آزادسازی فضای اشغال شده تلگرام

نرم افزار تلگرام امکانات بســیار خوبی را در اختیار کاربران قرارمیدهد، اما با وجود محبوبیت بسیار زیاد، مشــکلاتی را با به وجود آمدن کانال ها برای کاربران خود ایجاد کرده بود. این مشکلات به دلیل پشتیبانی نکــردن از قابلیت حذف اطلاعات دریافت شــده در کانال بود و بســیاری از کاربران به خصوص کاربران دســتگاه های اندرویدی که از ظرفیت ذخیره ســازی محدودی روی دستگاه خود برخوردار بودند با مشکل کمبود فضای خالی روی دستگاه مواجه میشدند. این مشــکل به گوش ســازندگان این نرم افزار رســیده و کاربران می توانند بدون دردســر و بدون نیاز بــه نرم افزارهای مدیریت فایــل، حافظه کش و فایل های دانلودی توســط ایــن برنامه را از روی دســتگاه هوشــمند خود پاکســازی کنند یعنی فضای اشغال شده تلگرام را کاهش دهند.

مدیریت Cache در نسخه جدید تلگرام به شما این امکان را میدهد اطلاعات موردنظر مربوط به هر کانال یا همه کانالها را به راحتــی حذف کرده و در صورت نیــاز با مراجعه مجدد به کانــال موردنظر، آنها را از سرورهای ابری تلگرام فراخوانی کنید. این قابلیت در نسخه 3,3,2 تلگرام افزوده شده و برای سیستم عامل اندروید و آی او اس قابل استفاده اســت. برای بهرهمندی از این قابلیت و پاکســازی حافظه کش نرم افزار به این روش عمل کنید:

حذف فضای اشغال شده تلگرام

 

1ـ ابتــدا به یکی از لینکهای زیر مراجعه کرده و نرمافزار تلگرام نصب شده روی دستگاه هوشمند خود را به جدیدترین نسخه بهروزرسانی کنید:

Android: https://telegram.org/dl/ android

 iOS: https://telegram.org/dl/ios

2ـ نرم افــزار را اجــرا کرده و پــس از مراجعه به منوی اصلی روی Settings فشار دهید.

3ـ اکنون با اســکرول کردن صفحه تنظیمات و مراجعه به بخش Cache Settings گزینه های مختلفی برای پاکسازی حافظه کش در اختیار شما قرار میگیرد.

کاهش فضای اشغال شده تلگرام با پاک کردن کش
کاهش فضای اشغال شده تلگرام با پاک کردن کش

4ـ شــما میتوانیــد بــا فشــار روی گزینــه Clear Cache و انتخاب هر یک از موارد دلخواه، عملیات پاکســازی حافظــه را آغاز کنیــد. (عملیات پاکسازی حافظه کش، فقط اطلاعات دریافت شده در حافظه را حذف میکند و این اطلاعات اعم از ویدئو، صوت، عکس و… در ســرورهای ابری تلگرام موجود بوده و با دسترســی مجدد شــما به کانــال موردنظر دوباره فراخوانی شــده و در اختیار شما قرار میگیرد. پس نگران از دست رفتن اطلاعات خود نباشید.)

نکته: در سیستم عامل آی او اس میتوانید حافظه کش مرتبط با چتهای فرد به فرد را نیز پاکســازی کــرده و در سیســتم عامل اندروید، این پاکســازی محدود به کانالها و سوپر گروه ها میشود.

 نکته دیگری که باید به آن توجه داشــته باشید مقــدار مقابل گزینــه Keep Media در صفحه تنظیمــات حافظه اســت. در این بخــش میتوانید مقادیــر مختلفی همچون همیشــه، یــک هفته و یکمــاه را انتخاب کنیــد که انتخــاب گزینه های یــک هفته و یک ماه موجب میشــود تا اطلاعات ذخیره شــده در حافظه کش به طور خودکار پس از مشاهده نکردن مجدد در مدت زمان مشخص شده، از روی دستگاه حذف شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد