــرده باشــید، امــکان نصــب آپدیت هــای OTA را نخواهیــد داشــت. در ایــن حالــت، یــا بایــد گوشــی را از روت درآورده و دوباره امتحان کنید یــا از روش دوم برای ارتقای اندرویدتان استفاده کنید.

2) ارتقــا از طریــق نرم افــزار همراه:

شــرکت های ســازنده معمولا نرم افزار همراهی برای گوشی هایشان ارائــه می کننــد کــه روی رایانــه نصــب می شــود و بــرای انجام اعمــال مختلفــی مثل گرفتــن بک آپ، ریســت کردن و… مورد اســتفاده قرار می گیــرد. مانند نرم افــزار kies بــرای گوشــی های سامســونگ یــا pc companion برای گوشی های شرکت سونی. تمــام ایــن نرم افزارهــا بخشــی بــرای چــک کــردن و ارتقــای گوشــی یــا تبلــت دارند کــه رام موردنظــر از داخل خــود نرم افزار دانلود شــده و روی گوشی نصب می شود.

3)ارتقا به صورت دســتی:

اگر بــه هر دلیل روش اول برای ارتقای اندروید گوشی تان موفقیت آمیز نبود، باید خودتان دست به کار شوید و زحمت دانلود و فلش رام را بکشید. رام اندروید یک فایل فشــرده (با حجم تقریبی بین 200 مگ تا یک گیگ بســته به نوع گوشــی) اســت که باید برای مدل گوشــی خودتان آن را پیدا و دانلود کنید. البته معمولا بهتر اســت قبل از گشــتن به دنبال رام اندروید، از عرضه آن نســخه برای مدل گوشی تان اطمینان حاصــل کنید. علاوه بر ایــن، اگر می خواهید اندرویدتان محیط فارســی هم داشــته باشــد، باید به دنبال رام هایی باشــید کــه برای ایــران، خاورمیانه یا کشورهای این منطقه ارائه شده است.

کارکرد رام های اندروید :  فلش می کنم، پس هستم!

 

«فلش کردن» یکی از پربســامدترین افعالی است که همراه رام، توســط کوچک و بزرگ صرف می شود. فلش کردن یــا فلش کردن رام یعنی نصب کردن رام اندروید روی گوشی. البته ممکن است کلمه فلش را با فعل «زدن» نیز بشنوید که همان معنی را می دهد. همیشــه این احتمال وجــود دارد که رام گوشــی موردنظرتان را در سایت هایى که در باکس «مراجع دانلــود» معرفى کردیم، پیــدا نکنید. در این مواقع، گوگل بهترین دوســت شماست. کافی اســت مــدل گوشــی را همراه نســخه اندروید موردنظر جســت و جو کنید تــا ببینید آیــا آن اندروید برای گوشــی شما عرضه شده است یا نه و اگر پاسخ مثبت است، رام آن اندروید را از کجا می توان دانلود کرد. پس از این که رام اندروید را دانلود کردیــد، بایــد آن را روی گوشــی یا تبلت تان فلش کنید. اگر گوشــی شما روت باشــد، کار بسیار ساده اســت و می توانید پس از ریختن فایل فشــرده رام اندروید روی حافظه گوشی ، آن را از طریــق ریکاوری فلش کنید. ولی اگر گوشــی تان روت نیســت، بایــد از طریق رایانــه و نرم افزارهای خاص برای فلش کردن رام اســتفاده کنید. ایــن نرم افزارها برای شــرکت های مختلف متفاوت اســت. برای گوشــی های سامســونگ از نرم افزار Odin اســتفاده می شــود، برای گوشی های LGو HTC از نرم افزار LG flash tool و HTC flash tool و شــرکت ســونی بــرای گوشی های خود نرم افزار flash tool را عرضه کرده اســت. البته در مورد بعضی گوشی ها این فلش کردن به سادگی انجام می شود، اما برای بعضی دیگر، نیاز به طی مراحل دیگری نیز هست که عموما در توضیحات این نرم افزارها آمده است.

کارکرد رام های اندروید : عقبگرد

 

بازگشت به نســخه پایین تر اندروید نیز مانند روند ارتقــای آن انجــام می گیــرد، با این تفــاوت که فقط باید از روش ســوم اســتفاده کنید. یعنی رام اندرویــد پایین تر را برای گوشــی تان دانلود و فلش کنید. توجه داشــته باشــید عمل ریست فکتوری یا بازگشت به تنظیمات کارخانه، فقط برنامه های نصب شده از سوی کاربر را پاک کرده و گوشی را به تنظیمــات اولیه روی همان اندروید موجــود می برد. بنابراین با زدن این گزینه، نســخه اندروید گوشی شما تغییری نمی کند و تنها مسیر بازگشت به اندرویدهای پایین تر، همان است که بیان شد.

کارکرد رام های اندروید : مراجع دانلود

برای دانلود رام های رســمی اندروید، منابع مختلفــی وجود دارد که برای دانلــود رام موردنظرتان می توانید به آنها مراجعه کنید. برخی از مهم ترین این سایت ها عبارت است از:

سایت های خارجی:

مرجع دانلود رام های گوشی ها و تبلت های سامسونگ :

sammobile.com

سایت رسمی دانلود رام های گوشی های اچ تی سی :

htcdev.com/devcenter/downloads

سایتی برای دانلود رام های گوشی های سونی:

xperiafirmware.com

سایتی برای دانلود رام های مختلف :

theunlockr.com/roms/android-roms

فــــروم هـــایـــــی ماننــــد androidforums.com و forum.xda-developers.com پاتــوق اصلی همــه اندرویدکارها به شــمار می آیــد و به احتمــال زیاد رام گوشــی موردنظرتــان را در آنها پیدا می کنید، البته اگر گشتن در آنها را بلد باشید. اگر گوشــی تان از مدل های قدیمی تر است، می توانید سری هم به سایت . بزنید

shipped-roms.com

سایت های ایرانی:

در بخش رام های این ســایت، انواع و اقســام رام های گوشی های مختلف را می توانید پیدا کنید:

androidkade.com

در این سایت هم در بخش رام می توان رام های مختلف را دانلود کرد:

androidzoom.ir

این سایت هم برای دانلود رام های فارسی گوشی ها منبع خوبی است :

romkade.com

علاوه بر این ســایت ها، فروم های فارسی زیادی هم برای دانلود رام وجود دارد.

آموزش دانلود رام سامسونگ

بطور مثال می خواهیم یکی از رام Samsong Galaxy S4 را دانلود کنیم و از ورژن 4.2 به اندروید 5 ارتقا دهیم پس بصورت زیر عمل می کنیم. به سایت مد نظر می رویم و 1 دقیقه را صرف ثبتنام می کنیم. روی لینک زیر کلیک کنید.

منتهی توجه فرمایید که به هیچ وجه رام های دیگر گوشی ها را در گوشی خود نصب نکنید. با بررسی هایی که ما انجام دادیم متوجه شدیم که با نصب مثلا رام S6 که در زمان نوشتن این مطلب به 5.1 ارتقا یافته است به جای 5.0.1 که برای S4 آمده، متاسفانه برخی از ویژگی های مهم گوشی S4 از کار می افتد مثلا گزینه Power Saving که گزینه تقریبا مهمی در طولانی ماندن شارژ گوشی شما می باشد.

www.sammobile.com/join

bigetek.com-sammobile-rom

 سپس حدود یک دقیقه به ثبتنام در سایت اختصاص دهید. برای ترجمه می توانید از مترجم گوگل استفاده کنید.bigetek.com-sammobile-rom-2

پس از ثبتنام به ایمیل خود بروید و ایمیل فرستاده شده را وریفای کنید. تا به صفحه زیر منتقل شوید. اگر منتقل نشدید دوباره به www.sammobile.com/join بروید و نام و رمز خود را وارد کنید. سپس در صفحه اصلی سایت Firmware را کلیک کنید.

bigetek.com-sammobile-rom-3

سپس مدل گوشی یا تبلت سامسونگ خود را وارد کنید و جستجو کنید.

bigetek.com-sammobile-rom-4

در مرحله بعد نام کشور را انتخاب کنید.

bigetek.com-sammobile-rom-5

حال آخرین ورژن را که در زمان نوشتن این مطلب 5.0.1 است دانلود می کنیم.

bigetek.com-sammobile-rom-6

bigetek.com-sammobile-rom-7

bigetek.com-sammobile-rom-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد